👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Aplareds Förskola (Maj)

Skapad 2022-04-06 08:59 i Aplareds förskola Borås Förskola
Förskola
Vi undervisar om språk, läs och skrivutveckling och använder modellen ”Före Bornholm” Syfte: Utveckla vår undervisning kring barns språkutveckling.

Innehåll

Vi har språksamlingar enligt metoden "Före Bornholm" tre dagar per vecka - tisdag till torsdag.

Vi kopplar olika ämnesområden som passar till temat/innehållet i den bok vi arbetar med.

Måndagar och fredagar har vi någon planerad kompletterande aktivitet till den bok vi använder.

Vi kartlägger barngruppens behov och utformar vår undervisning utifrån TRAS.

Vi kompletterar vår språkundervisning med IKT-verktyg och polyglutt.

 


Vårt SKA-arbete utgår från en kartläggning - var är vi?

Vad ser vi för behov och intressen i barngruppen?

Hela barngruppen har ett stort behov att få vara i utemiljö. Vi har svårt att fånga gruppen inomhus som lockar barnen till lek. Vi delar barnen i mindre grupper för att lättare kunna fånga och skapa intresse till olika aktiviteter men även här ser vi att det fungerar endast små korta stunder. Vid gruppindelning tittar vi inte bara på ålder utan även på mognad för att skapa så bra dynamik i gruppen som möjligt. 

Aktiva åtgärder

Ålder-risker och hinder- analys av orsaker: Att barnen är nedlåtande mot varandra exempelvis kallar någon för bebis, liten osv. Barnen har okunskap kring vad en bebis är. 

Mål: Att barnen blir behandlade utefter deras mognad och inte efter deras ålder.

Åtgärder: Att pedagogerna är uppmärksamma och hjälper barnen med det sociala samspelet. Att inte dela barngruppen endast efter ålder utan efter mognad.

 

Underlag kan vara observationer, samtal med barn, individuella loggböcker, händelselogg, dokumentation tillsammans med barnen på hemvisten samt enkäter.

Underlag kan också vara självskattningar, prioriterade områden i VP, LPFÖ samt TRAS.

Vad - Mål för perioden?

Öva och stimulera barnens språkliga utveckling samt öka barnens intresse för inomhuslek.

Varför – Motivering till val av mål?

Vi märker att många av barnen har svårt med vissa uttal och därför vill vi stärka barnens ordförråd och språkförståelse samt lekens innebörd. 

Förväntad effekt

Vad vill vi att barn och pedagoger ska utveckla, lära sig och få förändrat kunnande om?

Att vi pedagoger ska bli medvetna om hur vi kan lägga upp en språksamling som fångar barnens uppmärksamhet och intresse som sedan leder till att barnen successivt får ökad språkförståelse och intresse för böcker/sagor. 

 

När – under vilken period?

Vårterminen 2022

Hur genomför vi undervisningen?

Hur riktar vi undervisningen utifrån läroplanens mål?

Genom högläsning, dramatisering, flanosagor, rim & ramsor samt skapande aktiviteter. 

Hur skapar vi förutsättningar för barns inflytande i undervisningen?

Vi arbetar i mindre grupper där barnen lättare kan komma till tals och uttrycka sina åsikter och känslor. 

Hur ska vi använda plattformarna?

Genom att  ha dem levande och få tips & idéer på hur vi kan planera och genomföra våran undervisning. 

Vem – Ansvarsfördelning?

Alla pedagoger 

Reflektioner

Hur gav vi barnen förutsättningar för inflytande?

Genom samtal samt att vi pedagoger är lyhörda och inlyssnande. 

Vilka framgångsfaktorer ser vi?

Barnen har utvecklat intresse för det språkliga genom att bland annat rimma och upprepa ord som barnen får öva och lyssna till dagligen. 

Vad behöver 

På grund av en del frånvaro bland personal har det inte blivit den kontinuiteten som vi hade önskat. 

Vad tyckte barnen?

Vilka andra lärandesituationer behöver vi planera och genomföra?

Hur har vi dokumenterat?

Vi har fotat i varandras grupper och skrivit ner reflektioner i våra enskilda anteckningsböcker. 

Blev lärandet synligt för barn och vårdnadshavare?

Ja via unikum. (Borås stads informations plattform) 

Analys

Hur lyckades vi skapa möjligheter för lärande?

Att arbeta i mindre grupper och sett över gruppen i sin helhet. 

Närmade vi oss målet?

På grund av olika anledningar anser vi pedagoger att vi inte har närmat oss målet som vi hade föreställt oss. En del frånvaro bland personal har påverkat undervisningen samt att barngruppen har varit spretig. Vi har även haft en del inskolningar som har tagit nästan all tid och uppmärksamhet. 

Är det något i undervisningen som behöver förändras?

Saknar ett driv och engagemang i stora sammandrag. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18