👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturvetenskap.

Skapad 2022-04-07 14:09 i Testförskola 4 Göteborgs Stad
Naturvetenskap är läran om den fysiska världen och delas in i olika områden, t ex fysik, kemi, biologi, astronomi, etc.
Förskola
Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Innehåll

BAKGRUND

Lpfö 18

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

MÅL

Pedagogens syfte

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi gör olika experiment tillsammans med barnen (t ex planterar, utforskar densitet, elektricitet, letar efter spår i skogen, etc), introducerar nya saker (t ex overhead-apparat, mikroskop, teleskop, osv) och uppmärksammar olika fysikaliska fenomen (t ex årstider, olika tillstånd av vatten, friktion, etc).

 Vi är lyhörda och observanta. På så sätt blir barnen delaktiga i hur verksamhetens innehåll ser ut.

DOKUMENTATION

Vi observerar och dokumenterar barnens lärarprocesser genom att ta bilder, spela in video och föra anteckningar. Vi ställer produktiva frågor som får barnen att tänka och söka sina egna svar.

Dokumentation sker både i grupp och av det enskilda barnet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi analyserar och reflekterar över processer som har varit både i arbetslaget och tillsammans med barnen och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18

Matriser

Analys av Övergripande planering för grupp 2 och 3

ANSVARIG
Alla pedagoger på avdelningen grävlingen 2022

Årets fokuserad läroplansmål

 • Lpfö 18   förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18   förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
VAD?
Mål Vad ska barnen utveckla?
Beskriv vad barnen ska uppleva, utforska, fundera kring etc Självkänsla Självständighet Hjälpa en kompis Tillit till sin egen förmåga Ta ansvar Digital kompetens
VARFÖR?
Vilka andra läroplansmål (förutom de prioriterade) ska just denna grupp barn ges möjlighet att utvecklas kring?
 • Lpfö 18
Vi vill att barnen ska vara självständiga. Känna trygghet till sin egen förmåga Lära sig att ta ansvar över sig själv Lyssna in sina kamraters kämslor Vara en bra kompis
VEM?
Vilka barn? Speciella behov?
Utgång 1. Adam Lena Nora 2. Calle Rut Lynn 3. Olivia Lea Maia Mat 1. Lea Lena Rut 2. Lynn Nora Adam 3. Calle Maia Olivia

Innehåll och arbetssätt

Genomförande
VAD?
Vad ska ni göra?
Beskriv vad ni ska arbeta med?
HUR?
Material, plats, litteratur
Vilket material ska ni använda? Vilken miljö? Litteratur? Strukturera upp på och avklädande organisatoriskt
HUR?
Arbetssätt, förhållningssätt?
Hur ska du arbeta? Hur tänker du om ditt arbete som pedagog? Förebild? Motivera till att lyckas själva förbereda barnet , finnas till hands Peppa till att göra själv
BARNS INFLYTANDE
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vad har barnen möjlighet att påverka? Hela situationen Låta barnet vara delaktig i händelseförloppet
PEDAGOGISK DOKUMENTATION
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vad, hur, när och vem dokumenterar? Vem delges? Vi dokumenterar med padda och gör anteckningar
Reflektion under arbetet
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18

REFLEKTION OCH ANALYS

Övergripande
Fick du bekräftelse på något du trodde? Blev du förvånad över något?
VAD?
Var innehållet det bästa? Vad var mindre bra?
VEM?
Var det rätt sammansättning på gruppen? Hur kunde man gjort i stället?
HUR?
Hur fungerade du som pedagog? Kunde du som pedagog gjort något annorlunda? Arbetssätt? Förhållningssätt?
Utveckling och kvalitetssäkring
Vad tar vi med oss till nästa läsår? Vad ska vi tänka på? Vad kan vi utveckla?Ny aspekt
Övrigt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt

Ny rubrik