👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplan Måsen 21/22 (grovplanering/utvärdering)

Skapad 2022-04-19 11:24 i Saffransgatan 82 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Måsens Årsplan.

Innehåll

Grovplanering    

Avdelning:   Måsen        Läsåret: 21/22
 Tema: Jag och min kompis

VAD
Mål i Läroplan för förskolan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Normer och värden:

·       förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter.

·       Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

·       Förmåga att ta hänsyn till och leva i andra människor 

Omsorg, Utveckling och Lärande:

·       Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

·       Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Barns Delaktighet och Inflytande:

·       intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,  

·        Självständighet och tillit till sin egen förmåga

·       förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Förskola och Hem:

·       Varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan

·       Kontinuerlig information om verksamhetens mål och styrdokument, ge möjlighet för vårdnadshavare till delaktighet.

·       Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbetet med hemmet

 

HUR arbetar vi för att nå detta mål

Beskriv aktiviteter i vardagen! Hur utformar vi lärmiljön?

Normer och värden:

·        Arbeta med kompisböckerna – Visa dina känslor, Samarbeta, Vänta på din tur, Säg stopp

·       Samarbetsövningar 

·       Samtala om känslor

·       Skapande 

·       Rörelselek

·       Sinneslek 

·       Sånger 

·       sagor   

·       Gestalta känslor 

·       Dramatisering

·       Turtagning

·       Spel

Omsorg, Utveckling och Lärande:

·       Arbeta med kompisböckerna – Visa dina känslor, Samarbeta, Vänta på din tur, Säg stopp

·       Samarbetsövningar  

·       Samtala om känslor

·       Skapande 

·       Rörelselek

·       Sinneslek 

·       Sånger 

·       Sagor

·       Färger 

·       Gestalta känslor 

·       Dramatisering

·       Turtagning

·       Spel

Barns Delaktighet och Inflytande:

·       Arbeta utifrån Kompisböckerna – Dela med dig, Lugna ner dig, Säg förlåt, Prata om det 

·       Boksamtal. 

·       Dramatisera.

·       Samtala om att dela med sig, lugna ner sig, säga förlåt och att prata om det som hänt.

·       Spel.

·       Skapande. 

·       Rörelselek. 

·       Avslappning.

·       Sång.

·       Solkompisregler.

Förskola och Hem:

·       Uppföljningssamtal. 

·       Utvecklingssamtal.

·       Samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel och relationer på förskolan.

·       Daglig kontakt vid hämtning och lämning med ett engagerat och positivt bemötande.

·       Att kontinuerligt ge info om verksamheten och det enskilda barnet via Hjärntorget. 

·       Föräldramöte. (Digitalt?)

·       Digitaliseringen blir en del av verksamheten

 VARFÖR har vi valt detta? Syfte?

Normer och värden:
Syftet med arbetet med tema “Jag och min kompis” är att se hur vi alla kan bidra i gruppen och interagera med varandra så att alla känner sig starka och trygga i sig själva och i gruppen. Samt att barnen ska få en insikt och medvetenhet om sin egen roll i olika situationer där de känner igen sig.

Syftet är stärka gruppkänslan och att skapa trygghet i vardagen.

Omsorg, Utveckling och Lärande:

Vårt arbete med Jag och min kompis” syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet.  Vi vill även ge dem redskap att hantera olika situationer och konflikter, så de får möjlighet att undersöka och utforska sin egen kamratkultur.  Vi vill också skapa våra gemensamma regler “solkompis”

Barns Delaktighet och Inflytande:

Syftet med arbetet med tema jag och min kompis är att ge förutsättningar till varje barn att ta del av en gemenskap och om hur man kan samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i den.

 Förskola och Hem:

Syftet är att ha en god samarbetet med föräldrarna, för barnens trivsel och utveckling i förskolan.

- - - - - 

(texten nedan kopierar ni och lägger in under Reflektion nedan, och besvarar)

Utvärdering

HUR ser vi resultatet? Hur blev det?

Att vi är på väg mot målet? Spår i vardagen

Normer och värden:


Omsorg, Utveckling och Lärande:

Barns Delaktighet och Inflytande:

Förskola och Hem:

 

HUR går vi vidare?

Vilka lärdomar har vi gjort och vad ska vi utveckla och eller förändra?

Normer och värden:
 

Omsorg, Utveckling och Lärande:

 

Barns Delaktighet och Inflytande:

 

Förskola och Hem:


 Grovplanering