👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen test

Skapad 2022-05-02 13:04 i Smörgatan 80/100 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Beskriv kortfattat innehållet i er planering i denna ingresstext.

Innehåll

För att kunna utvärdera förskolans kvalitet och måluppfyllelse behöver vi följa barns lärande och utveckling samt hur utbildningens förutsättningar påverkar barnen.

Nedanstående rubriker och underrubriker i svart färg kan du ha kvar, men hjälptext i grön färg tar du bort innan du publicerar. Texten är just hjälptext för vägledning.

Tänk på att planeringen blir synlig för samtliga pedagoger i Unikum vid publiceringen i Skolbanken, var noga med formuleringar utifrån GDPR.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vad visar barnen intresse för? 

 

Mål och Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen

Mål utifrån hållbar utveckling – enhetens gemensamma fokusområde

Gemensamt mål Team Nobel enligt LpFö18: 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

- utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Avdelningen/gruppens mål utifrån kartläggning: 

- Normer och värden

- Omsorg, utveckling och lärande 

- Delaktighet och inflytande

- Samverkan förskola/hem 

 

Hur syns målen i vårt projekt: 

Beskriv konkreta situationer eller aktiviteter

Förväntat resultat:

Beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Stöd i forskning och vetenskaplig grund:

Beskriv kortfattat.

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde och våra mål. 

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära:

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande:

Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt. Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas?

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute:

Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet.

Uppföljning och utvärdering:

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: vad ska dokumenteras? Vem/vilka ska dokumentera? Hur och när ska det dokumenteras och följas? 

 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontana undervisningen?

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 

Reflektion (utifrån från dokumentation; foton, anteckningar och observationer) 

- Vad fångade barnens och vårt intresse i projektarbetet?

Analys 

- Varför tror vi att just dessa intressen uppkom?

-  Vad hade barnen med sig?

- Vad gjorde vi i vår undervisning? Identifiera framgångsfaktorer (miljö, material, barngrupp, tid)? 

- Hur går vi vidare tillsammans med barnen och varför- utifrån projektplan och våra styrdokument? 

- Vad behöver vi göra för att skapa förutsättningar för vidare intresse/lärande? 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18