👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinehamns förskolors Planering 22/23

Skapad 2022-05-03 15:17 i Testförskola 1 Kristinehamn
Kristinehamns kommuns planeringsmall 2022/2023
Förskola
Här kan ni följa (fyll i er avdelnings namn) planering kring vår utbildning och undervisning för att främja barnens utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi och vart ska vi?

Vår planering av utbildningen här på (fyll i er avdelnings namn) har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Lpfö-18 och det som barnen visar intresse för. Vi utmanar barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

De prioriterade målområden som vi har extra fokus på i vårt Systematiska KvalitetsArbete är inom:

 Värdegrund och Tillgänglighet 

Utbildningen ska

 • ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra
 • präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt
 • ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor
 • främja barnens förståelse för värdet av mångfald
 • lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer
 • präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet

 • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn
 • ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov
 • vara utformad och anpassad så att barnen utvecklas så långt som möjligt
 • organiseras så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor

Miljön ska

 • vara tillgänglig för alla barn
 • inspirera barnen att samspela och att utforska omvärlden
 • stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation
 • erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang 

   

Detta innebär att vi ska planera, genomföra, följa upp och utvärdera kring hur vi ger varje barn förutsättningar att utveckla förmågor, intressen och förståelse kring de 9 kopplade läroplansmålen nedan.

Hur gör vi?

- Planering kring hur utvecklingsinsatserna ska genomföras

 • Hur gör vi för att göra målen tillgängliga för alla barn?

 

 • Vad säger den beprövade erfarenheten alternativt forskning att vi behöver göra för att lyckas?

 

 • Vilka material/aktiviteter ska vi erbjuda för att utveckla vår lärmiljö?

 

 • Vem gör vad och när?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18