👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplan Blixten 21/22 (grovplanering/utärdering)

Skapad 2022-05-03 16:26 i Saffransgatan 80 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Årsplan (Grovplanering/Utvärdering) 2021/2022

Innehåll

Grovplanering för läsåret 2021/2022

18 juni 2021

Tema: Förslag inför HT-2021 (Utgå ifrån böcker Kompisböcker)

Avdelningen väljer böckerna Visa dina känslor och Dela med dig av Linda Palm och Lisa Solenberg.

 

VAD strävansmål i Lpfö för förskolan, Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

Normer och värden:

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

HUR arbetar vi för att nå detta mål, beskriv aktiviteter i vardagen. Hur utformar vi lärmiljön?

Vi kommer att arbetat med tema kroppen under VT- 2021. Vi har arbetat med genom leken, dans och gymnastik för att barnen skall lära sig om sin egen kropp dvs. Jaget. Vi har använt olika material såsom AKK, bilder och olika sånger, böcker om kroppen. Vi har samling varje dag och dela barnen i mindre grupper tre gånger i veckan för att prata om vårt temaarbete. Barnen har arbetat i form av olika skapande aktiviteter t.ex. Rita/måla sin egen kropp/jaget och fick berätta framför andra.

 

Utveckling och lärande:

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 • fantasi och föreställningsförmåga,

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

HUR arbetar vi för att nå detta mål, beskriv aktiviteter i vardagen. Hur utformar vi lärmiljön?

Efter frukosten har vi lässtund/sagostund varje dag för att utveckla barnens ordförråd, språk och kommunikation och lyfta fram barnets delaktighet. Barnen fick välja själva boken som vi skall läsa under dagen.

Vi försöker att ha en lugn och avslappnande miljö och ha bestämda rutiner och struktur på avdelningen.

Vi går ut två gånger om dagen för barnens motorik, glädje genom leken och olika aktiviteter som erbjuds utomhus. Vi går på utflykter en gång i veckan i närliggande områdes lekparken/skogen.

Barns inflytande/delaktighet:

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

HUR arbetar vi för att nå detta mål, beskriv aktiviteter i vardagen. Hur utformar vi lärmiljön?

Viktigt att följa rutiner varje dag t.ex. barnen påminna varandra att plocka undan materia/leksaker och ta ansvar på material. Barnen väljer vad de vill göra för aktivitet genom fri lek. Vi har veckans barn för att lyfta fram varje enskilt barn att lära sig ta ansvar.

 

Förskola och hem:

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

HUR arbetar vi för att nå detta mål, beskriv aktiviteter i vardagen. Hur utformar vi lärmiljön?

Vi försöker att ha ett välfungerande samarbete med föräldrar genom samtal i hallen, under lämning och hämtning när det finns möjlighet. Vi skickar barnens bilder och olika information genom sms och veckobrev. Uppsatta informationsbrev på anslagstavlan.

 

VARFÖR har vi valt detta?

Tema: Förslag inför HT-2021 (Utgå ifrån boken Kompisböcker)

Avdelningen väljer böckerna Visa dina känslor och Dela med dig av Linda Palm och Lisa Solenberg.

Inför hösten 2021 har vi ett förslag att arbeta med Kompisböcker som ett temaarbete i hela huset. Utifrån vår barngrupp ser vi ett behöv av att stödja barns språk och kommunikation och då tänker vi att utgå ifrån boken “Visa känslor” och Dela med dig”av Linda Palm och Lisa Solenberg. AKK bilder kommer vi att använda för att stödja barnens uttrycksätt och arbeta med grupptillhörighet och samarbeta. 

Syfte?

Att barn utvecklar sig en medkänsla mot andra, kunna uttrycka sig och förmedla det de känner för att barn skall känna sig trygg och utveckla sitt språk och kommunikation.  

Torsdagar är vår Utflyktsdag.

Temaarbete kommer vi att arbeta två förmiddagar under veckan för att lägga mer fokus på vårt arbete.

Vi fortsätter att jobba med dokumentation för att belysa hur vi jobbar med vårt temaarbete och för att involvera vårdnadshavare/föräldrar i fall de har några förslag som vi kan lyfta fram i vår barngrupp

Lärmiljöer vi kommer att planera tillföra olika lekhörna/station som väcker barnens intresse och utveckling särskilt när det gäller att utveckla språk med AKK som stör på varje station.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 (texten nedan kopierar ni och lägger in under "Reflektion och analys - Bara för personal" nedan, och besvarar)

 

Utvärdering

HUR ser vi resultatet? Hur blev det?

Att vi är på väg mot målet? Spår i vardagen

Normer och värden:

Omsorg, Utveckling och Lärande:


Barns Delaktighet och Inflytande:


Förskola och Hem:

 

HUR går vi vidare?

Vilka lärdomar har vi gjort och vad ska vi utveckla och eller förändra?

Normer och värden:

Omsorg, Utveckling och Lärande:

 

Barns Delaktighet och Inflytande:

 

Förskola och Hem: