👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4b - Katten

Skapad 2022-05-04 07:19 i 182381 Förskolan Den Röda Tråden Stockholm Farsta
Förskola
Vi knyter ihop påsen och skriver en sammanfattning av läsårets projekt.

Innehåll

Projektberättelse:

Det här läsåret har vi i Hökarängens förskolor gått in i ett tre års långt projekt om hållbar utveckling. Inom hållbar utveckling finns tre områden social, ekologisk och ekonomisk. Vi på katten har i huvudsak fokuserat på den sociala hållbarheten som ligger som grund för hela samhället. Ordet "tillsammans" har varit ett ledord under läsåret och vårt huvudsyfte har varit att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet både individuellt och i grupp. Vi har fokuserat mycket på samarbete och sociala färdigheter som behövs i möten med andra som tillexempel respekt, att kompromissa och lyssna på varandra. Även att ta ansvar för sig själv och sina handlingar samt ansvar för miljön. 

Efter att ha observerat barnen och erbjudit olika ämnen såg vi att robotar var något som intresserade flera barn. För att göra projektet tydligt för barnen valde vi att fokusera på just robotar och genom dom arbeta med social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Många av de förmågor som ingår i social hållbarhet erövrar barnen i leken. Vi har därför valt att ge leken större utrymme som en del av projektet där robotar har haft en central och naturlig roll. Barnen har skapat robotar fritt av olika material som de har använt i sin lek. Genom lekens ökade utrymme ser vi ett förändrat lärande hos barnen när det kommer till sociala färdigheter som förståelse för varandra, turtagning, respekt, lekkoder, kompromissande och konsekvenstänk. Med dessa förmågor ser vi även ökad glädje, förståelse för varandra och ökad samhörighet. Det har blivit en hel del arbete med estetiska processer då alla barn i gruppen har visat intresse för det på olika sätt. Vi har med olika återvinningsmaterial skapat robotar och robotkostymer. Vi har bland annat byggt robotar med geometriska former, gjort olika porträtt, dansat robot dans, läst litteratur med robotar, gjort robotfilmer samt använt oss av teknik med hissrobot. Vi har dessutom träffat en riktig robot som lärde oss att dansa. Som avslutning byggde vi fyra 3d robotar av olika återvinningsmaterial. Arbete har skett både i grupp och individuellt. Vi har övat på olika sociala förmågor som samarbete, kompromissande, respekt för varandra, att våga uttrycka sina tankar och idéer samt förståelsen för olikheter. Vi såg att vi i varje undervisningstillfälle kom in på just olikheter och olikheters viktiga roll i samhället. Detta är även något vi ser att barnen har applicerat hos varandra då  deras förståelse för varandras olikheter har stärkts och det har blivit en ökad samhörighet i gruppen 

 

Teoretiska perspektiv som vi har använt oss av: 

Sociokulturellt perspektiv - Vygotskij - Vi lär och utvecklas i samspel med andra och med föremål. "Genom interaktion med andra bygger således individen upp sociala erfarenheter som medieras genom språket" Boken om pedagogerna. Proximala utvecklingszonen - lära av varandra.

Postmodernistiska perspektivet - att de vuxna stödjer barens nyfikenhet, intressen. Hela verkligheten och tänkande ska ses som en evighetsprocess utan början eller slut. Vi som vuxna kan inte allt utan lär oss tillsammans med barnen. Barnen kan ändra sina perspektiv och föreställningar utefter sina upplevelser och erfarenheter.  Olika perspektiv på människans lärande, att vi alla lär oss på olika sätt och upplever saker på olika sätt. Omgivning och miljö är även den föränderlig utefter barnens utveckling.

Vilket förändrat lärande har vi sett i gruppen

Vi ser att barnen har fått ökade demokratiska värderingar vilket är grunden i den sociala hållbarheten. Barnen har stärkts i sin sociala utveckling där förmågor som att kompromissa, lyssna, respektera, reflektera, finna problemlösningar, följa och utveckla lekkoder samt fungera i en grupp ingår. Vi ser att många barn har ökat sin självkänsla genom projektet. Alla barn vågar prova nytt och skapa utefter sin fantasi och förmåga. De lär av varandra på ett helt annat sätt, hjälper varandra, diskuterar och hitta problemlösningar tillsammans. De har fått ett ökat kritiskt tänkande där de vågar ifrågasätta olika saker både mot oss vuxna och varandra. Det är mycket mindre konflikter i gruppen och vi upplever att de har funnit olika strategier för att lösa konflikterna själva. Det är mer lyhörda mot varandra och om de behöver hjälp så ber de en vuxen. Vi ser även att barnen har fått ett ökat ansvarstagande över sina handlingar. Vi har arbetat mycket med att förstå konsekvenser av sitt handlande, att man inte kan bete sig hur som helst utan att få någon konsekvens. 

Barnens delaktighet:

Projektet har haft sin utgångspunkt i robotar under vårterminen då vi såg att det ämnet var något som de flesta barn i gruppen visade intresse för. Här har den ekonomiska hållbarheten kopplats in då vi skapar både i undervisningen och i den fria leken med hjälp av återvinningsmaterial. Barnen pratar om robotar, reflekterar kring robotar och skapar egna robotar och robotkostymer. De har varit delaktiga i uppbyggandet av den pedagogiska miljön där material till robotbyggen har en central plats. Det byggs robotar av lego, plus- plus och annat byggmaterial samt återvinningsmaterial som vi har i vår återvinningscentral. Barnen skapar egna robotkostymer som de tar på sig av bland annat mjölkkartonger, toalettrullar, plastförpackningar etc.  Vi har jobbat med digitalisering och gjort robotfilmer där barnen har drivit arbetet. De har skapat robotarna som används i filmen och tillsammans skrivit ett kort manus. Barnens delaktighet har ökat genom att dem själva får välja när under veckan de ska utföra projektets undervisnings aktivitet. 

Vi har fått positiv feedback från er vårdnadshavare kring projektet och det förändrade lärandet i barngruppen som projektet har lett till. Vi har förstått att barnen pratar mycket om robotar hemma på olika sätt och även om varandra på ett helt annat sätt än tidigare. 


Dokumentation av barnens lärande:

På reflektionstiden vi har tillsammans i personalgruppen har vi planerat kommande veckas aktivitet i projektet. Denna aktivitet har även dokumenteras av oss. Vi har kommit överens om hur vi dokumenterar så att all personal kan göra detta. Barnen har fått varsin dokumentationspärm som finns framme i den pedagogiska miljön där de kan följa sitt lärande i form av foton, egna ord samt skapande alster. För att barnen ska få vara delaktiga i dokumentationen får de även berätta vad de har gjort i den undervisningsaktivitet som utförs. Inför varje nytt undervisningstillfälle börjar vi med att prata om vad projektet handlar om och vad vi har gjort. Sen introducerar vi veckans aktivitet för alla barn samtidigt så att de får en tydlig förståelse för vad som kommer ske. Detta upplever vi har gett positiv resultat då alla barn vet vad som förväntas av dem och vad som ska hända. 

För att göra dokumentationen tydligt kopplad till projektet har vi en projektvägg där vi sätter upp barnens dokumentationer. Vi har valt att ha en centrerad plats för detta för att minska på synintrycken i miljön. 

Vårdnadshavarnas delaktighet: 

Via skolplattformen har ni vårdnadshavare fått ta del av arbetet i projektet både på grupp och individ nivå. Vi har bjudit in er på vernissage där era barn har visat er vad de har gjort i projektet. NI har fått frågan om att bidra med material till robotbyggen vilket har varit uppskattat. 


Barnens tankar kring projektet: 

Vi har haft reflektionsstunder med barnen kontinuerligt. Både direkt efter en aktivitet och även nu i slutskedet av projektet. Barnen har uttryckt att de har gillat projektet robotar och att de får leka mycket mer nu samtidigt som de har projekt. 

Några tankar som barnen har sagt: 

- Roboten rör sig sakta

- De har dålig balans

- De orkar inte mycket, måste laddas hela tiden. 

- Det var roligt att dansa som en robot.

- Älskar rotar. 

- De behöver en knapp för att göra saker. 

- Det roligaste var att filma. 

- Lerrobotarna var roliga att göra. 

- Göra saker med kartong. Jag har lärt mig att göra rymdrobot. 

- Att göra robottofflor. 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18