👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PDK lillebyvägen9

Skapad 2022-05-12 14:38 i Lillebyvägen 9 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Allas lika värde Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna: *kön *könsöverskridande identitet eller uttryck *etnisk tillhörighet *religion eller annan trosuppfattning *funktionsnedsättning *sexuell läggning *ålder.

Innehåll

 

                                        Förskolans övergripande mål

                               Alla barn ska bemötas utifrån sina behov och förutsättningar, inte utifrån ålder.
 
FÖRVÄNTAT RESULTAT: 
VILKA EFFEKTER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k. "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18