Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar

Skapad 2012-06-15 10:54 i Kyrkbyskolan Ale
Arbetsområdet industriella revolutionen, emigration och migration och hur världshandeln ökar. Användandet av historiska källor.
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta arbetsmoment kommer vi arbeta med den omvälvande historiska epoken som ibland går under namnet "revolutionernas tid". Denna epok brukar anses som slutet på det gamla och början på det nya, d.v.s det moderna samhällets födelse.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Undervisningen kommer att bedrivas utifrån läroboken, och epoken industrialismen, revolutionerna och upplysningen, migration och emigration.

Vi kommer även att arbeta med autentiskt källmaterial för att förstå levnadsförhållanden och idéer.

Vi kommer även att se på film som på olika sätt bsekriver epoken

Undervisningen kommer även i stor del utgå från genomgångar och diskussioner

Redovisningsform

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov, men det kommer även att förekomma skriftliga uppgifter som bedöms under arbetets gång, och muntliga diskussioner där kunkaper till viss del kan redovisas.

Ord och Begrepp

Industrialisering

Upplysningen

Ideologier

Revolution

Emigration

Migration

Samhällsklasser

Jämlikhet

Envälde

Befolkningsexplosion

Levnadsförhållanden

Triangelhandeln

Kommunikationer


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
kunskapskrav i historia - indelade i moment inkl F

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ om historiska förhållanden skeenden och gestalter under epoken 1700-1900-talen Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under epoken 1700-1900-talet
Grundläggande kunskaper Enkla och till viss del underbyggda
Goda kunskaper Utvecklade och relativt väl underbyggda
Mycket goda kunskaper Väl utvecklade och väl underbyggda
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder
enkla samband
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med...
enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra... och för då resonemang om källornas trovärdighet och relevans, som är...
enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan föra resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, som är... samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... .
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: