👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Färgkunskap Rönnen, Kastanjen

Skapad 2022-05-17 09:11 i 123171 Förskolan Kastanjen Stockholm Södermalm
Rönnen är en avdelning som öppnats upp på den nybyggda Förskolan Kastanjen vt 2022. Samtliga barn är alltså uppvuxna under pandemin, och har därför till största del aldrig varit i från sina vh längre tid samt knappt vana av andra barn (förutom de barn som har syskon). Med tanke på dessa omständigheter är vi otroligt imponerade över hur snabbt barnen har vant sig att bli en del av gruppen och all den omställning det innebär att börja på förskolan. I och med att de flesta barnen är närmre 1 än 2 så har de haft ett sparsamt sätt att kommunicera på samt även grov- och finmotoriken har varit varierat. Där har vi verkligen sett hur viktigt det är att barnens har intresse för den undervisning vi erbjuder, för att de ska engagera sig i utbildningen och därmed även utföra sin egen kunskapsutveckling, i sin takt, på sitt sätt.
Förskola
Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Bildtext: Projektväggen, Den har successivt vuxit fram, från att först innehålla projektbeskrivningen (längs till vänster) samt de tre primärfärgerna. Under utforskandet av primärfärgerna (en åt gången) arbetade vi mycket med cirkelformen och att ge cirkeln tre fält. Men först när vi såg barnens förändrade kunnande kring färgerna fick de uppdraget att själva försöka göra en färgcirkel med tre olika färger (en i vardera fält). Det var även två primärfärger (en i vardera fält) samt en sekundärfärg (i det tredje fältet), så barnen har själva fått välja hur de målar i sina cirklar och fält. 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Rönnen som avdelning öppnades i januari. Barngruppen har fyllts på successivt. Då barnen är i åldern 1-2 år har vi valt att helt bygga projektarbetet på den verksamheten vi har på avdelningen. Familjerna har inte behövt bidra med något hemifrån.

Vi har under hela terminen arbetat med primärfärgerna Gul, Röd och Blå. Och har använt oss av temperapuckar. I takt med barnens förändrade kunnande kring hur vattnet påverkar färgpucken, och hur barnet använder pensel har barnen själva fått välja mellan olika sorters penslar och använda en liten flaska med kork som pipett för att kunna utforska sina teorier och själva bli medvetna kring sin kunskapsutveckling.

 

I projektsammanfattningen görs en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. 

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga?                                                                                                                               Barnen skulle få möjlighet att utforska olika primärfärger och olika redskap. Barnen skulle få möjlighet att utvecklas i sitt sociala samspel, och få kunskap om olika begrepp.
 • Vad har barnen varit med om i förskolan under terminen och vad har de fått mer kunskap om?                                       Barnen har fått möjlighet att utforska olika primärfärger och olika redskap. Barnen har utvecklats i sitt sociala samspel, och fått kunskap om olika begrepp. Barnen har börjat uttala vissa ord som är relaterade till projektarbetet samt visar ett utökat kamratskap med varandra.
 • Hur reflekterade vi med barnen?                                                                                                                                        Under hela terminen så har projektväggen fyllts på med allehanda dokumentation. Foton på barnen, när de utforskar, alstren samt kortfattad, men informativ text om vad vi gjord och vilka begrepp som använts. Barnen tittar mycket på väggen och vi  ställer då didaktiska frågor till barnen som återberättar aktiviteterna och namnger sina kamrater.                                                                                                                                                                                            

Bildtext: När barnen väl börjat med färgblandningar i det lilla, var det ingen som ville återgå till att utforska en färg i taget. De blev också mer intresserade av att måla stort och utforska vattnets påverkan, så därmed fick de större papper, utan cirklar. 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?                                                                                         Barnen har utvecklat sin finmotorik kring hur de håller i penseln. De har börjat prata om färgerna som" öd, uul och bå." De har utvecklats i att turas om med färgpuckarna, och vänta på sin tur. Att hålla sig till tåls. Nya begrepp: Havsgrön, ärtgrön, skogsgrön, sommargrön, färgpuck, borst, skaft, pipett och penselteknik.  
 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande?                                                    Genom att se och diskutera bilddokumentation som vi har uppsatt på väggarna. Barnens målningar. Bilder på aktiviteterna. Vi har kopplat dokumentationen och färgbegreppen med annat material som finns inne i den pedagogiska miljön. 
 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat?                                                      Det har fungerat bäst för barnen när de varit få till antalet, och då kunnat behålla sitt engagemang och fokus till undervisningen längre stunder. Vi har fått tänka om vid flera tillfällen för att möjliggöra aktiviteten, då den kräver förberedelse i form av materialanskaffning och eftervård. 
 • Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats?                                                                                                  Projektarbetet har beskrivits i samtliga grupplärloggar under vårterminen. Även muntligen och i månadsutskick rekommenderar vi VH att gå in i lokalen och ta del av projektväggen och all dokumentation som finns uppsatt inne.

                                                                          Bildtext: Här ser vi två barns färgcirklar med tre primärfärgsfält, samt pedagogens förlaga, som målades vid bordet när barnen såg på. Bilderna är helt unika, men barnens målningar är mer levande och i sitt resultat även mer tillåtande till barnens egen påverkan. Att barnen här får lära sig att det är tillåtet att göra på sitt sätt, att mallen inte är det enda rätta och vad som är viktigt att eftersträva. Att barnens individuella kunskap och kompetens är lika viktig och betydelsefull som den vuxna pedagogens.

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför?                                                                                                                            Väggen med de uppsatta målningarna har varit fantastiskt vacker och den är inspirerande för alla pedagoger som ser det = BRA! Jag hade inte en tydlig fortsatt plan för de barn som kommit allra längst i sitt utforskande. Ska de utforska mer och mer kring färgblandning eller ska de utforska flaskfärg? Att ha material tillgängligt för barnen, så att de själva kan plocka fram och visa när de vill arbeta med färgpuckar, och vilken typ av pensel har fungerat MYCKET BRA, över förväntan. Vi trodde att det kanske skulle bli kladdigt, trasigt och allmänt kaos i högre utsträckning. Men så blev det inte. Däremot har vi vid några tillfällen tyvärr fåt säga nej, när barnen dukat fram material, då det har varit precis innan lunch/mellis eller utgång/hemgång. Hur kan vi undvika detta i framtiden? 
 • Var det något som förvånade oss?                                                                                                                                         Att barnen så snabbt började dela med sig till varandra och lyssna på våra instruktioner. 
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?                                                                                                                                    Att höra hur barnen utvecklar sitt begreppsförråd. Vilka fantastiska individer barnen är och hur vårt arbete präglar barnen i sin utveckling till att bli kompetenta medborgare i en demokrati.
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?                                                Genom didaktiska val kan vi bedriva en tydlig pedagogisk undervisning som även förskolans yngsta barn har stor glädje i och utvecklas av. Trots bristen på reflektion, gemensamt i arbetslaget, har projektet ändå tydlig kunnat utvecklats och fortsatt utmana, då dokumentationsväggen har varit tydlig och kommunikativ.
 • Tankar om kommande pedagogiska år?                                                                                                                            Nästa läsårs projektuppdrag  Vad lever och möts i vår stad? blir en spännande uppföljning från de senaste två årens uppdrag. Utifrån barnens intressen gissar jag att vi kommer föla en hel del djur under kommande läsår, men kanske även naturen och personer får större plats. Jag hoppas även att vi kan knyta an till mycket av den konst som finns runtom staden och stadsdelen. 

 

Bildtext: Här är tre bilder som visar olika barnens egna olika tekniker. Vattenmängden, penseln och hur färgerna används varierar. Någon blandar färger på pappret medan en kamrat blandar i färgpucken. Någon använder fingret som pensel medan en kamrat inte vill bli kladdig. Någon använder mycket vatten medan kamraten bara har några droppar.

Bildtext: När vi har målat blir det mycket färg på bordet. När vi hjälps åt att torka rent ser vi att torkpappret blir lika spännande vackert som barnens målningar. Istället för att slänga dem, återbrukar vi dem som prydnader som hänger på våra tomma gardinstänger. Barnen har därmed stor del i att påverka den pedagogiska miljö de befinner sig i inne på Rönnen.