👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik 21/22

Skapad 2022-05-19 10:56 i Hestra Midgårdskolan Borås Grundskola
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2021-2022 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola.

Innehåll

Information om proven

Provet har bestått av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes under höstterminen 2021.

Delprov B och C genomförs 4 maj 2022. 

Delprov D och E genomförs 6 maj 2022.

 

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.
I den ena matrisen visas poängresultat för de olika delproven och de olika betygsstegen. I den andra matrisen visas gränser för provbetyget.
Elevens poängresultat anges i kommentarsfältet.

 

Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet och ska särskilt beaktas vid betygssättning. Det innebär inte att terminsbetyget behöver vara detsamma som provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.

Matriser

Ma
Maxpoäng delprov och betygssteg

E -poäng(delprovets maxpoäng)
C-poäng(delprovets maxpoäng)
A-poäng(delprovets maxpoäng)
Total maxpoäng
Delprov A muntligt
(5)
(5)
(5)
(15)
Delprov B utan miniräknare
(25)
(9)
(2)
(36)
Delprov C miniräknare tillåten
(13)
(10)
(6)
(29)
Delprov D miniräknare tillåten
(12)
(11)
(5)
(28)
Delprov E miniräknare tillåten
(5)
(5)
(5)
(15)
Summa
(60)
(40)
(23)
(123)

Ma
Gränser för provbetyget i matematik i årskurs 6

Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng
Minst 78 poäng
Minst 94 poäng
Minst 107 poäng
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C.
Minst 23 poäng på lägst nivå C.
Minst 8 poäng på nivå A.
Minst 13 poäng på nivå A.

Ma
Grundmatris i matematik åk 4-6

Förmågan har inte testats
På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven väl
Uppnår kunskapskraven mycket väl
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har kännedom om grundläggande matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.