👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag läser

Skapad 2022-05-19 12:46 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Varje vecka är det strukturerad läsgrupp där vi i mindre grupper ljudar, läser och reflekterar över texten. Dessutom läser vi och resonerar återkommande om olika texter gemensamt i helklass.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga. Genom att organisera eleverna i små läsgrupper hoppas vi att förmågan och intresset för läsning ökar. 

 

Lärandemål -  Vad ska du lära dig?

- Läsa 

- Förstå vad jag har läst

- Skillnader i olika sorters texter (ex fakta/påhittad berättelse)

- Resonera om handling och budskap 

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Läsgrupp en gång i veckan med strukturerad lästräning. Eleverna delas in i grupper utifrån läsförmåga. Undervisningen anpassas utifrån gruppen, från ljudning till att läsa texter och träna på att läsa mellan raderna. 

I ett par grupper utgår vi från Fonomix material. 

Undervisning i helklass där vi läser texter och samtalar om innehåller mer eller mindre strukturerat. 

Individuell lästräning med eller utan pedagog. 

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Vad du visar i läsgrupp

Vad du visar i helklassundervisning när vi läser och samtalar om texter.

Vad du visar vid enskild läsning med pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  A 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9