👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel Specialisering

Skapad 2022-05-19 13:25 i DRAGONSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Handel
Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Syftet med kursen är följande:

Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.
Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.
Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

 

Centralt innehåll:

 • Produktkunskap och branschkunskap inom valt verksamhetsområde.
 • Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
 • Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde.
 • Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Datoranvändning och relevanta datorprogram inom valt verksamhetsområde.
 • Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel om arbetsrätt och diskriminering, samt etiska regler.
 • Miljö- och säkerhetsfrågor inom valt verksamhetsområde.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Sker på plats i klassrummet och ute på APL-plats under hela läsåret.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Arbetsuppgifter på APL plats, samtal och besök på APL både enskilt och tillsammans med elev och handledare.

Muntliga redovisningar på plats tillsammans med elev på APL plats.

Studiebesök tillsammans med elev, där eleven får redovisa sina kunskaper muntligen.

Uppgifter

 • Muntlig genomgång centrala målen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.
  Han
 • Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
  Han
 • Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
  Han
 • Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.
  Han
 • Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.
  Han
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  Han
 • Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
  Han
 • Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
  Han
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  Han
 • Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.
  Han
 • Centralt innehåll
 • Produktkunskap och branschkunskap inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Datoranvändning och relevanta datorprogram inom valt verksamhetsområde.
  Han  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel om arbetsrätt och diskriminering, samt etiska regler.
  Han  -
 • Miljö- och säkerhetsfrågor inom valt verksamhetsområde.
  Han  -

Matriser

Han
Handel specialisering

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Översiktlig beskrivning
Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande.
Eleven beskriver utförligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande.
Arbetsredskap
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare försäljnings- och serviceinriktade arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare försäljnings- och serviceinriktade arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare försäljnings- och serviceinriktade arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Eleven utför dem med gott resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Beräkningar och miljö
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.