👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test och funktionsned 1

Skapad 2022-05-19 13:39 i DRAGONSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Den här kursen kommer att ge dig möjlighet att utveckla kunskapem människans utveckling samt vad det kan innebära att ha olika funktionsnedsättningar. Du får lära om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar har för människor i vardagen samt vilka möjligheter olika former av stöd kan ge. Tanken är att du ska kunna vara en del i detta stöd och att i olika situationer kunna skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

Innehåll

Här är tidsplan/schema för kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Kurslitteratur

Boken som vi utgår ifrån är:

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Sanoma förlag

Författare: Sonja Svensson Höstfält

ISBN nr: 9789152357

 

 

Länkar:

Arbetsmiljöverket

Socialstyrelsen

 Vårdhandboken 

myndigheten för delaktighet 

funktionshinderguiden

 

 

Uppgifter

 • Studieuppgift, genomförandeprocessen

 • Komplettering lagarna

 • Diskussionsfrågor ”Min pappa är utvecklingsstörd”

 • Examinationsuppgift 5, lagar

 • Examinationsuppgift 4 - syn och hörsel samt en aktivitet

 • Studieuppgift - Hjälpmedel och pedagogiska arbetssätt samt Relationer – möjligheter och svårigheter

 • Examinationsuppgift 3

 • Webbutbildning funktionshinderomsorgen

 • Examinationsuppgift 2 - IF

 • Studieuppgift 1, Martina

 • Studieuppgift 1

 • Examinationsuppgift 1, Historik

 • Examinationsuppgift 1 - Historik, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

 • Studieuppgift planerings och genomförandeprocessen

 • Examinationsuppgift 4, Syn och hörselnedsättningar

 • Komplettering lagar för de som ej kunde delta på lektionen den 12/11

 • Examinationsuppgift 3, fysisk funktionsnedsättning

 • Webbutbildning - introduktion Funktionshinderomsorgen

 • Examinationsuppgift 2 - Intellektuell funktionsnedsättning, funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

 • Studieuppgift 1, Filmen om Martina - mot alla odds. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar samt deras konsekvenser i vardagen.
  Funktion  0-0
 • Identitetsutveckling och självbild vid funktionsnedsättning.
  Funktion  0-0
 • Tillgänglighet i inre och yttre miljö.
  Funktion  0-0
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde utifrån biståndsbedömning.
  Funktion  0-0
 • Teamarbete och samverkan internt och externt.
  Funktion  0-0
 • Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning.
  Funktion  0-0
 • Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer.
  Funktion  0-0
 • Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning.
  Funktion  0-0
 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service.
  Funktion  0-0
 • Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel.
  Funktion  0-0
 • Sexualitet och relationer.
  Funktion  0-0
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de intentioner som finns bakom lagarna.
  Funktion  0-0
 • Bemötande och professionellt förhållningssätt.
  Funktion  0-0
 • Pedagogiska arbetssätt och välfärdsteknologi som främjar delaktighet och självbestämmande.
  Funktion  0-0
 • Kunskapskrav
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Funktion  E 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Funktion  C 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Funktion  A 0
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas. Eleven beskriver även översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven beskriver översiktligt alternativ och kompletterande kommunikation.
  Funktion  E 0
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas. Eleven beskriver även utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven beskriver utförligt alternativ och kompletterande kommunikation.
  Funktion  C 0
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven beskriver utförligt och nyanserat alternativ och kompletterande kommunikation.
  Funktion  A 0
 • Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett översiktligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
  Funktion  E 0
 • Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
  Funktion  C 0
 • Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt och nyanserat sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
  Funktion  A 0
 • Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. Dessutom interagerar och kommunicerar eleven i samarbete och möten med människor med tillfredsställande resultat.
  Funktion  E 0
 • Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. Dessutom interagerar och kommunicerar eleven i samarbete och möten med människor med tillfredsställande resultat.
  Funktion  C 0
 • Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är gott. Dessutom interagerar och kommunicerar eleven i samarbete och möten med människor med gott resultat.
  Funktion  A 0
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
  Funktion  E 0
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
  Funktion  C 0
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
  Funktion  A 0

Matriser

Funktion
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat kunskaper eller förmågor på minst E-nivå
E
D
Övervägande på C
C
B
Övervägande på A
A
Kunskapsområde 1.
Kunskaper om faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Kunskapsområde 2.
Kunskaper om fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar samt deras orsaker och konsekvenser i vardagen.
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
Eleven beskriver även översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Kunskapsområde 3.
Kunskaper om pedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt förmåga att använda dessa för att möjliggöra individens delaktighet och självbestämmande inklusive välfärdsteknologi.
 • Funktion  0-0
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt.
Kunskapsområde 4.
Kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
Eleven beskriver översiktligt alternativ och kompletterande kommunikation
Eleven beskriver utförligt alternativ och kompletterande kommunikation
Eleven beskriver utförligt och nyanserat alternativ och kompletterande kommunikation
Kunskapsområde 6.
Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser för att skapa goda villkor för människor.
 • Funktion  0-0
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare. Eleven gör en dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Resultatet av elevens arbete är gott.
Kunskapsområde 7.
Förmåga att kommunicera och arbeta så att den enskilde individens önskemål, behov och självbestämmande beaktas och står i centrum samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med den enskilde och dennas nätverk.
 • Funktion  0-0
 • Funktion  0-0
Eleven interagerar och kommunicerar i samarbete och möten med människor med tillfredsställande resultat. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven interagerar och kommunicerar i samarbete och möten med människor med tillfredsställande resultat. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven interagerar och kommunicerar i samarbete och möten med människor med gott resultat. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Kunskapsområde 8.
Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet och de värderingar och normer som påverkat synen på funktionsnedsättningar.
 • Funktion  0-0
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
Kunskapsområde 9.
Kunskaper om de lagar och övriga bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 • Funktion  0-0
Eleven redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett översiktligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
Eleven redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.
Eleven redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt och nyanserat sätt för intentionerna bakom lagstiftningen.