👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN 22-23 Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2022-05-20 10:24 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation 22-23

Innehåll

Språk och kommunikation 22-23

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera, argumentera, lyssna och reflektera med andra barn och vuxna i olika sammanhang. De ges även möjlighet att utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att uttrycka sina tankar, ställa frågor samt utveckla intresse för bild och skrift. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får möjligheter och förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna på sagor, högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Vi erbjuder barn med annat modersmål att stärka sig såväl i sitt modersmål samt i det svenska språket. Vi ökar alla barns medvetenhet om att det finns många olika språk.

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman och därför ska vi lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Detta genom att uppmuntra och ta vara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt bland annat genom ord, tecken och bild.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

Vi är med och benämner, samt bekräftar för att stödja barnens språkutveckling. Vi sjunger och spelar, använder oss av rim och ramsor. Vi läser och berättar sagor på olika sätt, t.ex. genom teater, sagokort, flanosagor, berättelser ur fantasin, böcker med mera.

För att stödja barnens språkutveckling använder vi oss, till viss del, av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Genom att använda TAKK, språklekar och bilder så förstärker vi språkinlärningen samtidigt som det konkretiserar och förtydligar. Vi har som ambition att ha ”månadens tecken” där vi lär oss några tecken varje månad. Vi försöker posta månadens tecken på Unikum också. Då har alla föräldrar chans att få en inblick i vilka tecken vi arbetar med. 

Vi uppmuntrar och vidareutvecklar när vi upptäcker att intresse för lekskrivning finns. Där de stora barnen vistas finns det material lättillgängligt, såsom pennor, papper, bokstavsmallar mm. Där de yngre barnen är har vi material som presenteras på ett lekfullt sätt. Tex bokstäver och siffror med tillhörande tecken på väggarna i barnens höjd, böcker finns lättillgängligt på alla avdelningar mm.

Vi leker med språkljud på olika sätt, tex hur vissa bokstäver låter, för att barnen ska utveckla sitt uttal och sitt språk. Vi använder konkret material för att barnen ska bekanta sig med både siffror och bokstäver. Barnen får träna på att känna igen sin bokstav, samt sitt namn. Vi utmanar barnen i deras skrivande och utvecklar deras skriftspråk, samt stavning, när de visar kunskap och intresse. 

Vi har en "språkhylla" där vi samlar aktuellt material som är språkstimulerande för samtliga behov och åldersgrupper. 

Vår ambition är att när tillfälle ges arbeta aktivt med barnen i mindre grupper, i den mån det går, för att på så sätt kunna ge det enskilda barnet ett större fokus samt ge barnet en större chans att komma till tals.

Vi erbjuder barn med annat modersmål att stärkas i sitt språk genom att bland annat arbeta med polyglutt samt olika bildmaterial. Vi "samlar språk" för att synliggöra att olika modersmål har olika typer av bokstäver. Vi skulle gärna vilja få till fler tillfällen där vi samlar barn med samma modersmål från hela huset där vi kan arbeta med någon saga på deras modersmål samt på svenska.

Vi pedagoger försöker hitta tillfällen där vi kan uppdatera våra kunskaper inom barns språkutveckling. Exempelvis olika föreläsningar från språkpedagogerna, spsm och UR-skola.

Genom att analysera vår verksamhet regelbundet kan vi på så sätt utveckla vår miljö och nya arbetssätt samt hitta nya utmaningar för barnen inom olika områden och ämnen. Vi tillgodoser att alla yrkesroller i vår verksamhet får tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag bland annat genom att ha regelbunden riktad pedagogisk utvecklingstid.