👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Kanoten 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-05-20 15:45 i 133681 Förskolan Vågdalen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Utifrån den övergripande projektfrågan, utgår vi alltid utifrån barnens funderingar och nyfikenhet. Vi gjorde en tanke-mindmap med deras tankar. i olika gruppkonstellationer skapad barnen "ministäder" med olika bygg-tekniker och material: lego, duplo, naturmaterial, tyger mm. Även mha av digitala verktyg gjorde barnen gator i en stad, som vår Bee-bot kunde gå på. 

 

                                                                     

Utforskande och faktasökande om stadsdelen Hammarby sjöstad har vuxit fram, vilket gav barnen en förståelse och uppfinnarlust. När byggdes det lyktstolpar? Hur funkade det när det inte fanns parkeringsgarage?. Utifrån sina nya insikter skapade vi gemensamt en 3-dimensionell stad, som växte fram över tid. efter en olycklig krasch av staden, behövde vi få liv i den igen. Vi gick på utforskar-promenader till gamla Storseglet, som blivit jämnat med marken. Hur byggs det upp nytt? Mha av Google Earth och nya reflektioner med barnen, ville vi skapa en ny stad. Magin och intresset saknades.  

 

Som nystart på projektet till vt-22, ville vi få liv i barnens magiska fundering, då fantasi och inlevelseförmågan är en stor drivkraft in barnens inlärningsprocess. Mha av handdockan Kim, gav vi förutsättningar för att väcka barnens empati och skaparlust igen. För att ge barnen ett tydligt syfte och mål med projektet, blev frågeställningen: Hur växer vårt magiska hus? Kim behöver ha någonstans att bo.

Önskelistan och drömmarna om hur detta hus skulle bli, hade inga gränser!

                                                     

Här kom vändpunkten! Barnens nyfikenhet och intresse visste inga gränser. Med massor av fantasi hade de massor med idéer hur vi skulle gå tillväga för att hjälpa "Kim" med att bygga upp ett magiskt hus. Som stöd och inspiration tittade vi på en film om hur ett hus byggs. Hur får man ett hus stadigt? Hur börjar man? och hur ska vi göra för att huset ska bli magiskt? Barnen har under hela bygget fått rita/måla och berätta om sina tankar hur och vad som behövs för att bygga upp ett magiskt hus. Varje vecka kom "kim" på besök från skogen för att se hur bygget fortlöpte. På våra ALM (arbetslagsmöten) har vi i personalen haft kontinuerliga reflektioner hur vi ska väva in de olika läroplansmålen i projektet  och att det ska kännas roligt, lustfyllt och lärorikt för barnen.

Genom att "Kim" har kommit med olika känslouttryck och frågor och funderingar till barnen om exempelvis hur det är att inte har någonstans att bo, har vi på detta sätt gett förutsättningar för att barnen att få en förmåga till att ta hänsyn och leva sig in i hur olika förutsättningar alla har, samt vad vi kan göra för att hjälpa. Barnen har haft mycket funderingar och frågor kring om "Kim" är en pojke eller flicka? Och är det viktigt? Vad behöver "Kim" i sitt hus eftersom hen vare sig har armar eller ben? Genom projektet har vi möjliggjort att uppmärksamma och problematisera många etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi har reflekterat mycket kring ord och begrepp i projektet som exempelvis vad är ett yrke? vad är en inredningsarkitekt? vad betyder det att vara tålmodig? Vi har uppmuntrat den språkliga kommunikationen där "Kim" har skickat brev till barnen som vi har hittat när vi har varit på våra skogsäventyr, eller att det har legat i Kanotens brevlåda. 

Genom projektet har även barnen fått problematisera och fått förutsättningar till att använda matematik för att undersöka, och pröva olika lösningar. Exempelvis hur ska vi göra för att huset ska växa? Vad behöver vi? Hur blir det stabilt?  Barnen har fått bygga och skapat med olika material under projektets gång.

 

För att väva in barnens förståelse för naturvetenskap har vi undersökt och utforskat vad vi hittar i naturen som vi blir nyfikna på. Hur ser mossan ut om man tittar i ett mikroskop? Hur ser barken ut på träden? Vad tycker "kim" om i naturen eftersom hen har bott i en mössa i skogen. Kan vi ta med lite natur till vårt magiska hus?

   

För att rdnadshavarna ska känna sig delaktiga i sitt/sina barns utveckling och lärande, har vi fortlöpande beskrivit projektets gång i lärloggar och barngruppsinfo.

Som en tydlig projektavslutning får "Kim" flytta in under festliga och högtidliga former. Gemensamt med barnen har vi även en återblick och reflektion över hur projektet har fortskridit. Barnen har fått syn på sin egen läroprocess och ökade kunskaper enligt vår didaktiska triangel VAD? HUR? VARFÖR?

                                        

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18