👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart och processreflektion

Skapad 2022-05-24 08:16 i Gamla Tumlehedsvägen 100-104 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Här finner ni den första planeringen inför höstens projekt. Vi har valt att kalla det projektuppstart för här ligger övergripande projektingång, intro text till hållbarhet, stödfrågor till pre-projekt och under uppgift finner ni stödfrågor till er veckoreflektion (processreflektion).

Innehåll

Förskolans övergripande Projekt-ingång:

Hållbar nutid och framtid - ett lärande som engagerar alla!

 

 

Varför har vi ett gemensamt och övergripande projektingång på vår förskola?

Tanken är att utifrån en gemensam projektingång grunda en röd tråd på några av förskolorna i Team Norr. Ett uppdrag som håller oss samman och en vetskap om att vi alla tillsammans arbetar mot samma övergripande mål, det målet som skapar vår gemensamma framtid. Tillsammans arbetar alla pedagoger för att ge barnen kunskaper, förhållningsätt och engagemang i ett led att grundlägga förståelse för en hållbar nutid och framtid genom hela deras kommande liv och det är här vi lägger den viktiga grunden!

Vad kan Hållbar utveckling bli i förskolans kontext?

Vi tänker att de tre dimensionerna socialt/kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt inte går att särskilja utan de hänger alltid samman och påverkas av varandra. Vi behöver därför göra medvetna handlingar som hänger ihop med vår värdegrund (social hållbarhet) när vi tex utforskar vattnets kretslopp (ekologisk hållbarhet) eller när vi med de yngsta sätter oss i relation till varandra och förskolan och möts i gemensamma utforskande kring exempelvis leran.

 

Hållbar utveckling (Text från Reggio institutet):

"Projektet kännetecknas av ett kooperativt och kreativt lärande om ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbarhet. Detta ​ställningstagande innefattar värnandet om människans ekologiska känslighet, det vill säga den inneboende förmågan vi har till att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen.

Konkret kan det handla om allt från barnens utforskande av gråsuggornas liv under en sten till det lilla fröets växtkraft, eller om jorden som en planet i universum.

Genom projektet "Hållbar nutid och framtid" vill vi bidra till att förskolor blir platser där barn, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid."

 

                                                           

Pre-projekt (uppstartsfas):

Pre-projekt är den period i början på terminen då vi lyssnar in vad som intressera barnen i gruppen och vad de är nyfikna på. Vi fångar upp deras frågor och hypoteser. Utifrån det insamlade materialet väljs senare en projektfördjupning kring ett område eller flera.

 

 

Förslag på några frågeställningar att tänka och diskutera kring...

- Hur utformar vi undervisningen så att vi väcker barnens intresse för de tre aspekterna av hållbarhet?

- Vilket material kan väcka nyfikenhet och intresse i arbetet med de tre aspekterna av hållbar utveckling?

- Hur kan vi uppmuntra och stötta resonemang om hållbarhet hos barn i olika åldrar?

- Hur kan vi utforma undervisningen så att barnen stimuleras att skapa och argumentera för sina olika lösningar?

 

 

 

Stödfrågor till er veckoreflektion hittar ni nedan i "uppgifter".

Uppgifter

 • Processreflektion (veckovis)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18