👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-05-24 08:36 i 123371 Förskolan Sol och Måne Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Vi hade som fråga vad som växer på Månen utifrån barnens intressen. Barnen lämnade in sina projektbilder som vi ville arbeta med. Vi ville utveckla vårt arbete med digitalitet. Barnen fick alla prova att manipulera sina projektbilder och från sin favoritbok, det är en start kring förförståelse kring källkritik. Barnen intresserade sig för pinnar som ville arbeta med inom våra olika ämnesområden vilket vi gjort på olika vis.

Vi valde att fokusera på vad barnen intresserade sig för. Vi ville jobba transdisciplinärt, att projektet löper som en röd tråd genom de olika ämnesområdena i läroplanen. 

Vår målsättning var att alla barn skulle bli delaktiga i projektet. Vi ville få in intresset för pinnar i all vår planerade undervisning i alla våra ämnesområden.

Vad har barnen varit med om i förskolan under året och vad har de fått mer kunskap om? Barnen har fått prova olika digital teknik i vårt pinnprojekt. De har fått använda det digitala Webbägget för att titta närmare på pinnar och andra saker som intresserat dem. De har börjat lära sig hantera ägget och förstå dess funktion. Nu har barnen börjat få prova appen Puppetpals där de får skapa egna filmer med sina egenproducerade kompispinnar som karaktärer. Vi har reflekterat kring pinnar, vad man kan använda dem till. Barnen har fått prova att spela med pinnar och att måla med pinnar. De har fått skapa kompispinnar som vår Ulla Bell, haft dem i vattenleken och provat sjunka flyta och göra virvlar. De har fått mäta med pinnar på olika vis och jämfört och fått bekanta sig och lära sig nya matematiska begrepp. Barnet har utmanats att få bygga geometriska former med pinnar. Kompispinnarna har fått vara med i musikleken och i rörelseleken "Kom alla mina kycklingar". Barnen har fått leka en kompislek och para ihop rätt färg på pinnen med sin kompis. Barnen har också fått berätta om sin kompispinne då vi vill uppmuntra fantasi, språk och skapande som de blivit utmanade i genom att få göra sin egen kompispinne och hitta på en berättelse om. Barnen har fått en förförståelse kring källkritik och några barn har förstått och lärt sig göra egna manipulerade bilder. Alla barn har fått prova att göra manipulerade bilder med stöd av pedagog. Vi har gått på spaningspromenader och spanat på vad som växer och reflekterat över begreppet växa. Vi har nu börjat plantera med barnen efter att deras iakttagelser varit att blommar och annan växtlighet växer. Barnen får kunskap om vad som behövs för att växa kopplat det till att vi människor växer och i samtalen vad behöver vi och det vi planterar för något att växa.

Barnen har haft inflytande i projektet genom att vi fångat upp deras intressen och iakttagelser som vi sen planerat vår undervisning kring.

Vi har reflekterat med barnen under våra spaningspromenader och i olika spontana samtal under dagen. Vi har också ordnat reflektionsstunder i liten grupp som vi sen skrivit en tankekarta kring. Under reflektionstillfällena har vi projicerat bilder eller haft pinnar som vi tittat och känt på. Vi har skrivit lärloggar. Barnen har fått delge sina tankar i större grupp.

Barnen har fått bekanta sig med olika matematiska begrepp och geometriska figurer. Några har lärt sig använda de rätta begreppen i sitt sammanhang. Barnet har fått en början till förståelse och kunnande att använda olika digitala appar och några har lärt sig helt. Barnen har fått en förförståelse för källkritik. Barnen har fått måla och skapa och lärt sig hur man använder en pensel. Vi har arbetat med fantasi, språk och berättande. Barnen har fått möjlighet att berätta enskilt och utvecklat sitt talspråk.

Det enskilda barnet har lärt sig olika, några kring digitalitet, andra matematik och språk. Materialkännedom kring skapande. Tillit till sin egen förmåga, att fantisera och reflektera. 

Vi har försökt att få barnen få syn på sin eget/varandras lärande och förändrat kunnande. Vi pedagoger har satt ord på vad barnen gör och stöttat dem i olika undervisningssituationer, spontana och planerade. vi har satt ord hur vi ser att de lärt sig eller förändrat sitt kunnande. En del barn kan själva uttrycka att de har lärt sig.

Vi har utgått ifrån läroplanen i våra olika projekt som är kopplat till våra olika ämnesområden. Genom våra lärloggar kan man se vårt syfte, mål, reflektioner och barnens lärande eller förändrade kunnande utifrån läroplanens mål. 

Vi har organiserat veckan och dagar efter olika möten vi har i enheten. Viss verksamhet görs i stor grupp, när en pedagog går ifrån på möte. Dock har vi till störst del skapat mindre grupper vid planerade undervisningstillfällen. Under dagarna strävar vi efter att dela in barnen i mindre grupper. Vi har fördelat ansvaret utifrån olika intresseområden, att alla ansvarar för något. På våra gemensamma reflektionsstunder har vi planerat utifrån vad vi sett barn intresserar sig för kopplat till våra olika ämnesområden. Vi planerar olika undervisningstillfällen gemensamt och enskilt, förskollärare ansvarar. Vi genomför olika undervisningstillfällen enskilt eller tillsammans med fler pedagoger. Ibland kan en undervisa och den andre dokumentera men oftast får vi både leda och dokumentera undervisningstillfället. 

Vi har tagit in pinnar i vår lärmiljö som barnen fått utforska med digitala verktyg som finns uppställda. Vi har vattenbord tillgängligt som barnen fått prova dess egenskaper, sjunka flyta, plaska, skvätta, virvla. Vi har fått ändra vår ateljé till ett annat rum då det lilla rummet blev för litet. Vi har pinnar i vår matematiska hörna som barnen utmanats i att bygga geometriska former, mäta med samt sätta jämföra, sortera och bekanta sig med olika matematiska begrepp. Vi har det mesta material tillgängligt och synligt för barnen så de själva kan välja, ta fram och göra tillsammans med andra, sig själv eller en pedagog.

Material och verktyg som stöttade barnens utforskande. Lärplatta, projektor och digitala förstoringsägget. Pinnar, vatten, sand, färg och klister samt annat skapandematerial. Samt vi pedagoger.

Vi har genom våra dagliga möten informerat vårdnadshavare kring projektet, vad deras barn utforskat provat och lärt sig. Vi har skapat grupplärloggar samt enskilda. Vi har dokumenterat i barnens samtalsunderlag och berättat på föräldramöte. Vårdnadshavarna har gett feedback och när vi skapat manipulerade bilder från barnens favoritbok hemifrån utifrån Månens julkalender så har de hjälpt barnet att välja ut och ta med sin bok till förskolan.

Det som var bra med projektet var att vi arbetade transdisciplinärt och utifrån våra fokusområden, digitalitet, språk och fantasi. Vi spanade på vad som intresserade barnen så det blev lite olika projekt utifrån barnens projektbilder, pinnar och träd, blad och blommor som växer. Vi försökte få alla barn delaktiga på olika vis, det är en utmaning men i någon form har barnen provat och alla har blivit erbjudna. En del barn har deltagit med stort intresse och nyfikenhet. Det har inte alltid gått att genomföra vad vi tänkt då det varit pedagoger borta och vi har fått samarbeta och planera om verksamheten. 

Barnens reflektioner och tankar förvånade oss kring vårt projekt kring källkritik. Samt att några lärde sig att skapa egna manipulerade bilder med knappt något stöd relativt fort.

Vi är stolta över våra kompispinnar som alla barn fått göra som sen blev delaktiga i vår utbildning och i barnens lek, fantasi och berättande. Vi är också stolta att alla barn har fått prova att göra manipulerade bilder med  mycket stöd samt att en del lärt sig själva och har börjat få en förförståelse för källkritik.

Inför kommande projekt är det viktigt att hitta en projektfråga/område som fångar alla barns intresse. Som utvecklar deras lärande och kunnande i våra olika ämnesområden som vi vill arbeta kring transdisciplinärt. Det viktiga är att vi får till planerade undervisningstunder även när pedagoger är borta. Att man redan förberett och dukat fram. Det är också viktigt att nu till hösten ta till vara tiden på eftermiddagen för planerad undervisning. Till hösten kommer vi ha reflektion varje vecka som ska lägga grunden för projektets utveckling, planering och genomförande.

En beprövad erfarenhet är att alla barnen även de yngsta kan få möta manipulerade bilder som de kan få reflektera dagligen om. Samt att själva få göra manipulerade bilder så de kan få en början till förståelse för källkritik. 

Inför kommande pedagogiska år känns det lättare att få med alla barnen och att även de yngsta blir delaktiga i vårt nya projekt "Social hållbarhet". Vi börjar få mer erfarenhet kring att arbeta i projektform. Det kommer bli bättre struktur när vi kommer få tid varje vecka i arbetslaget för reflektion kring vårt projekt. Utifrån vår reflektionstimme kan vi sen vidareutveckla, planera, genomföra och utvärdera barnens utbildning.