👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

demokrati i skolan (åk 6)

Skapad 2022-05-24 11:20 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 6 Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen
Vi har klassråd och elevråd flera gånger per termin.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

I läroplanens inledande del står att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

 

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Uttrycka vad jag tycker i frågor som rör skolan

Lyssna på vad andra tycker

Olika sätt att bestämma något gemensamt: ex rösta, dra lott, kompromissa

Regler och lagar som finns i skolan och varför de behövs

Hur jag kan påverka beslut i skolan genom klassråd/elevråd  

Centrala ord: demokrati, dagordning, rösta, ordförande, sekreterare, representant

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Flera gånger varje termin har vi klassråd. Vi följer en dagordning och utser ordförande & sekreterare. Sekreteraren skriver protokoll. Två elever är representanter i elevrådet och tar med sig frågor mellan klassråd - elevråd. 

Alla elever har dagordning samt regler till hands under mötena.

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Ditt deltagande under mötena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  4-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sva  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett delvis fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  C 6
 • Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
  SO  C 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett väl fungerande sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
  SO  A 6
 • Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
  SO  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  Sva  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sva  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  C 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
  Sva  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  A 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
  Sva  A 6