👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.1 SKA - Normer och värden Run 6/Bärby

Skapad 2022-05-24 14:12 i Runskriftsgatan 6 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Utbildningen skall genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i i samhället och för en hållbar utveckling. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen och efterhand omfattas av vårt samhälles gemensamma värderingar och komma låta dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Vi skall skapa förutsättningar för barnen att bli bemötta och lyssnade på för de personer de är.

 

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

Tillsammans skapar pedagoger och barn en normmedveten lärandemiljö som inkluderar alla. Barnens tankar och åsikter respekteras och används och tas tillvara i utbildningen. Pedagoger som intar barns perspektiv och ett barnrättsperspektiv och använder sig av barnkonventionens artiklar i sin planering.

 

VILKA FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG?
Att barnen upplever sig lyssnade på, då deras tankar och frågor följs upp. Vi vill även se att barnen får en ökad tilltro till sig själva.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k. "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

 • 2.1 Kartläggning (september)

 • Uppföljning (november)

 • 2.1 Uppföljning (mars)

 • Avslutande läsårs reflektioner (juni)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18