👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport i Svenska som andraspråk 3

Skapad 2022-05-24 17:05 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi har under HT2021 och VT2022 arbetat med litteraturhistoria där epokerna romantiken, realismen och modernismen har ingått. Dessutom har ni valt en klassiker som ni har bearbetat, analyserat och redovisat muntligt och skriftligt i form av en rapport i svenskämnet.

Matriser

Sva
Rapport i Svenska som andraspråk 3

Ej genomfört / F
E-nivå
Titelsida
Eleven skriver en framsida med skola, ämne, rapport, datering, relevant rubrik, gärna med relevant bild och sitt namn.
Sammanfattning
Eleven skriver en enkel sammanfattning i löpande text som besvarar de frågor som rapporten ska besvara.
Innehållsförteckning
Eleven skriver in rapportens rubriker och tydliga sidnumreringar.
Inledning, syfte, metod och frågeställning(ar)
Eleven skriver kortfattat var rapporten handlar om. Eleven skriver varför han/hon valt att skriva om detta ämne. Eleven beskriver tillvägagångsättet av arbetet samt varför han/hon valt att arbeta så på ett enkelt sätt. Eleven skriver de frågor som ska besvaras i rapporten. Eleven använder ett enkelt språk.
Teoretisk bakgrund
Eleven skriver en teoretisk bakgrund där tidigare analyser och forskning presenteras.
Resultat
Eleven skriver ner sitt arbete och besvarar de frågor han/hon ställt i inledningen. Eleven använder sig av ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Diskussion
Eleven upprepar sitt syfte med rapporten samt de frågeställningar han/hon arbetat med. Eleven reflekterar och diskuterar kring innehållet i resultatdelen. Eleven ger ett fåtal enkla reflektioner i ämnet.
Källförteckning
Eleven redovisar rapportens samtliga källor på ett korrekt sätt.
Språklig bearbetning
Ordval Styckesmarkering Skiljetecken Stavning
Eleven skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat. Eleven använder en relativt väl fungerande styckesindelning. Eleven använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven gör få stavfel.