👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2022-05-24 19:08 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi
Arbetsområdet handlar om att få en förståelse för kolets kretslopp, vad som håller det igång och vilka energiomvandlingar som sker inom det. Det handlar även om kolets egenskap att bilda föreningar som alla bildar koldioxid och vatten vid förbränning. Dessutom diskuteras fördelar och nackdelar med att människan kan tillverka nya ämnen utifrån olika organiska föreningar.

Innehåll

Begrepp, modeller & teorier – du ska kunna beskriva och förklara:

 • Kolatomens egenskaper
  Kolatomen har 4 valenselektroner och vill därför skapa fyra bindningar till andra atomer som den kan dela elektroner med (kovalent bindning). Eftersom kolatomen binder fyra andra atomer finns otroligt många kombinationer som kol kan skapa, vilket medför att det finns så många organiska ämnen (över 90% av alla kemiska föreningar som människan känner till är organiska).
 • Vad som kännetecknar en organisk förening
  Alla molekyler som innehåller kol (koldioxid, CO2, är ett undantag som klassas som "oorganisk")
 • Olika molekylmodeller
  I en molekylmodell är kol ett svart klot, syre ett rött klot och väte ett vitt klot. Vatten har en röd och två vita i vinkel, koldioxid är en rak molekyl med två syre och en kol i mitten. Vi övade på att rita molekylmodeller när vi ritade förbränning av bensin i en bil och förbränning av stearinljus. Vi har också övat genom att bygga molekylmodeller.
 • Skillnaden mellan kovalent bindning och jonbindning
  I en kovalent bindning delas elektroner, en jonbindning skapas genom att positivt och negativt attraherar (dras mot) varandra.
 • Några grupper av ämnen som räknas som organiska föreningar
  Tex kolhydrater, fetter, proteiner, kolväten och alkoholer.
 • Vad som kan påverka vilka egenskaper en organisk förening har (t ex kokpunkt och löslighet)
  En stor molekyl har högre kokpunkt än en liten efetersom att den har svårare att övergå i gasform när den är stor. Molekyler som är lika vatten (små, innehåller syre och "krokig") är ofta polära och löser sig därför i vatten. Opolära molekyler löser sig inte i vatten. 
 • Förbränning av organiska föreningar
  Vid förbränning av organiska föreningar sker en kemisk reaktion med syre och det bildas koldioxid och vatten. 
  C-nivå kräver att du kan skriva ut kemiska formler.
  A-nivå kräver att du ska kunna balansera en förbränningsreaktion (balansera = lika många atomer på varje sida om reaktionspilen).
 • Kolets kretslopp och vad som driver det (fotosyntes och förbränning)
  Du bör kunna rita upp kretsloppets alla delar, med fotosyntes, cellandning hos djur och nedbrytare samt förbränning av fossila bränslen. Kretsloppet börjar och slutar med luftens koldioxid.
 • Energiomvandlingar i fotosyntesen och förbränning
  I fotosyntesen omvandlas solenergi till kemisk energi lagrad i glukos (i molekylens bindningar).
  Energiomvandling: solenergi --> kemisk energi
  I cellandningen omvandlas kemisk energi till bland annat rörelseenergi.
  Energiomvandling: kemisk energi --> rörelseenergi
 • Ge exempel på organiska växthusgaser
  Metan är en organisk växthusgas, CH4.
 • Fördelar och nackdelar med att människan kan tillverka organiska molekyler som används i t ex läkemedel och plast
  På labb fick ni testa att göra detta när ni framställde estrar som luktade gott.
  Jag vill att ni ska kunna resonera om exempelvis fördelar och nackdelar med plast.
 • Hur olja bildades och hur bildandet hör ihop med fotosyntesen
  1) växter och djur innehållande organiska föreningar (t.ex. glukos)
  2) hamnade av olika anledningar i en miljö utan syre och/eller nedbrytare
  3) packades sedan in under lager på lager av sand och lera
  4) det utsattes för högt tryck och hög temperatur nere i marken
  5) omvandlades under miljontals år till kolväten i naturgas och olja.
 • Vad plast/polymer är
  En lång kedja av en och samma molekyl som upprepas flera tusen gånger. Plaster och kolhydraten cellulosa är exempel på polymerer.

Laborationer - redogöra för resultat och slutsats:
Du ska alltid kunna följa säkerhetsregler och laborationsplanering samt skriva resultat och dra en slutsats. 

 • Förbränning av kolföreningar
 • Lika löser lika
 • Framställning av estrar

Granska, värdera & ta ställning - att använda dina kunskaper i frågor som  berör:

 • Mikroplaster
 • Val av olika bränslen t ex etanol eller bensin
 • Texter om nya ämnen som innehåller kol
 • Utsläpp av växthusgaser

Matriser

Ke
Kemi alla kunskapskrav

Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ta ställning och motivera
 • Ke
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Lektioner
 • Ke
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som TILL VISS DEL för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt OCH FÖRDJUPAR OCH BREDDAR DEM.
Söka information
 • Ke
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för och relativt väl UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Inlämningsuppgift
Anpassa text till syfte & målgrupp.
 • Ke
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Laborationer
Planera undersökningar.
 • Ke
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL att formulera ENKLA frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationer
Använda utrustning.
 • Ke
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Laborationer
Dra slutsatser.
 • Ke
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till kemiska modeller och teorier.
Laborationer
Felkällor och förbättringar.
 • Ke
Eleven för ENKLA resonemang kring resultatens rimlighet och BIDRAR TILL att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för UTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för VÄLUTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet I RELATION TILL MÖJLIGA FELKÄLLOR och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras OCH VISAR PÅ NYA TÄNKBARA FRÅGESTÄLLNINGAR ATT UNDERSÖKA.
Laborationer
Dokumentationer.
 • Ke
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Begrepp
Beskriva och förklara
 • Ke
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa med RELATIVT GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Kemi i vardag och samhälle.
 • Ke
Du kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på ENKELT identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Resonera om hållbar utveckling
 • Ke
Dessutom för eleven ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar UR OLIKA PERSPEKTIV PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Beskriva och förklara
 • Ke
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.