👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3 partsamtal år 1

Skapad 2022-05-24 22:27 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Social omsorg Gerontologi och geriatrik Omvårdnad
3 partsamtal för bedömning i yrkeskurser för elev i år 1

Innehåll

Samtalet utförs tillsammans med lärare, elev och handledare.

Vi går igenom vad eleven lärt sig och utvecklingsmöjligheter 

Uppgifter

 • samtal 10/5 2022

 • Samtal 1

Matriser

Socialom Ger Omvår
3 partsamtal år 1 Omvårdnad 1

Rubrik 1

Översiktligt
Utförligt
Självständigt
Basala hygienrutiner
Förmåga att arbeta på ett sådant sätt att smitta och smittspridning förhindras. Förmåga att arbeta på ett etiskt och patientsäkert sätt.
 • Omvår  E 0
 • Omvår  C 0
 • Omvår  A 0
Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett tillfredsställande resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med tillfredsställande resultat.
Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett tillfredsställande resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med tillfredsställande resultat.
Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett tillfredsställande resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med tillfredsställande resultat.
Datoranvändning och säker informationshantering kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Omvår  0-0
 • Omvår  0-0
 • Omvår  E 0
 • Omvår  C 0
 • Omvår  A 0
I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
I arbetet hanterar eleven med säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering. Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Omvår  0-0
 • Omvår  0-0
 • Omvår  E 0
 • Omvår  C 0
 • Omvår  A 0
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt.

Socialom Ger Omvår
3 partsamtal år 1 social omsorg

Rubrik 1

Översiktligt
Utförligt
Självständigt
Aspekt 1
Förmåga att planera, genomföra och dokumentera arbetsuppgifter inom social omsorg. Förmåga att använda tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett socialpedagogiskt, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt.
 • Socialom  E 0
 • Socialom  C 0
 • Socialom  A 0
Eleven utför, i samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven utför, efter samråd med handledare, arbete inom social omsorg på ett yrkesmässigt sätt och med ett tillfredställande resultat. I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Ny aspekt
Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt förmåga att arbeta med utgångspunkt i den enskilda människans önskemål om, och behov av stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning. Förmåga att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt i hemmiljö och på vårdinrättning.
 • Socialom  0-0
 • Socialom  0-0
 • Socialom  E 0
 • Socialom  C 0
 • Socialom  A 0
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, i samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar översiktligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med tillfredsställande resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra med gott resultat. Dessutom uppmärksammar eleven, efter samråd med handledare, den enskilda människans behov och förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt.
Ny aspekt

Socialom Ger Omvår
3 partsamtal år 1 Gerontologi och geriatrik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Det normala åldrandet samt fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella perspektiv på åldrandet.
Kunskaper om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden.
 • Ger  E
 • Ger  C
 • Ger  A
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet
Eleven beskriver utförligt faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den sjuke personens vardag som kan bidra till hans eller hennes funktionsförmåga, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet
Ny aspekt
Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktisk verksamhet.
Eleven redogör översiktligt för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.
Eleven redogör utförligt för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.
Eleven redogör utförligt för kostens och måltidssituationens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.
Ny aspekt
Förmåga att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
 • Ger  E
 • Ger  C
 • Ger  A
Eleven planerar och utför, i samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven planerar och utför, efter samråd med handledare, vård- och omsorgsuppgifter. I arbetet ingår även förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet.
Ny aspekt
Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
 • Ger  -
 • Ger  -
 • Ger  E
 • Ger  C
 • Ger  A
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även översiktligt frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.
Eleven kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även utförligt frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.
Eleven kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka och ger exempel på deras betydelse för den sjuke samt för de närstående.