👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Junibacken och Saltkråkan 2022

Skapad 2022-05-25 13:28 i 200181 Förskolan Kvarnen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

___________________________________________________________________________________________

 

Hagsätra förskolors värdegrund

Vi ser varje barn som unikt och vi möter varje barn utifrån deras unika behov och vår verksamhet ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Förhållningssättet återspeglas i trygga barn som utforskar och har inflytande i verksamheten.

Förskolans uppdrag är att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden. Utbildningen och undervisningen i Hagsätra förskolor ska vila på demokratins grund där barnets bästa är i fokus och vi ser barngruppen och dess mångfald som en tillgång i flickors och pojkars lärande och utveckling.

Alla barn har rätt till en likvärdig och hållbar förskola med hög kvalité där kompetens, gemensamma värderingar, förhållningssätt och arbetssätt genomsyrar utbildningen.

 

Hagsätra förskolors utbildning

 

Hagsätras förskolors gemensamma projektfråga: Hur tar vi hand om varandra, vår natur och vår

gemensamma framtid?

 

Hagsätra förskolors kärnuppdrag är att bedriva kommunal förskoleverksamhet enligt gällande lagar, styrdokument och riktlinjer. Förskolornas verksamhet och undervisning planeras och utgår från förskolans läroplan Lpfö-18. Flickor och pojkar ska erbjudas en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet och speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention.

Hagsätra förskolor ska lägga grunden för flickor och pojkars livslånga lärande och utbildningen ska ha sin utgångspunkt i barnens intressen och tidigare erfarenheter. Barnen ska genom lek och omsorg ges möjlighet att lära och utveckla sin förståelse, sina färdigheter och förmågor. Vi ska kontinuerligt utmana barnen i deras tankar och hypoteser och skapa goda förutsättningar för såväl flickor som pojkar att utveckla alla sina förmågor i trygga och utmanade lärmiljöer samt ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt inför skolstarten.

Förskolornas undervisning utgår från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I samarbetet med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 

Hagsätra förskolors välkomstuppgift hösten 2022

 

I Hagsätra förskolor ska alla barn mötas av meningsfulla, trygga och utforskande sammanhang. I sagor och böcker får barn möta nya ord, begrepp och världar. Språk är en nyckel för inflytande, delaktighet och lärande. Vi vill ge alla barn i Hagsätra förskolor verktyg och kunskap för att bli medskapare av ett hållbart samhälle och en hoppfull framtid. På förskolan blir barnen en del av en grupp och vi vill erbjuda barnen en gemensam berättelse som stimulerar nyfikenhet och inspirerar till lustfullt lärande. Nu börjar vi resan mot ett livslångt lärande och en hållbar framtid.

 

De äldre barnen kommer att börja sitt gemensamma utforskande och lärande med boken: Barnens Planet av Homero Alvarez

 

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och om att respektera varandra. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till de äldre förskolebarnen.

 

De yngre barnen kommer att börja sitt gemensamma utforskande och lärande med boken: Alla får åka med av Anna Clara Tidblom.

 

Alla får åka med är en berättelse om gemenskap och samspel för de yngsta barnen.

 

Hagsätras förskolors samverkan med vårdnadshavare  

 

Barn och vårdnadshavare erbjuds god introduktion till förskolan under hela året. 

Det första mötet syftar till att ge vårdnadshavare en bild av förskolans uppdrag och verksamhet, vilka förväntningar vårdnadshavarna kan ha på förskolan och hur organisationen ser ut. Pedagogerna informerar alltid vid första samtalet om förskolans anmälningsplikt vid oro för att barn far illa. 

Vårdnadshavare erbjuds: 

 • Utvecklingssamtal kring barnets utveckling och lärande. Samtalen syftar till att diskutera och synliggöra barnets utveckling och lärande såväl enskilt som i grupp på förskolan, och vid behov anlitas tolk. 
 • Introduktionsamtal för nya barn och vårdnadshavare 
 • Språksamtal – kartläggning och uppföljning av barnets språkliga utveckling. 
 • gemensamma möten/sammankomster och information om undervisningen/utbildning. 
 • att i Skolplattformen att följa sitt barns utbildning, undervisning och lärprocesser. 

 

Förskoleundersökningens resultat sammanställs och analyseras av pedagoger och ledning. Resultatet används som underlag för att utveckla och förbättra förskolornas utbildning.  

__________________________________________________________________ 

 

Introduktionsplan 2022 för avdelningar Junibacken och Saltkråkan på förskolan Kvarnen.

 

Använd nedanstående frågeställningar som utgångspunkt för att skriva er introduktionsplan. 

 

Utbildningens organisation och struktur 

När vi startar upp efter sommarledigheten kommer barngruppen delvis bestå av nya barn.

I början kommer vi därför lägga mycket fokus på att alla barn och pedagoger ska lära känna varandra och avdelningens rutiner.

Det kommer vi göra genom att dela in barngruppen i smågrupper. Under introduktionsperioden kommer vi erbjuda barnen möjlighet

till lek och utforskande. VI pedagoger finns hela tiden där för att fånga deras nyfikenhet, samt ställa och svara på frågor för att

utmana dem vidare. Vi skapar forum för gemenskap där vi kan bygga upp trygga relationer. Varje dag har vi samling där alla får

mötas, och leka och sjunga tillsammans. 

 

Undervisning 

Som en välkomstuppgift kommer vi börja med ett temaarbete kring boken Barnens planet, där vi arbetar med läroplanens olika kunskapsområden - språk, matematik, skapande, rörelse och naturvetenskap. Undervisningen kommer utformas utifrån barnens intressen och frågeställningar, och hela tiden anpassas efter deras förutsättningar och behov. 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer 

Vi vill erbjuda en miljö som är välkomnande och strukturerad, och samtidigt erbjuder rika möjligheter för lek, kreativitet och lärande. Materialet ska vara tillgängligt och lockande så att barnen kan ta egna initiativ. Miljön ska vara föränderlig och kunna anpassas efter avdelningens olika individer - vi vill att barnen ska vara delaktiga i den processen.

 • I vilken miljö ska barnen möta Hagsätras Välkomstuppgift? Hur ska ni förbereda och iordningställa mötesplatser som stimulerar nyfiken och gemensamt utforskande kring boken? DETTA MÅSTE VI FUNDERA YTTERLIGARE PÅ!!!

 

Hållbar och likvärdig förskola 

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete. 

 

Vår välkomstuppgift ger en bra ingång till arbete med allas lika värde. Vi gör undervisningen så tydlig och begriplig som möjligt för att alla barn ska kunna delta på ett meningsfullt sätt. För att alla barn ska känna sig välkomna är det viktigt att olika individer, relationer och familjekonstellationer mm finns representerade i barnlitteraturen. Vi måste vara närvarande och lyhörda för att lära känna alla barn. 

 • Hur planerar ni för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur undersöker ni risker för diskriminering och kränkande behandling? (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

 • Hur ska ni organisera arbetet med att kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling?

 

 • Hur planerar ni att organisera för hållbara pedagogiska måltider under introduktionsperioden?

 

 • Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola:
  Hur kommer ni arbeta med hållbarhet i er utbildning tillsammans med barnen?

 

 
Lärloggar – Planera och dokumentera lärande och undervisning   

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

 • ·       Hur ska ni organisera arbetet med att observera, dokumentera och planera undervisning och introduktionsperioden i Lärloggar? UTVECKLINGSOMRÅDE??
 •  
 • Vi kommer dokumentera barnens utforskande av Hagsätras Välkomstuppgift i form av bland annat bilder, filmer och texter. Barnens alster är också en form av dokumentation i sig. När vi arbetar i mindre grupper har vi möjlighet att se mer och göra barnen mer delaktiga i själva dokumenterandet. Den pedagogiska dokumentationen ligger sedan till grund för reflektioner och analys i arbetslaget.