👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.1 SKA Normer och värden Lillebyvägen 9

Skapad 2022-05-25 16:11 i Lillebyvägen 9 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Lpfö18 Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL

 Förskolan ska genomsyras av ett professionellt förhållningssätt och bemötande på alla nivåer.

                                                                                         AVDELNINGENS MÅL:

 
FÖRVÄNTAT RESULTAT: Att varje pedagog följer förskolans plan för introduktion. Att förskolans årshjul följs. Närvarande pedagoger i barnens utforskande både ute och inne.  Att det finns ett tydligt reflekterande och analys i processberättelsen utifrån förskolans mål.
VILKA EFFEKTER OCH FÖRÄNDRINGAR FÖRVÄNTAR VI OSS SE HOS BARNEN SOM VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT Lärmiljöer som speglar och utmanar barnens processer, där barnen har varit delaktiga och deras tankar och ideer tas tillvara. Genom att bemöta och visa  vårdnadshavarna att förskolan är en utbildning skapas en förståelse för förskolans uppdrag som genererar ett positivt samarbete som även smittar av sig på barnens nyfikenhet och lärande.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k. "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

 • 2.1 Kartläggning (september)

 • 2.1 Uppföljning (november)

 • 2.1 Uppföljning (mars)

 • Avslutande läsårs reflektioner (juni)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18