👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022, Årsta 2 förskolor Förskolan Idlången, avdelning Diamanten

Skapad 2022-05-27 12:25 i 141371 Förskolan Idlången Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolans kärnuppdrag 

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Medarbetarna ska ges förtroende och ansvar att utifrån sina yrkesroller planera och utforma avdelningens verksamhet utifrån styrdokument och prioriterade mål. Genom olika former av kollegialt lärande och fortbildning skapas förutsättningar för att vårt arbete utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Årsta 2 förskolors prioriterade mål 2022

Språkutvecklande arbete

Barnrättsarbete

Digitalisering

Hållbar förskola

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning Diamanten på förskolan Idlången i Årsta 2

Utbildningens organisation och struktur

Under vårterminen planerar vi att snäva in projektet  och lyfta språkets form sida vid sidan av fördjupningen med sagor. Vi arbetar i projektgrupper månadsvis som leds av samma pedagog hela perioden, för att kunna följa barnen lättare. Grupperna är indelade efter ålder för att kunna anpassa innehållet bättre, då vi har stor spridning på avdelningen. 

Vi avsätter tid till de tre projektgrupperna på förmiddagarna. Varje månad byter grupperna ansvarig pedagog, men vi planerar innehållet och hur grupperna kan arbeta vidare tillsammans på vår reflektionstid. Vi tar med oss lärloggar och dokumentation från grupperna för att tillsammans kunna fånga in vad barnen intresserar sig för och hur de kan utmanas att komma vidare i sitt lärande. Berättande och språkets formsida är två delar som vi kommer att arbeta med.

Den pedagog som leder en grupp har ett extra ansvar för att planera och följa upp undervisningen i grupperna i lärloggar. 

Samlingarna  i två grupper fortsätter. Vi ser där en möjlighet att kunna undervisa i /titta närmare på områden och ämnen som inte alltid direkt ingår i projektarbetet såsom matematik, musik och naturvetenskapliga experiment.

 

Undervisning

De projekt vi påbörjat som rör sagor, språk och ”gott och ont” fortsätter under våren. Detta utifrån att vi ser att det är sådant barnen fortsatt intresserar sig för, samt att vi på ett rent allmänt plan (utifrån förskoleområdets fokusområden) vill lyfta barnens språkliga utveckling. De yngre barnen får ta del av enkla sånger, rim och ramsor. De äldre barnen använder sin fantasi och skapar egna sagor. Vi kommer att  titta ännu mer på en berättelses struktur och hur man kan bygga en historia. Berättelserna kan berättas muntligt, skrivas ned, tecknas, skapas med digitala verktyg mm. Barnen kommer att få arbeta i appen Puppet pals. Även andra digitala medier kan komma att användas, och vi arbetar aktivt med grundläggande fakta- och bildsök i digitala medier. 
Vi använder oss av diversifiering i undervisningen, alltså att vi undervisar på olika sätt och med olika material eftersom barn lär på olika sätt. 

Den här terminen fokuserar vi lite extra på det skrivna språket och hur man kan använda sig av det. Många barn har ett intresse av och kunskap om bokstäver och skriftspråk. Vi tittar på språkets formsida -hur är ett ord uppbyggt? Vilka delar finns?

Vi kopplar värdegrundsarbetet till vårat projekt om ”ont och gott” genom att vi tittar på vilka egenskaper som är bra att ha och varför, som stark, snäll, snabb, påhittig. Vi samtalar om hur vi är mot varandra, hur man gör om en konflikt uppstår mm. För att få barnen att börja förstå andras perspektiv läser och arbetar vi med boken ”Om samtycke i förskolan”. Hur kan man se på andra att den kanske inte vill? Går det att se på kroppen även om den inte säger något? Är det olika tillsammans med olika personer?

Vi använder och visar enkla vardagstecken (TAKK) för att stödja språket och visa på att språk kan kommuniceras på olika sätt. 

Vi fortsätter med grundläggande fakta- och bildsök.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi organiserar så att barnen ska få möjlighet att arbeta i smågrupper i lugn och ro. Vi tydliggör för både barn och pedagoger vem som ska göra vad, och på vilken plats. Efter lunch har vi högläsning för alla barn, både de som är vakna och för dem som sover på madrass. 

Efter barnens önskemål och behov kommer vi att samarbeta mer med grannavdelningen Pärlan. Vi organiserar för att barnen ibland ska kunna ”byta” avdelning, och därigenom hitta fler kompisar och se fler sätt att leka/arbeta på. På fredagar har vi högläsning över avdelningsgränserna, så att de äldsta får en egen läsgrupp med kapitelbok och de andra barnen bildar en läsgrupp med boksamtal utifrån bilderböcker.

Inför flytten kommer vi att fråga barnen vad de önskar ska finnas på nya förskolan och vad de vill att vi tar med oss härifrån. De kommer att få vara aktiva i nedpackning, och vi kommer sedan att introducera material och miljö noga i de nya lokalerna så att alla känner att de vet hur ett material ska användas, och också får in ett hållbarhetstänkande kring våra resurser.

 

Hållbar och likvärdig förskola

Kompisböckerna fortsätter vi med. Grupp för blivande skolbarn med andra förskolor där vi arbetar med olika värdegrundsövningar, exempelvis lekar och dramatiserade övningar om känslor och kompisskap. Genom tillgängliga miljöer där barnen själva kan välja och ta fram material

Vi pratar om att vi måste vara rädda om det material vi har. Att träna på att ta lagom med mat så att vi inte behöver slänga så mycket. Vi pratar också om en ”social hållbarhet” där frågor om allas lika värde ingår. Att ta hand om sig själv och sin kropp är också viktigt, vi pratar om att kroppen mår bra av att röra sig. I vardagen går vi på promenader, till skog och parker för att barnen ska få tillfällen att röra sig och använda kroppen. Vi dansar, tränar med tabatas och leker lekar där kroppen får jobba.

Under våren kommer vi att delta i dess kallad Skräpplockardagarna där barnen går ut och gör en konkret insats för att göra fint i vår närmiljö. Vi tittar på olika material och ser varför de inte hör hemma i naturen, och ser vad som naturen mår bra av.

För att se hur vi ligger till med undervisningen i och för en hållbar utveckling kommer vi i personalgruppen att skatta oss enligt OMEP-skalan. Den visar hur långt vi kommit i arbetet med hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt ger en riktning om vad som måste förbättras. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.