👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsparken, Ljusgruvan - Introduktionsperiod

Skapad 2022-05-30 13:36 i Förskolan Lugnetvägen Falun
Förskola
En inblick i hur vi välkomnar barn och vårdnadshavare till förskolan Lugnetvägen och Ljusgruvan.

Innehåll

Syfte: Att genom ett medvetet förhållningssätt skapa tillitsfulla relationer och meningsfulla sammanhang för de nya barnen och deras vårdnadshavare.

Vad vill vi?

I början av varje termin introducerar vi många nya barn i vår verksamhet. Vi vill skapa en gemenskap i barngruppen. Ge barnen en grundtrygghet, trygghet i våra rutiner, miljöer, i barngruppen med kompisarna och med oss pedagoger. Vi vill bli ett vi på Ljusgruvan och introducera barnen i att respektera varandra, samt bemöta varandra, oss pedagoger, vårdnadshavare, miljöerna och materialet på ett bra sätt. Under dessa veckor är vårt mål att alla barn ska ha fått bekanta sig med alla miljöer, de flesta material och känner sig trygga i gruppen och välkomna i barngruppen så att gruppen blir ett vi. Det kommer att bli mycket utomhusaktiviteter, vi fortsätter med lekgrupper med fokus på samspel, sociala regler och turtagning. Vi vill att barnen och vårdnadshavarna blir trygga och integrerade i verksamheten och undervisningen.

Hur gör vi?

Vi introducerar de olika miljöerna och materialen för barnen, hur vi på förskolan använder oss av dem och att det är viktigt att vi är rädda om miljöerna och materialen så att vi har dem kvar och kan ha roligt och fortsätta att lära oss och utvecklas med dem. VI pratar om vikten av hur vi bemöter varandra och hur vi är tillsammans på Ljusgruvan. Vi bemöter varandra med respekt, är snälla emot varandra och hjälper varandra då vi kan och den andra vill. Utomhusaktiviteter och lekgrupp för förskolvanabarn, samt att de får fungera förebild för de nyintroducerade barnen. 

I våra miljöer fokuserar vi mycket på språk och matematik. Vi lyfter språket till exempel i form av barnens initialbokstäver, böcker, sagopåsar, sånger, sätta ord på saker och reflektera. Matematik introducerar vi i planerade och oplanerade undervisningen såväl som i den fria leken i våra miljöer i form av till exempel siffror, former, mönster, rumsuppfattning och prepositioner. I den pedagogiska verksamheten tar vi hjälp av digitala hjälpmedel så som projektor, lärplatta, telefon m.m. 

Dokumentation/ reflektion

Vi fortsätter att dokumentera under aktiviteterna för att kunna reflektera med barnen i efterhand i form av digital dokumentation och väggdokumentation, men i och med att vi arbetar med känslor så kommer vi att reflektera och diskutera mycket under aktiviteternas gång och direkt efteråt.

Undervisningen under introduktion

Vad: Samling (namnsång, räkna barnen, väder, veckodag, veckans tecken, plus andra sånger), Bokpåse (varje barn får ta med bokpåsen hem och ta med en bok av eget val som vi läser under veckan på förskolan, lekgrupp (samspel, sociala regler och turtagning), utomhusvistelse och rörelse.

Hur: Introduktionsbarnen får en tilldelad tillfällig smågrupp eftersom vi i början av introduktion inte känner alla barn, deras intressen och behov. Introduktionsbarnen får ta del av den planerade undervisningen. Under introduktionsperioden kommer vi att börja dagen med storsamling för att sedan ha undervisning i smågrupper. Vi har en lekgrupp, en rörelsegrupp och två utomhusgrupper. 

Varför: Vi vill erbjuda lekgrupp eftersom det sociala är en väldigt viktig del i barnets utveckling och att det sociala även bidrar till det kognitiva lärandet. Barnen bör erbjudas utomhusvistelse för att få frisk luft och en positiv bild av utomhusvistelse, samt en tidig inblick i att utomhusvistelse är en central del i en dag på förskolan. Forskning har visat att rörelse är viktigt för barnen och gynnar barns hälsa. Samling är ett gynnat och uppskattat koncept, som skapar gemenskap i barngruppen samt utvecklar kognitiva, matematiska och språkliga förmågor hos barnen, genom sångerna så får barnen även en känsla för melodier. Bokpåsen ska uppmuntra både barn och vårdnadshavare till en positiv bild av högläsning och läsning för barn. Barnen får en positiv bild till läsning där de kan vara delaktiga genom att påverka de böcker som blir lästa, alla barn får höra böcker och får därmed ett mera utvecklat språk. 

Var: Röda mattan och samlingen blir som en mötesplats för alla barn och pedagoger på Ljusgruvan, under fredagar blir det en mötesplats för hela förskolan. Gården utomhus öppnar upp för många mötesplatser utöver åldersgränserna såväl bland Ljusgruvan barn och ibland även med barn från Stjärnhimlen, så som t.ex. sandlådan, den öppna gräsplätten, kiosken, rutschkanan och verkstaden

Vem: Barnen blir indelade i fyra barngrupper med pedagoger som roterar på barngrupperna.

När: Första dagen efter intron så drar vi igång med storsamling och smågrupper.

Vem ger vilken information till vårdnadshavare?

Rektor/Biträdande rektor :

- fördelar barn och kommunicerar med placeringen ang datum

- Bjuder in till Introduktionssamtal med nya vårdnadshavare höst (och ev vår beroende på antal nya barn)

Förskolan:

- Vi skickar hem ett välkomstmejl med aktuell information om upplägget om introduktionen.

- Tar reda på allergier och annan viktig information

- Vårdnadshavarna får en struktur på dagen, vad de ska göra vid ledighet och sjukdom, hur applikationen Edlevo fungerar, vilka kläder som behövs till förskoleverksamheten, introduktion till våra miljöer och oss pedagoger

- Vårdnadshavarna får veta våra förväntningar på dem

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18