👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avd. Kristallen - Herrängen Älvsjöskogens förskolor. Planering för undersökningsperioden aug/sept 2022

Skapad 2022-05-31 07:20 i 213241 Förskolan Rödkulla Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid" med fokus på språkande, sagor och berättande. Med hjälp av det verbala språket och andra sätt att uttrycka oss på lär och utvecklas vi tillsammans. I dialog med andra formuleras såväl tankar, känslor, åsikter och önskningar som fantastiska berättelser med hjälp av fakta, fantasi och kreativitet. (Klicka vidare på ”innehåll” här nedan för att komma vidare, bland annat till din avdelnings text)

Innehåll

Utgångspunkt                                                                                             

Utgångspunkten är att vi ser det verbala språket som en viktig förutsättning för lärande, även inom läroplanens övriga målområden som till exempel naturvetenskap eller matematik, vilket gör det särskilt angeläget. Vi ser också ett stort värde i att barnen får utveckla och uttrycka sig estetiskt på många olika sätt, som till exempel via tecknande och måleri, via tredimensionella material som lera och gips, via sång, dans och rörelse, via lek, teater och drama eller via olika digitala tekniker. 

Vi lär oss lyssna och respektera andras tankar, perspektiv och önskningar. Vi tränar på att argumentera och förhandla och sätta ord på det vi tänker och vill. Vi utvecklas i dialog och kommunicerar på många olika sätt.

Vi arbetar med demokrati i vårt projekterande arbete. Det sker via barnens inflytande i projektprocesserna, till exempel genom att vi reflekterar och diskuterar mycket med barnen, vilket skapar delaktighet och engagemang. Demokratifrågan finns också med i vårt språkutvecklande arbete. Det sker genom att barnen får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna uttrycka sig och därmed få möjlighet att göra sin röst hörd.

Syfte med förskolans undersökningsperiod i augusti/september

Vi strävar efter en välkomnande och trygg miljö som lockar till utforskande och skapar berättarglädje för barnen i gruppen.

Vi arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till "språk" och olika berättartekniker. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och idéer. På så vis skapar vi meningsfulla sammanhang där barnen utmanas och lär tillsammans och där deras egna hypoteser och frågor får stort utrymme och leder berättandet vidare.

Mål                                                                                                                 

Målet är att lära känna varandra genom att erbjuda rikliga tillfällen där barnen både får ta del av olika sagor och berättelser via högläsning och på andra sätt, men också genom att låta barnen leka och skapa egna berättelser. På så sätt och tar vi reda på vad vår grupps barn är nyfikna på att undersöka vidare och lära sig mer om. Med det som utgångspunkt kommer vi i slutet av undersökningsperioden att formulera vår "projektfråga".  

Metod

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen:

- Olika undervisningssituationer där barnen får använda språk, sagor, berättande, skrivande, lek, olika estetiska uttryckssätt (både analoga och digitala). 

- Vi iscensätter rikligt med tillfällen, ofta i mindre grupper, där barnen får möta varandra, olika berättelser och material tillsammans oss pedagoger. 

- Vi skapar möjligheter för barnen att få diskutera och reflektera över sina upplevelser.

- I våra observationer och lärloggar fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper, nyfikenhet, intressen och behov.

Under undersökningsperioden är vår roll som pedagoger att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 

Vår avdelnings konkreta övergripande planering för undersökningsperioden

Sommaruppgift - sommartavla

Vi ger barnen i sommaruppgift att ta med sig minnen från sitt sommarlov. Vi startar undersökningsperioden med att barnen berättar och skapar en sommartavla, enskilt med en pedagog. Vi är nyfikna på att höra vad barnen berättar om sin sommar och om sig själva. Får alla sommarminnena plats på tavlan? (räkna, mäta, sortera)

Under de sista veckorna på vårterminen bjuder vi in de barn som ska börja på Kristallen i höst, från Pärlan och Smulan, att tillsammans med sina nya Kristallenkompisar, i små grupper, måla varsin kartong, som sedan blir underlaget för sommartavlan De tre nya barnen utifrån, målar sina sommartavlor vid inskolningen. Detta blir ett fint tillfälle för barnen och oss att mötas och samtala.

När alla barnen berättat och skapat en sommartavla, arbetar vi i små grupper med att teckna av sommartavlorna, för att sedan berätta och lyssna på varandra, ca fyra-fem i varje grupp.

Vi vill ge varje barn tillfälle att berätta om sin sommar och sina minnen och uppmuntra barnen att lyssna på varandra och ställa frågor. Nyfikenhet, respekt, delaktighet, engagemang och lyssnande!

Vi dokumenterar genom bild och ljudupptagning och gör individuell lärlogg för varje barn.

Vi tänker att vi genom att låta barnen berätta flera gånger, ökar deras delaktighet och inflytande, då de får chansen att återkomma till sina berättelser. Vårdnadshavarna görs delaktiga genom att de är med barnen och samlar sommarminnen, tittar på sommartavlorna och läser lärloggarna tillsammans med sitt barn.

Kristallens välkomstträd

I hallen skapar vi ett välkomstträd med en kort presentation (vad tycker du är roligt?) i bild och ord av Kristallens barn och pedagoger. Ett träd att samlas kring även vid våra samlingar. Trädet förvandlas efter årstiderna.

Välkomnande

Viktigast av allt, hur vi bemöter varandra! Att vi ser och lyssnar på barnen. Visar respekt, engagemang, nyfikenhet och delaktighet mot varandra.

Hur planerar vi för att vårt arbete med språkande, sagor och berättande ska främja en utveckling som leder till:

Enhetsmål 1:s förväntade resultat:

-  Barn som utvecklat respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

-  Barn som har förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att ge uttryck för egna uppfattningar.

-  Barn som utvecklat förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Fokus ligger hela tiden på att ge barnen mycket tid för berättande och lyssnande. Alla ska få berätta på sitt sätt och vi lyssnar med respekt. Vi tycker ibland olika, och det är roligt! Barnen uppmuntras att komma med förslag och egna idéer

Enhetsmål 3:s förväntade resultat:

-  Barn som fått förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

-  Barn som fått förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Barnen skapar sina sommartavlor och tecknar av dem, som en inledning. Vi skapar också ett Kristallenträd tillsammans, där barnen får presentera vad de tycker är roligt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18