👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ettans Planering 22/23

Skapad 2022-05-31 11:24 i Testförskola 1 Kristinehamn
Förskola
Här kan ni följa Ettans planering kring vår utbildning och undervisning för att främja barnens utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi och vart ska vi?

Vår planering av utbildningen här på Ettan har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Lpfö-18 och det som barnen visar intresse för. Vi utmanar barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

De prioriterade målområden som vi har extra fokus på i vårt Systematiska KvalitetsArbete är inom:

 Värdegrund och Tillgänglighet 

Utbildningen ska

 • ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra
 • präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt
 • ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor
 • främja barnens förståelse för värdet av mångfald
 • lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer
 • präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet

 • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn
 • ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov
 • vara utformad och anpassad så att barnen utvecklas så långt som möjligt
 • organiseras så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor

Miljön ska

 • vara tillgänglig för alla barn
 • inspirera barnen att samspela och att utforska omvärlden
 • stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation
 • erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang 

   

Detta innebär att vi ska planera, genomföra, följa upp och utvärdera kring hur vi ger varje barn förutsättningar att utveckla förmågor, intressen och förståelse kring de 9 kopplade läroplansmålen nedan.

Hur gör vi?

- Planering kring hur utvecklingsinsatserna ska genomföras

 • Hur gör vi för att göra målen tillgängliga för alla barn?

 

 • Vad säger den beprövade erfarenheten alternativt forskning att vi behöver göra för att lyckas?

 

 • Vilka material/aktiviteter ska vi erbjuda för att utveckla vår lärmiljö?

 

 • Vem gör vad och när?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18