👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA 4, 2021 - 2022

Skapad 2022-05-31 21:22 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. I ämnet svenska som andraspråk ska du bland annat träna på att uttrycka dig på olika sätt, både i tal och skrift. Du kommer öva på att läsa olika typer av texter, att kunna förstå och återberätta innehållet i dem. Du kommer öva på att skriva olika typer av texter. Du kommer öva på olika muntliga uppgifter och redovisningar. Vi arbetar i olika teman, där innehållet är viktigt. Utifrån det ska du få träna dig och utveckla dina färdigheter, kunskaper och förmågor. Vi arbetar bland annat med läroboken "Prima svenska 4" och språkläran "Klara svenskan 4". Vi kommer också att arbeta med andra valda texter.

Innehåll

Syfte

Syfte (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Arbetssätt / metod

Du kommer att arbeta med

 • att läsa texter i ex. böcker, tidningar och på internet
 • att samtala om och diskutera texter och innehåll
 • att skriva texter för hand och på dator
 • att bearbeta och förbättra texter 
 • att använda film och media för att lära och samtala kring
 • enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp
 • genomgångar
 • att lyssna aktivt
 • att tala / redovisa inför grupp
 • att söka information och källkritik 
 • språklära 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika slags texter 
 • skriva olika slags texter
 • delta i samtal och diskussioner
 • muntligt berätta och redovisa
 • värdera källor
 • ge och ta emot respons

Uppgifter

 • Bokrecension

 • Dokumentera ditt läsande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Svenska år 4, 2021-2022

Läsa och förstå

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Du läser texter, skönlitteratur och sakprosa, anpassade för din ålder med flyt och förstår texten i stora drag.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar att du förstår det viktigaste av innehåll och budskap i texter du läser. Du kan svara på innehållsfrågor och kan göra enkla sammanfattningar.
Läsa instruerande text.
 • Sv  E 6
Du läser och förstår texten och kan återberätta vad du ska göra. Du följer instruktionen med ganska gott resultat.

Skriva

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Skriva berättande text.
 • Sv  E 6
Du kan skriva enkla berättande texter med inledning, handling och avslutning. Du använder enkla gestaltande beskrivningar.
Skriva instruerande text.
 • SvA  E 6
Du kan skriva en enkel instruerande text med fungerande uppbyggnad, så att man förstår.
Söka och sammanställa information / skriva faktatext
 • SvA  E 6
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor (ex böcker och internet) och sammanställa i en enkel faktatext.
Skrivregler
 • SvA  E 6
Du skriver begripliga meningar. Du använder stor bokstav och skiljetecken på ett ganska korrekt sätt.
Stavning
 • SvA  E 6
Du stavar de vanligaste orden ganska bra och skriver med läsbar handstil.

Samtala och berätta

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Berätta muntligt.
 • SvA  E 6
Du kan förbereda och redovisa en enkel muntligt presentation. Du använder ibland kroppsspråk, gester och någon bild för att förtydliga det du vill berätta om.
Framföra åsikter.
 • SvA  E 6
Du kan berätta om och framföra egna åsikter i samtal och diskussioner.

Språkbruk

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper

Respons och källkritik

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ge och ta emot respons.
 • Sv  E 6
Du kan ge en kamrat respons på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar om du får goda råd.
Värdera källor
 • Sv  E 6
Du funderar över och gör enkla jämförelser mellan källor.