👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för introduktionsplan 2022 Årsta 2 förskolor

Skapad 2022-06-01 17:39 i 141351 Förskolan Valla Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

       Introduktionsplan (juni-september)

       Utbildningsplan (oktober-december)

       Uppföljning och analys (december)

       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

       Analys och utvärdering (maj)

 

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen i Årsta 2 utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och Barnkonventionen och ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

I enheten Årsta 2 ska förskolornas verksamhet hålla en likvärdig och hög kvalitet och lägga en grund för barnens identitetsutveckling och livslånga lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en trygg, utvecklande och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag.

Samverkan mellan förskola och hem ska vara god så att enhetens vårdnadshavare kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

 

Barnens sommaruppgift 2022

Årets uppgift Barnen utforskar Årsta har till syfte dels att stärka barnens band till olika platser i sitt eget närområde men också att medvetandegöra oss vuxna på vilka platser som barnen är nyfikna på. Vi vill se barnen som självklara och synliga medborgare i närområdet/Årsta.

Tag med en bild från närområdet som väcker barnets förundran och nyfikenhet.

 

Introduktionsplan 2022 för avdelning avdelningens namn här på förskolan förskolans namn

 

Utbildningens organisation och struktur

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

 • Hur ska ni strukturera och organisera utbildningen under introduktionsperioden?

 

Undervisning

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

 • Vilken undervisning planerar ni för utifrån förskolans styrdokument, mål och förväntade resultat i verksamhetsplanen och arbetslagets utvärdering och analys?
 •         Beskriv kortfattat hur ni planerar att ta emot och arbeta med barnens sommaruppgift?
 •         På vilket sätt planerar ni att arbeta språkstärkande under introduktionsperioden?

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

 

 • Hur ska ni utveckla och iordningställa de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad kommer barnen att få ta del av?
 • Hur planerar ni att synliggöra sommaruppgiften i den pedagogiska miljön?

 

Hållbar och likvärdig förskola

Reflektera i arbetslaget utifrån ert systematiska kvalitetsarbete.

 

 • Hur planerar ni för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur undersöker ni risker för diskriminering och kränkande behandling? (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)
 • Hur ska ni organisera arbetet med att kartlägga risker för diskriminering och kränkande behandling?
 • Hur skapar ni en välkomnande förskola? Hur får ni alla som möter förskolan att känna sig välkomna och nyfikna på er verksamhet?
 • Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola:
  Hur kommer ni arbeta med hållbarhet i er utbildning tillsammans med barnen?