👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK-Stubben HT -VT-2022

Skapad 2022-06-02 10:09 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation – förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, – förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, – förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Innehåll

 

BAKGRUND;

 

 

SYFTE; (varför)

 

 

MÅLOMRÅDEN; 

 

 

 

MÅLKRITERIER; (hur)

 

 

 

 

MÅL;

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.