👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och Demokrati år 5 vt-22/ht-22

Skapad 2022-06-02 15:01 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 5 Samhällskunskap
I detta arbetsområdet kommer du få lära dig bl.a. vem det är som bestämmer i Sverige och vem som har mest makt i Sverige. Vad är det egentligen för skillnad mellan en demokrati och en diktatur? Kan man påverka samhället på något sätt och vad är en opinion? Hur går ett politiskt val till?

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Bedömningen sker via aktivt deltagande under lektionspassen som vi kommer ha. Det kan vara muntligen via frågor och diskussioner i klassrummet, enskilda-/parvisa arbeten av arbetsblad och skrivande av egna anteckningar/tankekartor från genomgångar, filmer/PP

Test/Bedömningar av kunskaper via skriftliga/muntliga frågor utifrån det vi har arbetat med, detta ska ske under ett antal tillfällen under arbetsområdets gång.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

Hur eleven klarar av att kunna:

- Känna till och kunna ett antal begrepp som vi arbetar och lär oss

 

- Känna till och kunna skilja mellan demokrati och diktatur i ett samhälle

 

- Veta om skillnaderna mellan regering och riksdag samt förklara hur den politiska makten är fördelad mellan dem

 

- Känna till hur många kommuner som finns i Sverige och vilka ansvarsområden kommunen har i förhållande till riksdagen

 

- Berätta om hur man kan påverka samhället dels i kommunen men också via politiska val

 

- Veta om vad ett politiskt parti är samt veta om vilka politiska partier som sitter i riksdagen just nu

- Kunna redogöra för hur ett demokratiskt val i Sverige går till

- Att kunna ta ställning till en eller flera åsikter som kan förändra samhället och presentera dessa vid en redovisning 

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

 

Genomgångar och repetition i helklass utifrån läsning, information och diskussioner utifrån olika frågeställningar som framkommer under lektionspassen.

 

Enskilda arbeten via anteckningar, arbetsblad samt ibland även parvisa- eller grupparbeten med redovisningar och diskussioner.

 

Filmvisningar, bildprat och PP som förstärker det vi läser, lär oss och diskuterar/redovisar.

 

Material:

 

Grundboken "Upptäck samhälle"

Material från "Sveriges riksdag - Riksdagen en kort handledning"

"Koll på valet 4-6 - Sanoma"

Egna anteckningar

Arbetsblad från aktivitetsboken "Upptäck samhälle"

filmer från Youtube, SLI, Ur-play, Binogi m.fl.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

 

Via direkt återkoppling under lektionspassen, både positiv förstärkning av vad som sägs och skrivs av enskild elev.

 

Men även feedback under lektioner av vad som man kan tänka på och förbättra i sitt svar och resonemang, både muntligt men också skriftligt.

 

Även via ett antal tester/bedömningar så ges framförallt skriftliga kommentarer i det som eleven har producerat fram, utifrån dess olika frågeställningar.

 

Att visa på goda svarsexempel vid genomgångar (helst från elev) efter skriftliga prov/tester är även det viktigt att visa för eleverna.

 

Att som lärare tala om vad jag tyckte att man borde haft med i de olika svaren är viktigt för eleverna för att de ska kunna utveckla sina svar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Politik och Demokrati år 5 vt-22/ht-22

På god väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer.
Du kan visa hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då utvecklande samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då välutvecklande samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp inom samhällskunskap
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang om hur människor och grupper kan påverka olika beslut på olika nivåer. Samt vad det är som kan begränsa människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklande resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklande resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklande resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklande resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Uttrycker och värderar olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
På god väg
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument