👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Saltkråkan 22-23

Skapad 2022-06-02 15:58 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Syftet är att öka barnens nyfikenhet för och kunskap kring vattnets olika faser samt verben frysa och smälta samt hur viktigt vatten är för allt levande på jorden.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. 

Barnen visar intresse för vatten, under det kommande året har vi valt att fördjupa oss i vattnets faser och verben frysa samt smälta. Barngruppen består av två åldersgrupper, barn födda -20 och -21. Vi kommer att erbjuda varierande undervisning samt stimulerande miljöer där barnen får möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som bidrar till förändrat kunnande kring kemiska processer.

Syfte

Syftet är att öka barnens nyfikenhet för och kunskap kring vattnets olika faser samt verben frysa och smälta samt hur viktigt vatten är för allt levande på jorden. 

Generativ fråga

Var finns det vatten? 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Förståelse

 • Vi vill att barnen utvecklar förståelse för vattnets olika faser, var vatten finns samt varför vi behöver vatten
 • Utveckla intresse för berättelser, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att samtala om dessa
 • Utveckla ett växande ansvar för hållbar utveckling och värna om jordens vattenresurser

Kärnämnen/förmågor

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd 

Generativt lärande - att lära sig att lära 

Minne - att komma ihåg och uppleva förväntan

Begrepp

Vatten, frysa, smälta, is, experiment, kallt, varmt, fast, flytande

 

Arbetslagets förhållningssätt

Vi arbetar scaffoldingstöttande i våra miljöer både inom- och utomhus genom ett medforskande och stöttande förhållningssätt samt med en tro på det kompetenta barnet. Vi kommer att vara lyhörda och närvarande för att utmana och utveckla varje barn utifrån sina förmågor. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande, i både större och mindre undervisningsgrupper. Vuxna föregår med gott exempel och bemöter alla med respekt och lyssnar på både barn och vuxna samt tar ansvar för vår gemensamma miljö. 

Arbetslaget arbetar för att bidra till att barnen ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Vi har ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnen att bli delaktiga och utöva inflytande över undervisning samt utbildning. 

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisnings- och utbildningstiden samt användas som metod för att undersöka och utforska för att barnen ska ges förutsättningar för accelererat lärande så väl som möjlighet att  tillägna sig adekvat digital kompetens. 

 

Vetenskaplig grund

Utvecklingspedagogiskt perspektiv, utmana och stötta genom lek och omsorg

Vygotskij, sociokulturellt lärande

Learning by doing, betydelsen av att barnet får skaffa sig egna erfarenheter genom att själv göra det.

Body-mind, allt lärande ses som ett flytande förlopp där både kropp och tänkande samverkar.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet 

Kartläggning av barnens förmågor och förförståelse för att kunna se progression och tecken förändrat kunnande samt intresse och förståelse.

Kriterier/utvärderingssätt

Vi utvärderar genom dokumentation, observation och reflektion så väl enskilt som tillsammans med barnen och i arbetslaget på unikum och reflektionsväggar. Vi vuxna är lyhörda och medforskande vid undervisning samt under utbildningstiden. Målredovisning och analys sker under processens gång. 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter

 • Lättare experiment: utforska frysa/smälta
 • Leta upp vatten i vår närmiljö
 • Läsa boken: Äta gräs
 • Green screen, barnen får uppleva miljöerna i boken. Källkritik/källtillit

Dokumentation

Undervisningarna kommer att dokumenteras på gruppnivå. Varje barns intresse och förändrat kunnande utifrån sina förmågor kommer att dokumenteras på individnivå. Vi vill se att varje barn utifrån sina förmågor utvecklas samt utmanas i sitt reflekterande och handlande kopplat till förskolans uppdrag kring hållbar utveckling. 

Formativ uppföljning

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer där barnen får möjlighet att undersöka och utforska material som vi skapar och tillför. Vi förespråkar mindre undervisningsgrupper, eftersom vi upplever att vi tydligare kan följa varje barns utveckling och se tecken på förändrat kunnande. Undervisningen kommer att ske både planerat och spontant i mindre eller större grupp beroende på lärandeobjekt och barnantal.Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18