👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rälsen - Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-06-03 10:46 i 133421 Förskolan Godsvagnen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning (vår andra uppföljning). Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Barnens språk kan växa. 

Projektets syfte 

Vi på Rälsen och Perrongen upplever att arbetslaget har uppfyllt projektets syfte med att utveckla barngruppens språk. För att hitta en bredd i vår undervisning gjorde vi aktiva pedagogiska val i form av fyra grundaktiviteter under hela vårterminen. Vi valde måla, rörelse, lera och musik/instrument. Med några veckors mellanrum har vi i arbetslaget valt att utveckla våra aktiviteter genom att erbjuda nytt material för att kunna arbeta med att erbjuda barnen nya ord i form av nyckelbegrepp i aktiviteterna. 

Förväntningar och mål 

Arbetslagets förväntningar och mål med projektet var att vi ska kunna erbjuda en stimulerande och varierad undervisning med mål att vara språkutvecklande. 

Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?

Det som vi i arbetslaget ser som lärande i barngruppen under projektets gång är att barnens språkutveckling har successivt vuxit i och med att vi har valt ha kontinuitet i vår undervisning och att vi aktivit valt att arbeta med specifika nyckelbegrepp för att gynna språkutvecklingen.  På sätt att kunna mäta språkutvecklingen i forma av att barnen uttrycker, kommunicerar och säger nya ord.Barngruppen har lockats och inspireras  av andras kunnande och görande. Det har utvecklat barnen i både sitt lärande/agerande och deras språkutveckling. 

Hur har den pedagogiska lärmiljön bidragit till språkutvecklingen?

Vi har prövat och utvärderat vår lärmiljö. Och därigenom anpassat vår verksamhet och lärmiljö för att erbjuda material som fungerar språktimulerande för barngruppen. Samt genom oss pedagogers aktiva deltagande i leken samt barnens egna intressen. 

Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats? 

Det har publicerats lärloggar på grupp-och individnivå samt barngruppsINFO kontinuerligt under terminen. 

Vad blev bra/mindre bra – och varför?

Barnen har blivit mer kommunikativa och kan visa deras vilja och gör sig förstådda i större utsträckning. Samt att de kommunicerar med varandra barn till barn. 

Det vi i arbetslaget upplever som mindre bra är att dom mindre grupperna blev lite för stora (i och med sammanslagningen med Perrongen). Vilket vi kommer försöka arbeta på under nästkommande läsår, att hålla dom mindre grupper än mindre. 

Var det något som förvånade oss?

Barnens intresse för aktiviteterna har under hela terminen har alltid varit stort, oavsett aktivitet, och det har varit förvånande men också glädjande. 

Vad är vi mest stolta över i projektet? 

Att barnen har upplevts ha uppskatta alla våra aktiviteter/undervisningen. 

Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?

Kontinutet - att våga stanna i aktiviteter längre stunder för att kunna se utveckling, kunnande och lärande i barngruppen och hos individen.