👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar vår kropp.

Skapad 2022-06-07 09:48 i Barytongatan 2 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Beskriv kortfattat innehållet i er planering i denna ingresstext.

Innehåll

Denna planeringsmall är utformad av Göteborgs stads förskoleförvaltning och ska fungera som ett underlag för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och att arbetet följer läroplanens mål.

För att kunna utvärdera förskolans kvalitet och måluppfyllelse behöver vi följa barns lärande och utveckling samt hur utbildningens förutsättningar påverkar barnen.

Nedanstående rubriker och underrubriker i svart färg kan du ha kvar, men hjälptext i grön färg tar du bort innan du publicerar. Texten är just hjälptext för vägledning.

Tänk på att planeringen blir synlig för samtliga pedagoger i Unikum vid publiceringen i Skolbanken, var noga med formuleringar utifrån GDPR.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Vi är 21 barn på haren, barnen har efter att vi observerat dem i olika situationer och samtal samtalat mycket kring kroppen.

Vi vill på ett lust fyllt sätt att barnen ska få utforska detta mera och få till sig nya kunskaper och befästa ord och sätta dessa i ett sammanhang. 

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vi vill att barnen ska få utforska och undersöka hur kroppen fungerar.

Lyfta att vi alla är olika men lika bra(barnkonventionen)

 

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vi tänker utgå från de 100 språken (reggio) för att kunna möta individen och barngruppen utifrån vad de visat intresse för.

För att alla ska kunna få till sig så mycket som möjligt på flera olika sätt.

Rim/Ramsor

Skapande

Lek och samspel.

Rytmik/rörelseglädje

Skogen där grovmotorik kommer vara det primära.

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

 

Barnen har visat stort intresse för rörelse så detta kommer vi arbeta vidare med.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18