👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARBETSPLAN, Förskolan Tallkotten HT22-VT 23

Skapad 2022-06-08 14:21 i Förskolan Tallkotten Falun
Förskola
Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Innehåll

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen.

 

Indikator:

Medelvärdet för frågeområde 2.2 Omsorg, utveckling och lärande är högre i Lpfö-enkätens resultat 2023 jämfört med 2022.

 

Metoder:

 • Genom att implementera ett nytt årshjul med fokusområden; Normer och värden, Språk, Matematik, Miljö, naturkunskap och teknik. 
 • Förskollärar- och barnskötarnätverk ska utbyta erfarenheter och erövra ny förståelse för barns möjligheter att utforska, leka och lära.
 • Genom att dokumentera i Unikum där planering, lärlogg, reflektion och analys är kopplade till årshjulets fokusområden.
 • Genom att dokumentera i Unikum säkerställa att det finns pedagogiskt medvetna grundstrukturer och rutiner för verksamheten
 • Genom en gemensam uppstart på studiedagen 26/8 med specialpedagogerna 
 • Nätverket i Team Runn ska ha fokus på ett språkutvecklande arbetssätt.
 • I alla planeringar ska det finnas tydliga metoder för ett medvetet språkutvecklande arbetssätt.
 •  APT ska alltid innehålla en pedagogisk fråga.
 •  Digitala verktyg används som ett extra lager liksom annat material vi tillför utbildningen.
 •  I dialog med rektor diskutera och följa upp hur varje medarbetare kan och har bidragit till ökad måluppfyllelse. 

 Förskolorna i Team Runn kännetecknas av att alla som ingår i arbetslaget kontinuerligt och systematiskt följer,

dokumenterar och utvärderar förskolornas systematiska kvalitetsarbete i Unikum.

 

Indikator:

Medelvärdet för frågeområde 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling är högre i Lpfö-enkätens resultat 2023 jämfört för 2022.

 

Metoder:  

 • På studiedagarna ska planering, lärlogg, reflektion och analys kopplas till årshjulets fokusområde.
 • Genom en gemensam uppstart på studiedagen 26/8
 • På avdelningsreflektionen ska alla läsa eller skriva under avdelningens planering samt skriva en lärlogg för det barnen gjort i verksamheten.
 • Genom att använda vårt gemensamma stödmaterial, till exempel MALL för SKA-frågor.
 • Förskollärar- och barnskötarnätverk ska utbyta erfarenheter och erövra ny förståelse för dokumentationen.
 • I dialog med rektor diskutera och följa upp hur varje medarbetare kan och har bidragit till ökad måluppfyllelse. 

 

Förskolorna kännetecknas av att alla arbetslag har skapat förutsättningar för barnen att förstå hur de ska agera och förhålla sig för att bidra till hållbarhet utifrån de ekonomiska, sociala samt de miljömässiga perspektiven utifrån ålder och mognad.

 
Indikator:
Resultatet på fråga 19 ”Hållbar utveckling” har ett högre medelvärde i Lpfö-enkätens resultat 2023 jämfört med 2022.

Metoder:

 • På avdelningsreflektionen ska alla läsa eller skriva under avdelningens planering samt skriva en lärlogg för det barnen gjort i verksamheten kopplat till hållbar utveckling när så är möjligt.
 • Förskollärar- och barnskötarnätverk ska utbyta erfarenheter och erövra ny förståelse för hur de kan skapa förutsättningar för barnen att utvecklas mot arbetsplanens mål.
 • I dialog med rektor diskutera och följa upp hur varje medarbetare kan och har bidragit till ökad måluppfyllelse.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,
  Lpfö 18

Matriser

Förskolans arbetsplan

Otillräckligt
På god väg
I tillräckligt hög grad
Mål 1
Centralt mål i hela kommunen; Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för utbildningen. Indikator; Medelvärdet för kapitel 2.2 Oms, utv och lärande är 2,3 poäng eller högre.
Mål 2
Enhetens eller rektorsområdets mål;
Mål 3
Enhetens eller rektorsområdets mål;