👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktiva åtgärder - Virvelvinden

Skapad 2022-06-08 15:19 i Hedvigsborgsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Detta är en samlingsmall för att se att alla områden berörs. under rätt område skrivs "Se planering - xxx".

Innehåll

ärdas.. Undersökning av risker, hinder och analys av orsak tas hänsyn till sex olika former att diskriminera: Direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, där särskilt trakasserier och sexuella trakasserier omhändertas.

(Tä

Förslag 3

Aktiva åtgärder

Uppföljning kring diskrimineringsgrunder och plan mot kränkande behandling sker i SKA-mallens analys genom förväntade effekter. Arbetslaget väljer några diskrimineringsgrunder att börja med och dokumenterar dem i detta dokument.  Dokumentet fylls sedan på allteftersom under året med fler diskrimineringsgrunder åtg

nk främjande och förebyggande, normer)

 

 

 

Del 1 Diskrimineringsgrunder år: XX XX

Var finns det risk för diskriminering och trakasserier?

Vid vilka tillfällen är det extra stor risk?

I förhållande till vårt prioriterade område? (tema/projekt osv)

(Tänk främjande och förebyggande, normer)

Könrisker och hinder-analys av I vårt projektarbete görs ingen skillnad på kön utan alla är lika delaktiga och lika hörda. Risken kan vara att vi tror att alla hörs lika.

Datum: 2205

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck- risker och hinder-analys av orsaker:

 

 

Datum:

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Etnisk tillhörighet- risker och hinder- analys av orsaker:

 

Datum:

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

.

 

Religion eller annan trosuppfattning-risker och hinder- analys av orsaker:

 risker och hinder- analys av orsaker: inget som har påverkat vårt projektarbete. 

Risken hade kunnat vara att man i olika religoner inte diskuterar bajs. 

 

Datum:

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Funktionsnedsättning-risker och hinder- analys av orsaker:

Motverka  funktionsnedsättningens konsekvenser som tex  koncentrationssvårigheter eller att ha ett rörelsebehov. Olikheter blir en norm. Att få lyckas.

 

Datum: 2022-03-01

Mål: Olikheter blir en norm

Åtgärder: Egenskaper från sopsamlarmonster och att delta i samling från sina förutsättning.

Ansvar: Alla

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

Fråga föräldrar och barn om deras åsikter när det kommer till att vissa barn får göra en viss sak. Ett frågeformulär i hallen med kryssfrågor? till föräldrar. Visualisera tillsammans med barnet hur ett funktionshinder kan upplevas. 

 

Sexuell läggning-risker och hinder- analys av orsaker:

 

Datum:

Mål: 

Åtgärder:

Ansvar:  

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

 

Ålder--risker och hinder- analys av orsaker: 

 

Vi ser inte det som ett hinder att barnen är i olika åldrar, i vårt projektarbete.risken skulle kunna vara att de yngre inte förstår innebörden med projektet om de blir kallade bajskorv, att bli kallad för bebis. 

 

Datum: 2022-05-

Mål: 

Åtgärder: 

Ansvar: 

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Utvärdering diskrimineringsgrunder 

 

 

 

 

 

Utvärdering diskrimineringsgrunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2. Plan mot kränkande behandling år: XX XX

Miljö, interaktion/samspel, undervisning?

Var finns det risk för kränkningar och trakasserier mellan barn? Personal och barn?

Vid vilka tillfällen är det extra stor risk? I förhållande till vårt prioriterade område? (tema/projekt osv).

Uppföljning sker i SKA-mallens analys genom förväntade effekter.

(Tänk främjande och förebyggande, normer)

Här klistras uppföljningen in från föregående plan 19/20.

Uppföljning av föregående års åtgärder:

 

 

 

Risker och hinder- analys av orsaker:

 Synliggöra relationer pedagog/barn och barn/barn. Säkerställa att alla barn har goda relationer.

Datum:

Mål: Synliggöra relationer

Åtgärder: Sociogram

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Risker och hinder- analys av orsaker:

 Barnen började säga bajskorv till varandra för att retas. Det började även komma andra svordomar till varandra.

Oklart hur det startade

 

Datum:22-05

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Uppföljning sep

 

Uppföljning okt

 

Uppföljning nov

 

Utvärdering ht 21 dec ev lägga till nya åtgärder eller fortsätta med samma? I så fall läggs nya rutor för uppföljning in i denna mall.