👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågavilja. Avdelning Växa - Herrängen Älvsjöskogens förskolor. Planering för undersökningsperioden aug/sept 2022

Skapad 2022-06-09 09:30 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt undersökningsområde är "Hållbar Framtid" med fokus på språkande, sagor och berättande. Med hjälp av det verbala språket och andra sätt att uttrycka oss på lär och utvecklas vi tillsammans. I dialog med andra formuleras såväl tankar, känslor, åsikter och önskningar som fantastiska berättelser med hjälp av fakta, fantasi och kreativitet. (Klicka vidare på ”innehåll” här nedan för att komma vidare, bland annat till din avdelnings text)

Innehåll

Utgångspunkt                                                                                             

Utgångspunkten är att vi ser det verbala språket som en viktig förutsättning för lärande, även inom läroplanens övriga målområden som till exempel naturvetenskap eller matematik, vilket gör det särskilt angeläget. Vi ser också ett stort värde i att barnen får utveckla och uttrycka sig estetiskt på många olika sätt, som till exempel via tecknande och måleri, via tredimensionella material som lera och gips, via sång, dans och rörelse, via lek, teater och drama eller via olika digitala tekniker. 

Vi lär oss lyssna och respektera andras tankar, perspektiv och önskningar. Vi tränar på att argumentera och förhandla och sätta ord på det vi tänker och vill. Vi utvecklas i dialog och kommunicerar på många olika sätt.

Vi arbetar med demokrati i vårt projekterande arbete. Det sker via barnens inflytande i projektprocesserna, till exempel genom att vi reflekterar och diskuterar mycket med barnen, vilket skapar delaktighet och engagemang. Demokratifrågan finns också med i vårt språkutvecklande arbete. Det sker genom att barnen får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna uttrycka sig och därmed få möjlighet att göra sin röst hörd.

Syfte med förskolans undersökningsperiod i augusti/september

Vi strävar efter en välkomnande och trygg miljö som lockar till utforskande och skapar berättarglädje för barnen i gruppen.

Vi arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till "språk" och olika berättartekniker. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och idéer. På så vis skapar vi meningsfulla sammanhang där barnen utmanas och lär tillsammans och där deras egna hypoteser och frågor får stort utrymme och leder berättandet vidare.

Mål                                                                                                                 

Målet är att lära känna varandra genom att erbjuda rikliga tillfällen där barnen både får ta del av olika sagor och berättelser via högläsning och på andra sätt, men också genom att låta barnen leka och skapa egna berättelser. På så sätt och tar vi reda på vad vår grupps barn är nyfikna på att undersöka vidare och lära sig mer om. Med det som utgångspunkt kommer vi i slutet av undersökningsperioden att formulera vår "projektfråga".  

Metod

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen:

1. Rikligt med undervisningssituationer, ofta i mindre grupp, där barnen får möta varandra, språk, sagor, berättande, skrivande, lek, olika estetiska uttryckssätt (både analoga och digitala) tillsammans med oss pedagoger. 

2. Vi skapar möjligheter för barnen att få diskutera och reflektera över sina upplevelser.

3. I våra observationer och lärloggar fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper, nyfikenhet, intressen och behov.

Under undersökningsperioden är vår roll som pedagoger att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 

Vår avdelnings konkreta övergripande planering för undersökningsperioden

Genom vår sommaruppgift som kommer att vara att barnen/vårdnadshavare får till uppgift att ta tre bilder på tre olika stängda dörrar som intresserar/betyder något för barnet. Steg två ta en bild på när dörren är öppen. 

Genom detta får vi in det som står nedan 

Vilket berättande är vi nyfikna på? Vilket berättande vill vi erbjuda barnen/Vilka berättartekniker? Hur skapar vi reflektion med barnen? Hur skapar vi delaktighet och inflytande för barnen? Hur bjuder vi in vårdnadshavarna till våra processer?)

Hur planerar vi för att vårt arbete med språkande, sagor och berättande ska främja en utveckling som leder till:

Enhetsmål 1:s förväntade resultat:

-  Barn som har förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Enhetsmål 2:s förväntade resultat:

-  Barn som fått förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer.

 

Vi kommer att börja med att alla barn får sätta upp sin stängda dörr. Varje barns dörr kommer att få stå i fokus under en samling. Där vi tillsammans reflekterar, undersöker, spekulerar, vad finns bakom dörren?

Där får vi in fantasin, nyfikenhet, språket, berättandet och lyssnandet på varandra. 

När alla barn har fått upp en stängd dörr var, är det dax att börja öppna...

 

 

 

 [ME1]

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18