👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar och unik, del 2, uppdaterad

Skapad 2022-06-09 16:57 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och vi vill att de ska lära sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig.

Innehåll

Varför har vi valt detta område?

Åldersdiskrepansen i barngruppen är stor och i natur- och skogsmiljöer ges alla möjlighet att delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Vi har märkt att barnen får vara sitt bästa jag när de vistas i naturmiljöer. De blir mer fysiskt aktiva och mindre stillasittande. Stressnivån och ljudnivån sjunker. Det blir färre konflikter, och naturens okodade miljö ger friare lekar. Ojämn terräng med platser att själv bedöma sin förmåga. Platser att klättra, hoppa mellan och glida nerför ger dem möjlighet att utveckla sin riskbedömning. Med det följer ökat självförtroende. 
Vi har observerat att undervisning i naturmiljöer främjar barns inflytande och delaktighet, reflektion och kreativa förmåga. Genom ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras går kunskaperna in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara. 
Naturmiljöer med sin växtlighet och jord ökar även deras motståndskraft. 

När barnen får vistas mycket i sin närmiljö skapar de en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och leder till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det.

Allt ska ske i lekens form. I förskolan sker lärande genom lek. 

 

Språk 

Vi lägger stor vikt vid språk och språkutveckling för barns kommunikativa förmåga. Att kunna sätta ord på sina tankar, upplevelser och känslor är grunden till att kunna förstå omvärlden. Det är även grunden i delaktighet och demokrati. 

 

Vilket lärande förväntar vi oss att ska ske hos barnen?

 • Vi vill att barnen ska få kunskap om hur deras levnadsvillkor påverkar miljön
 • Ökad ansvarskänsla, ökad empatiförmåga, delaktighet och demokrati.
 • Genom digitala verktyg, böcker samt samtal öka barnens medvetenhet och kunskap.
 • Ta vara på naturens resurser. Skapa och leka med det fantastiska, okodade material som den erbjuder.
 • Utveckla barnens fantasiförmåga.
 • Utveckla sin rörelseförmåga samt den upplevelse av lugn som skogen ger. Sinnlig njutning.
 • Kunskap om växter och djur och hur de samspelar med varandra.
 • Årstidernas växlingar, väderfenomen och deras påverkan på naturen.
 • Barnen ska i framtiden kunna och vilja delta i den demokratiska debatten kring vårt sätt att använda sig av naturen. Förståelse  för Allemansrätten.
 • Ökad förmåga att kunna uttrycka sig. Ökat ordförråd och ordförståelse. 

Förhållningssätt:

 • Smågruppsindelning i största möjliga mån.
 • Ett coachande förhållningssätt som uppmuntrar barnen till reflektion. Utgå från barnens frågor.
 • Vi pedagoger är lyhörda och inlyssnande. Vi är medvetna om vår roll som pedagogiska förebilder. 
 • Vi är medupptäckare i en spännande värld tillsammans med barnen.
 • Vi ger barnen möjligheter att upptäcka och förstå samband genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras.
 • Vi skapar situationer där barnens alla sinnen är aktiva, gärna genom att använda olika estetiska uttrycksformer.
 • Vi använder öppna frågor i samtalen med barnen.
 • Kunskaper som skapas i sammanhang och dialog leder till utvecklande av barnens metatänkande.
 • Stort fokus på planerade och spontana högläsningsstunder. Väl genomtänkt val av barnlitteratur inom olika genrer. Nära kontakt med bibliotek.