👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion ”från jag till vi” Söralids förskola

Skapad 2022-06-10 09:28 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Söralids förskola introduktionsperiod

Innehåll

Stora Ängen 

Innehåll 


Förväntat resultat läsåret 22/23

  • Alla avdelningar arbetar med ett specifikt materiel kopplat till Normer och värden; till exempel StegVis, Kompisböckerna, Djuren på Djuris, Barnkonventionen i en låda, Kompisböcker baserade på Barnkonventionen. 

  • Alla avdelningar delar sin grupp i mindre grupper, men hur uppdelningen görs och hur vi organiserar oss med pedagoger får vara olika från avdelning till avdelning - utifrån varje barngrupps och arbetslags olika förutsättningar och kompetenser.

  • Vi ska synliggöra introduktionsperiodens undervisning via lärloggar på Unikum. Vi kan koppla till planeringarna “Normer och värden” och “Barns inflytande och delaktighet”.

  • Vi ska förbereda specifika aktiviteter under introduktionsperioden, till exempel måla med vattenfärg, baka med play doh-lera/trolldeg, vattenlek utomhus. Detta för att få en första bild av vem det individuella barnet är. Det är en fördel att ha konkreta aktiviteter för barnen att sysselsätta sig med, i aktiviteterna kan vi lära känna barnen.

  • Alla i arbetslaget ska få vara “spanare” under introduktionsperioden, att vi alternerar mellan att vara spanare och att vara den som mer sköter ”markservicen”. Alla pedagoger ser olika saker hos barnen. Vi ska sedermera använda våra “spaningar” till att välja ut materiel, leksaker, lekar, arbetssätt/organisation etcetera.

  • Introduktionsperioden behöver få fortgå så länge den behöver, vilket kan skilja sig från avdelning till avdelning. Fokus under perioden är trygghet, skapa sammanhållning och trygga relationer barn-barn, barn-pedagog, pedagog-vårdnadshavare. 

  • Pedagoger, med förskollärare som ansvarig, använder sig av Barnhälsoplanen och barnkonferens sker under tidig hösttermin. 

 

Samplanering/arbetssätt

Planera genomförandet/arbetssättet genom att alltid utgå från ”Vad står det i läroplanen om detta ämnesområde och reflektionen ”hur blir det för barnen?” Hur kartlägger vi barnets/barnens förkunskaper

 

Avdelningens planering

 

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

 

·         Syfte Varför ska jag välja just detta?

 

·         Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

·         Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

 

·         Hur kopplar vi undervisning till läroplan/forskning?