👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas undervisningsplan HT21 och VT22

Skapad 2022-06-10 09:55 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Rödas undervisningsplan

Innehåll

Här lägger vi till Rödas och Blåas utvärderingar - pga att man valt att slå ihop avdelningarna för samarbete.

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Hur har ni undervisat för att nå målbilden?

Vi har haft planerade aktiviteter där vi delat upp barnen i smågrupper. Vi har fokuserat på att lära ut och utmana barnens matematiska och språkliga förmågor och även arbetat med normer och värden. Under undervisningens gång har vi även att arbeta med delaktighet och inflytande. Arbetet med barnens sociala kompetens och intresse för naturvetenskap, teknik, musik, rörelse/motorik och skapande har gjort att barnen har varit väldigt nyfikna och intresserade av att följa upp lärande processerna och teman/projekt man haft.  

 

Vilket förändrat kunnande hos barnen ser ni?

Utifrån de lärande processerna och projekten/teman, har vi uppmärksammat att barnens intresse och nyfikenhet för utforskande har ökat och utvecklats. Man ser lärande genom barnens beteende och interaktion när det gäller normer och värden, att det har utvecklats. Barnens språkliga förmågor har utvecklats genom ordförråd och begrepp som de har fått av undervisningen (namn på olika känslor). Utifrån rörelseprojektet har vi spenderat det mesta av verksamhetens tid utomhus, där vi skapat en plattform för barnens olika aktiviteter och detta har lett till utveckling inom olika ämnesområden.   

 

Vad i undervisningen har varit avgörande för ett förändrat kunnande?

Miljö, material, förhållningssätt, relationer, undervisningens form och innehåll.

Vad kan vi kvalitetssäkra – vad fungerar – styrkor

Vad är vi riktigt bra på (fem styrkor)

Samspel, ge feedback, se barns behov och intresse, att vi är lyhörda, lösningsfokuserade

Vad är det som gör att vi är bra på det

tydlighet och öppen kommunikation, respekt för varandras åsikter och tankar

Hur kan vi säkerställa att vi är bra på det 

Vi har positiv atmosfär på avdelningen och öppen kommunikation och professionell arbetssätt. Vi kompletterar varandra och bra teamkänsla. Bra samarbete med föräldrar och trygga barngrupper.  

Vad i undervisningen har fungerat mindre bra för att nå målbilden?

Mycket fokus på miljöarbeten istället för undervisningen. Tidsbristen att dokumentera barnens lärandeprocesser. All planeringstid har gått till lärmiljön. Personalbristen har även begränsa oss.

Vad kan ni kvalitetsutveckla – vad skaver – utvecklingsområden

Med tanke på superstrukturen som alla skrev, har vi inte lyckats fullfölja till fullo pga utvecklingen av lärmiljön.

Fem utvecklingsområden

- Pedagogisk dokumentation och lärloggar

- Förhållningssätt

- Kompetensutveckling med aktuella vetenskapliga forskningar

- Samarbetet med alla avdelningar

- Närvarande pedagoger 

Vad måste prioriteras av dessa

Förhållningssätt

Vad gör att vi är mindre bra på detta

För att vi behöver arbeta mer djupgående med normkritiskt tänkande och vad det innebär i praktiken.

 

Hur kan vi bli bättre

För att få mer självinstinkt och mera kunskap om hur man blir bättre på sitt förhållningssätt och även påminna varandra om våra förhållningssätt.

Mål: Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö. 

Vi utgår från barnens intressen, behov, förutsättningar och tänkande. Vi har upplevt barnens större intresse för babblarna och har detta som utgångspunkt. Utifrån temat väver vi in läroplanens övergripande mål för förskolan på ett lärorikt och lustfyllt sätt. Alla barn i gruppen kommer att vara delaktiga. 

Vi kommer att väva in matematik, språkutveckling, problemlösning, motorik och rörelse, naturvetenskap, skapande och social kompetens. Varje karaktär ur Babblarna är skapade efter förskolans sätt att arbeta utifrån läroplanen. Där ingår flera olika ämnen som vi i förskolan ska arbeta med för att utveckla barnen på ett lärorikt och lustfyllt sätt. Figurerna i Babblarna kommer att vara med och bjuda in oss till dem planerade aktiviteterna som vi tänkt undervisa för barnen om. Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo - Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Gör kompisregler som vi sätter upp på väggen.

Här är det tänkt att genom Doddo ska vi arbeta med att lära barnen att vänta på sin tur, läsa böcker om vänskap och empati och ha dramaövningar som kan förtydliga och problematisera olika situationer under barnens vardag. 

 

För att barnen ska kunna styra över sin vardag och val av aktiviteter under den fria tiden har vi gjort en vägg med stödbilder där barnen går fram och väljer vad de vill göra, när vi frågar dem vad för aktivitet de vill arbeta med.

Vi arbetar med olika material och verktyg som berör integritet och värdegrund, bland  annat "Stopp min kropp", "Vem är arg?" och "Liten", "Vems kompis?" av Stina Wirsen, Kompis-böckerna med mera. Vi pratar med barnen i vardagen och våra samlingar om känslor och genom att så tidigt som möjligt göra barnen medvetna om kroppens värde, och om hur de säger eller visar ja och nej, kan du ge dem en trygghet för vad som känns bra och rätt. I ett barns vardag är det vuxna som har deras förtroende. Som uppmuntrar och är med barnen när de lär sig och provar nya saker. Man är en av dem de litar på. Som de lyssnar på. Som de tror på. Därför är det viktigt för oss att arbeta med detta. 

 

 

Bibbi - Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Under vår dagliga samling ropar vi på "Bibbi!" Bibbi gillar att räkna och vill alltid veta hur många barn som sitter i samlingsringen. Vi räknar högt tillsammans medan barnen skickar Bibbi till varandra. Här övar vi på ett lekfullt sätt räkneordens ordning och antalsprincipen. Bibbi visar även barnen den skriftliga symbolen för det totala antalet barn. Den skrivna symbolen sitter sedan kvar på vår väg under hela dagen så att barnen kan återvända till den och räkna. Övningen ger även barnen erfarenhet av att ta emot något och sedan skicka det vidare. En del i att kunna dela med sig och inkludera alla kompisar.

 

 

- Bibbi lämnar varsin gul legoklossar till Barnen under samlingen. Tillsammans bygger vi ett torn. Vi ser hur högt det är, mäter och jämför med vår egen längd. 

- Bibbi leker ”Räkneröris” med barnen. Hoppa tre gånger, klappa händerna två gånger etc. Syftet är att träna antal samtidigt som det är en motorisk aktivitet. ”Matematik med kroppen”

- Bibbi kommer och besöker samlingen och läser räkneramsor och sjunger räknesånger. (tre små apor, fem fina fåglar, 10 indianer med mera…)

- Bibbi lämnar material på avdelningen för att sortera och klassificera exempelvis efter färg och storlek. 

 

 

 

- Bibbi lämnar ett Puzzel, där barnen behöver se skillnad på geometrisk form, på avdelningen.

- Bibbi lämnar ett memoryspel på avdelningen.

- Bibbi blir ”trollad” under en samling och blir i tre exemplar, i tre olika storlekar (liten, mellan, stor). Vi skriver om och dramatisera den klassiska sagan om bockarna bruse och har de tre Bibbi i olika storlekarna som huvudpersoner. Barnen går över en ”bro” och håller i en av dem i handen. I samband med det tittar vi på Babblarna avsnitt 2 på SVT. Play där Bibbi planterar i tre krukor (liten, mellan, stor) 

 

- Bibbi gömmer sig på, i, under, över dockmöblerna som finns på avdelningen. Vi kommer i kontakt med placeringsord. Även barnen gömmer och vi pedagoger gissar var Bibbi är. 

- Barnen målar en cylinderform (toalettpappers rulle) i färgen gul och limmar dit Bibbis ögon. 

- Bibbi bygger en hoppbana med antal och siffror

-  Bibbi leker ”Kims lek” mer de övriga babblarna (tränar arbetsminnet)

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Matematiken är invävd i våra dagliga aktiviteter, båda i den spontana och planerade undervisningen. Matematik i olika sammanhang och former, genom sång, lek, rörelse, drama etc.  Lägesord, klassificera efter storlek och form, liten, mellan, stor. Räkneramsan och den skrivna symbolen. 

Memory och spel tränar arbetsminnet och ett till ett principen som är en viktigt matematiskgrund.

 Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar. Gör rörelsesånger och olika hinderbanor

Diddi - gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba - gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem och läsa böcker och använda oss av 3D sagor (dvs böcker med figurer till). Lära oss nya ord och tecken samt att vi rimmar.

Dadda - gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Barnen har egen ipad som de testar att arbeta med. Vi använder oss av QR-koder. Vi följer årstidsväxlingarna. Barnen undersöker och utforskar olika naturmaterial och återvinningsmaterial. Här kommer vi att arbeta med en saga om allenmansrätten och titta på SVT där det finns ett avsnitt om Allemansrätten.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret. 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Samtliga pedagoger på avdelningen deltar och projektet följs upp och förs vidare under arbetslagets gemensamma reflektionstid varje vecka.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan och mobilkamera, observerar det barnen säger/gör. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen eller aktiviteten dokumenterar. Vi dokumenterar det gemensamma men även individuella lärprocesser. 

Samtliga inplanerade aktiviteter med Babblarna fotas för att beskrivas i lärloggar som skickas digitalt till vårdnadshavare via Skolplattformen. Lärloggarna skrivs även ut med bilder och sätts upp på projektväggen i hallen, så att barnen själva och tillsammans med pedagoger kan återvända till dem.

Det barnen ger uttryck för och de vi ser genom reflektion ligger sedan till grund för hur vi fortsätter projektet. 

 

 Kopplingar till läroplanen

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Lpfö 18

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Vi på Röda ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Varje barn är kompetent och har många förmågor. Det är Rödas mål att barnen i vår utbildning ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar och intressen.”

Vi arbetar med olika projekt där vi utgår ifrån barnens intressen. På avdelningen sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap. Med de yngsta barnen har vi valt att arbeta med Babblarna, som är några figurer som visat sig väcka nyfikenhet, glädje och gemenskap hos barnen.

Varje figur är kunnig på olika saker och syns därför ofta i olika sammanhang. Framför allt är varje Babblarfigur kopplade till olika ämnesområden i förskolans läroplan. Respektive figur har varsin färg och form, och symboliserar, förutom ett språkljud, varsitt ämne. Babba symboliserar Språkkunnighet, Bobbo symboliserar Motorik, rörelse & hälsa, Bibbi symboliserar Matematik, Dadda symboliserar Natur & teknik, Doddo symboliserar Social kompetens, värdegrund & känslor, Diddi symboliserar Kreativitet & skapande. Dessa figurer genomsyrar våra dagliga aktiviteter och följer bland annat med oss när vi går på utflykter, när vi har skapande- eller matematikaktiviteter, när vi har lek och rörelse till musik eller när vi läser olika böcker om dem.

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. ” (Lpfö 2018)

 

Vi upplever att vår barngrupp är trygg i sina rutiner och vi ser att barnen har utvecklats väldigt mycket under denna pågående lärandeprocess. Eftersom vi har utgått från barnens intresse och nyfikenhet när vi valde denna Tema om Babblarna ser vi också hur det har fört fram varje barn i sin utveckling. Vi lyssnar på barnen språk under deras fria lek och sett/hört att de har lärt sig många nya ord och nästan alla kan alla grundfärgerna, även på TAKK. Vi ser en trygg barngrupp som hjälper varandra och visar empati till varandra. Vi hör när barnen benämner ord dem lärt sig under de olika aktiviteterna. Under den här perioden har vi också arbetat med att barnen ska bli allt mera självständiga så när de flyttas över till äldre barns avdelningarna, ska de känna sig säkra i sina roller. Vi har exempelvis arbetat med att barnen själva ska kunna klä på/av sig, uppmuntrat barnen och deras föräldrar med att bli barnen ska bli blöjfria, kunna själv äta mat med mera…

Även här har vi sett att barnen utvecklats och vi har fått veta av föräldrarna att barnen klarar av många nya saker som de fått lära sig i förskolan. Vi känner att vi har uppnått våra mål med barnen utveckling och lärande.

Under den här processen har vi upptäckt barnens intresse för vatten. Många av våra barn tycker om att leka med vatten. Vi kommer att börja med vatten Tema efter att vi avslutat vår Babblar Tema. 

Vi planerar att fördjupa utforskandet av vatten genom experiment och temaarbeten. 

• Det vi har förändrat i vår lärmiljö är tillgänglighet. Vi har tagit ner material, verktyg och redskap på barnens nivå så barnen kan få möjlighet att utforska och undersöka, som exempel böcker, skapande material, ipaden med mera. Vi har tagit bra all material som är relaterat till Babblarna, så att barnen kan leka och utforska. Vi har även teknisk materal där barnen kan spela in sina ljud som är i olika färger och som vi lagt tillgängligt för våra barn. Vi har arbetat mycket med barnens tillgänglighet till material på avdelningen och vår lärmiljö. Vi vill att vår lärmiljö ska utformas så att den stöttar barnen i att kunna lita på sin egen förmåga. Därför har vi försökt ta ner det mesta i lärmiljö. Ett exempel är barnens klädhyllor. Vi vill att barnen själva ska kunna hänga och ta sina kläder. Vår lärmiljö ska även ge barnet inflytande över utbildningens utformning. Hur vi utformar vår lärmiljö återspeglar hur viktiga vi anser att olika aktiviteter är och hur vi värdesätter dem som ska vistas i miljön. Vi har flyttat en av våra matbord till stora salen, så att barnen ska få ha möjlighet till ett extra rum för utforskande av material och lek. Vi kommer att förflytta på flera hyllor och skåp så småningom när vi fått hantverkarhjälp. Detta ska göra så att vi får möjlighet att använda alla våra ytor och stationer till utforskande, lek och skapande med mera.

 

• Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Viktigt här att ni tänker på tillgänglighet och att skapa mötesplatser!

Utifrån Babblartemat kommer vi att även arbeta med färgerna och sortering. Vi tänker förbereda olika stationer utomhus där barnen kan arbeta med bygg och konstruktion, sortering av färger och skapanden med mera. 

 

• Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Viktigt här att ni tänker på tillgänglighet och att skapa mötesplatser!

Vi har valt att fokusera på boken ”Var är Babbas saker” med högläsning och repetition som metod. Syftet är att skapa läslust samt att kunna lyssna färdigt på en hel bok, då bokläsning och berättande verkar främjande för barnens språkutveckling. Vid varje projekttillfälle läser vi boken minst två gånger, beroende på barnens intresse och energi i stunden. Första gången tecknar pedagogen till de olika saker som plockas upp ur korgen och vilken Babblare saken tillhör. Någon härmar tecknen, någon härmar orden. Andra gången vi läser boken arbetar vi med konkret material som är anpassat utifrån boken, detta för att skapa flera vägar till förståelse. Varje sak plockas upp, en i taget. Barnen turas om att undersöka de olika föremålen medan vi tillsammans med Bobbo listar ut vems saker det är. Vi fortsätter att arbeta med samma bok en period, då repetition befäster kunskaper på ett djupare plan och skapar en väg till lärande och utveckling. Genom högläsning och berättande skapas förutsättningar för alla barn att, utifrån sin erfarenhetsvärld, ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi ska fokusera på att vara närvarande pedagoger som bjuder in barnen i leken. Pedagoger som använder begrepp och jobbar med projekt och fullföljer dem. Ha bra relation till hemmet. Försöka bjuda in föräldrarna och ha deras stöd till vår verksamhet.

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Vi kommer att ha högläsning, matematiska lekar, utflykter till skogen, skapanden som är relaterat till projektet, experiment med mera.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Att kunna fånga barnens intresse och nyfikenhet. Att undervisningen ger resultat till varje barns lärande och utveckling. 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vikten av delaktiga vuxna i projekt och skapanden och aktiviteter tillsammans med barnen. Att vi framgår som förebilder. Att vara nyfiken som pedagog i det barnen gör i sina lekar och kunna dokumentera det och följa barnens lärande.  

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi har valt att fokusera på boken ”Var är Babbas saker” med högläsning och repetition som metod.

 

Böcker som vi vuxna kan använda oss av är :

Lyssnandets pedagogik av lenz Tagutchi 

Rum för lärande

Tal och språkträning i Babblarnas värld, Irene Johansson