👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Rinkeby - Kista, Förskolan Bullerbyn, Norra

Skapad 2022-06-10 10:11 i 014531 Förskolan Bullerbyn Stockholm Rinkeby-Kista
Undervisningsplan
Förskola
En undervisningsplan som beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  Denna termin fokuserar vi på social hållbarhet, med känslor ur boken "Liten" av Stina Wirsén som utgångspunkt.

Innehåll

 

Undervisningsplan Norra

 

 

1.Kartläggning.

 

Vi har många inskolningar denna terminsstart, mer än hälften av barngruppen. Hos de äldre barnen ser vi att intresset för återvinning och Materialisarna har svalnat. Dessa första veckor på terminen har vi fokuserat på trygghet och att skapa goda relationer mellan såväl barn som pedagoger. Vi har provat olika slags aktiviteter och utforskande i syfte att lära känna varandra, både utomhus och inomhus (under samlingen). När vi började att läsa boken ”Liten” av Stina Wirsen kände vi ett stort engagemang som genomsyrade och samlade barngruppen. Vi har haft boksamtal där barnen har reflekterat kring Litens känslor; de har identifierat och satt ord på: "glad", "ledsen" och "arg". Vi har gjort en aktivitet under samlingen med bokens bilder på projektor, där vi zoomar in på Litens känslouttryck, och barnen har, om de velat, fått tillfälle att visa hur de själva ser ut när de är arga, ledsna eller glada. De hade stort intresse för detta, vilket resulterade i att vi fotade deras ansiktsuttryck med iPad (samtidigt som de såg sig själva på projektorduken), något som barnen tyckte var både roligt och meningsfullt. Vi fortsätter således att arbeta med hållbar utveckling, men lämnar återvinning och Materialisarna för att denna termin istället fokusera på social hållbarhet, med inledningen känslor.

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Intressanta reflektioner var att barnen ibland gissade att någon demonstrerade en känsla med sitt ansiktsuttryck, men att barnet ifråga berättade att det var en helt annan känsla än vad de andra gissat... Vår målbild är att barnen ska få ökad förståelse för sina egna känslor, med start i ”jaget”. Hur ser jag ut när jag är glad/arg/ledsen? Hur känns det i kroppen? Vi vill således arbeta med känslor med målet att ge barnen verktyg för att såväl identifiera egna känslor, för att sedan kunna gå vidare till att kunna sätta sig in i någon annans känslor. Vi vill även att barnen ska få ett utökat ordförråd utifrån högläsning, boksamtal, Litens känslokort, samt ta till sig ordbanken för projektarbetet.

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

  • Sin identitet och känna trygghet i den, samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
  • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

 

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-Genom att skapa olika inbjudande lek- eller aktivitetsstationer med varierat material. En pedagog ansvarar för aktivitet och material, samt lämnar över till annan pedagog vid behov.

 

-Skapa ordbank utomhus (hänga upp Litens känslokort).

 

 

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-Vi iordningställer projektväggen, med Litens känslokort kopplade till foton av barnens ansikts- eller kroppsuttryck i syfte att barnen aktivt reflekterar över vårt temaarbete. 

 

-Sagor (kopplade till social hållbarhet) med QR-koder vid samlingsmattan, samt se över litteraturen på avdelningen och välja ut passande boktitlar på display i bokhyllan (och göra medvetna val av dessa för högläsning).

 

-Skapa ordbank.

 

 

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

-Genom att arbeta i mindre grupper.

 

-Vara lyhörda och medforskande pedagoger som skapar möjligheter för samtal och diskussioner.

 

-Vi utgår från barnens intressen, och är nyfikna tillsammans, på så sätt skapar vi förutsättningar för utveckling och lärande på ett roligt och meningsfullt sätt.

 

-Vi använder reflektionsmallen på avdelningsmötena, där vi diskuterar och reflekterar kring planerade eller utförda aktiviteter.

 

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg i syfte att reflektera kring barnens utveckling och lärande.

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

-Sammanställa foton på barnens individuella ansiktsuttryck. Koppla till Litens känslokort.

 

-Teater kring känslor. Pedagoger introducerar.

 

-Jobba på att identifiera och sätta ord på känslor genom att använda oss av Litens olika känslokort eller färgläggningsark, och på så sätt utöka barnens ordförråd.

 

-Känsloövningar med kroppen/rörelse.

 

-Utforska känslor med olika slags material: målarfärg, lera, ljud/musik, rörelse.

 

-Känsloupplevelser med green screen.

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

-Genom att dokumentera med bilder på barnens göranden, samt låta barnen samtala utifrån bilder ljudupptagning eller videomaterial, återberätta och reflektera, och på så sätt få fatt i såväl barnens intressen som andra eventuella ingångar till hur vi tar oss vidare och fördjupar temaarbetet. Varje pedagog ansvarar för att dokumentera "sin" projektgrupp. Vi fördelar ansvar att dokumentera när vi har aktiviteter i helgrupp.

 

-Videoinspelning när vi utforskar green screen.