👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Pärlan 21/22

Skapad 2022-06-10 13:48 i Lennart Torstenssonsgatan 11 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Pärlans arbetsplan.

Innehåll

 

Verksamhetsidé, Uppdrag och Vision

Vi strävar efter att skapa en organisation som bygger på inflytande och meningsfullhet. Vi ska utgå från barnens erfarenhetsvärld och ge dem utmaningar som generar nya frågeställningar och utforskande i meningsfulla samspel. Pedagogerna ska själva ha ett lustfyllt och nyfiket förhållningssätt till lärande och vara barnens medupptäckare. För att kunna vara nyfiken och ta tillvara barnens tankar och lärprocesser skapar vi utrymme i organisationen för reflektion och analys, både enskilt, i arbetslaget och tillsammans med andra. Det kommer att ske genom schemalagd planeringstid, APT, utvecklingsgrupper och studiedagar.

Utifrån våra styrdokument och aktuella barngrupper ska vi sträva efter att skapa en pedagogisk lärmiljö som ger barnen möjlighet att i samspel med andra barn förundras och erövra nya kunskaper. Vår pedagogiska lärmiljö ska spegla barnens behov och intressen samt synliggöra läroplanens strävandemål. Vi måste ständigt reflektera och analysera hur barnen interagerar med varandra och hur de utforskar materialet. Vi ska arbeta medvetet med allas lika värde och utforma verksamheten så att alla barn har möjlighet att utvecklas genom lek och samspel. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn utifrån barnets behov och förmågor. Genom dokumentation får vi syn på barnens olika lärstilar och kan på så sätt skapa en verksamhet där alla barn blir delaktiga. Pedagogerna reflekterar kontinuerligt över sitt förhållningssätt så det går i linje med styrdokumentens värdegrund.

Styrdokument

Skollagen, Läroplan för förskolan 18, Likabehandlingsplan, FN:s barnkonvention.

 

Kartläggning/Nulägesanalys (Slutet VT21)

Barngruppen består av 29 barn som delas upp i två olika grupper. 15 barn på Silverpärlan och 14 barn på Guldpärlan. Barnen är i åldrarna 2,5-5 år. Vi är två förskollärare och två barnskötare som arbetar på avdelningen.

10 av barnen i gruppen är nya på Pärlan, nio barn kommer från Kristallen och ett barn kommer utifrån. Uppinskolning från Kristallen pågår nu, det nya barnet skolas in i början på HT21. Vi inleder därför HT21 med att arbeta för att få ihop gruppen så att barnen känner sig trygga med oss vuxna och varandra.

Vi upplever att de flesta av de barn som har gått på Pärlan tidigare trivs hos oss. De är trygga och självständiga och känner sig bekväma i våra rutiner.

De lekar som vi redan nu kan se att de själva tar initiativ till är i stor utsträckning olika sorters rollekar, exempelvis hemlek, utklädningslekar, doktor, glasskiosk. Konstruktionslekar med exempelvis magnetplattor eller duplo är också uppskattat. Även lek med bilar och djur är populärt. Vi ser också influenser från populärkultur, exempelvis Sommarskuggan och Pokemon. Vi ser också ett stort intresse för fritt skapande och barnen uppskattar att pyssla med det återbruksmaterial som vi erbjuder på avdelningen.

Barnen är intresserade av de aktiviteter vi erbjuder. De har mycket fantasi och är kreativa skapare och tänkare.

 

Målformulering

Mål 1 (Normer och värden):

Vi kommer att arbeta med samtliga mål under Normer och värden i läroplanen men lägga lite extra fokus på:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla […] respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället” (Lpfö18, s.12)

 För Pärlans barn innebär detta att utveckla förståelse för vänskap, inkludering, rättigheter och allas lika värde. Hur är man en bra kompis? Hur kan vi prata med varandra på ett respektfullt sätt? Hur säger man nej på ett sätt som gör att kompisen inte känner sig sårad eller utanför? Vad har jag som barn rätt till i samhället och hur kan vi respektera varandras olika behov?

Vilka effekter förväntar vi oss?

 Att fler barn inkluderas i lekar samt att det blir färre negativa konflikter. Vi vill ge förutsättningar till att utveckla en förståelse för det sammanhang man befinner sig i, både fysiskt och socialt. Vi vill att barnen ska känna till vilka rättigheter de har och också vikten av att respektera andras rättigheter och behov.

 

Metoder

Hur ska vi utforma vår verksamhet?

 Genom att vi pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt där vi erbjuder en inkluderande verksamhet. Vi ser alla barns olika behov och arbetar för att tillgodose dem. Vi är medvetna om vårat språkbruk och är noga med hur vi uttrycker oss. Vi arbetar för att barnen skall känna sig delaktiga och att de har möjlighet att påverka det sammanhang de befinner sig i.

Vi kommer arbeta med detta mål i läsårets tema vilket baseras på boken Barnens Planet. Vi kommer ha tematiska samlingar där vi läser boken och utifrån den har diskussioner och aktiviteter som riktar barnens uppmärksamhet mot barns rättigheter, allas lika värde, olika behov och hur man kan hjälpa sina kompisar att må bra etc.

 

Resultat/analys

Hur ska vi kunna se att vi uppfyllt målet?

 Genom dagliga observationer och diskussioner. Genom barngruppens egna dokumentation (fotografier, skapande, etc.). Genom samtal och aktiviteter i samlingar och projektarbete.   

 

Utvärderas i analyskommentar (juni 22)

 

Mål 2 (Omsorg, utveckling och lärande):

 Vi har valt följande mål att lägga extra fokus på:

Arbetslaget ska […] skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg, (Lpfö18, s.15)

 För barnen på Pärlan innebär detta att de blir stärkta i sin förmåga att dela med sig av sina tankar, upplevelser och erfarenheter. De får möjlighet att uttrycka sig i såväl text, bild, fritt skapande m.m. och kan på så vis föra fram sina egna perspektiv.

Barnen skall få erfarenhet av att använda olika uttrycksformer och få lära sig att hantera olika verktyg för skapande.

 Vilka effekter förväntar vi oss?

Vi förväntar oss att barnen ska bli stärkta i sin självkänsla och få möjlighet att dela med sig av sådant de kanske inte annars hade delat med sig av. Vi förväntar oss att de blir bekväma med att använda olika konstnärliga tekniker och verktyg för skapande.

 

Metoder

Hur ska vi utforma vår verksamhet?

Vi kommer utgå från vårt tema kring Barnens Planet. Vi kommer bland annat låta barnen berätta egna sagor och historier, skriva och illustrera dem. Vi kommer använda oss av olika skapande-tekniker i vårt arbete med temat och sätta samman dokumentationsväggar där barnens egna perspektiv blir synligt i deras skapande. Vi kommer också använda oss av digitala verktyg, både i temat och för annat fritt skapande.,

Utöver temaarbetet ger vi på avdelningen alltid tillgång till återbruksmaterial, lim, saxar, färger etc. som barnen kan använda till helt fritt skapande.

 

Resultat/analys

Hur ska vi kunna se att vi uppfyllt målet?

Genom att vi märker att barnen känner sig trygga i att kommunicera, dokumentera och förmedla sig och skapa med olika tekniker. Genom att vi fyller våra dokumentationsväggar kontinuerligt under läsåret.

 

Utvärderas i analyskommentar (juni 22)

 

 Mål 3 (Barns delaktighet och inflytande)

 Vi har valt följande mål att lägga extra fokus på:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.” (Lpfö18, s.16)

 För Pärlans barn innebär det att de alltid ska känna att de kan bli lyssnade på och att de blir tagna på allvar. Vi tar vara på barnens tankar och idéer i verksamheten och utformar verksamhet och miljö därefter. Vi vill involvera barnen i dokumentationen genom att skapa ett dokumentationsväggar för att på så vis synliggöra deras intressen och förmedla att deras perspektiv är viktigt.

Vi vill väcka tankar om vad handlingar kan få för konsekvenser, både socialt och i samhälle och miljö.

 

Vilka effekter förväntar vi oss?

 Att barnen känner sig trygga och lyssnade på samt att verksamhetens innehåll är meningsfull för dem. En förståelse för handlingar och konsekvenser.

Barnen skall lära sig och ta del av sina rättigheter samt få en förståelse för demokratiska värderingar.

 

Metoder

Genom vårt arbete med temat Barnens Planet vill vi lära barnen kring rättigheter, inflytande, demokratiska principer etc. Vi samtalar, skapar, diskuterar och reflekterar under vårt tema-samlingar och i andra tematiska aktiviteter.

Vi skapar hela tiden möjligheter för barnen att ha inflytande över verksamheten genom att exempelvis hålla i egna samlingar, rösta, komma med idéer och förslag m.m. Barnen får ta stor plats i dokumentationen genom våra dokumentationsväggar. Även genom fritt val i den dagliga verksamheten. Vi samtalar mycket med barnen för att få deras perspektiv på det vi gör och deras plats och roll i verksamheten och samhället.

 

Resultat/analys

Hur kan vi se att vi har uppnått målet?

 När vi har uppnått detta kan barnen visa sina intressen, vara kreativa och ha roligt. De uppvisar en förståelse för handlingar och konsekvenser, demokratiska principer, inflytande och sina rättigheter.

 

Utvärderas i analyskommentar (juni 22)

 

FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” (Lpfö18, 17)

För att uppnå detta vill vi:

·       Komma ut med information tidigt för att föräldrar ska kunna involvera sig och hjälpa till i verksamheten.

·       Uppdatera Instagramkontot kontinuerligt

·       Upprätthålla återbruksuppsamlingsstation i hallen

·       Koppla verksamheten tydligt till läroplanen

·       Fortsätta ha tydliga information i hallen

·       Samtal och avstämning med vårdnadshavare vid hämtning och lämning

·       Om något viktigt måste informeras om skickar vi SMS direkt till samtliga vårdnadshavare

·       Utvecklingssamtal en gång om året (våren)

·       Vårdnadshavaremöte en gång om året (hösten)

o   Tydliggöra när utvecklingssamtal samt vårdnadshavaremöte hålls i ett årshjul för VH

 

Utvärderas i analyskommentar (juni 22)

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.” (Lpfö18, s. 17)

 För att uppnå detta vill vi:
Arbeta skolförberedande med de äldsta barnen genom att t.ex. prata om och besöka skolor.
Läsa böcker och titta på film om att börja skolan
Om det erbjuds tar vi gärna emot besök från aktuella nya pedagoger
Fylla i den information som efterfrågas från de aktuella skolorna

 

Utvärderas i analyskommentar (juni 22)