👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr, Fysik och Kemi - Energi (åk 4 21/22)

Skapad 2022-06-11 19:14 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik Kemi
För att kunna få elektricitet, värme och varmvatten behövs energi. En energikälla är något som finns i naturen och som vi kan använda för att få fram energi som el och värme. I det här arbetsområdet ska du bl a få lära dig mer om vad det finns för olika typer av energikällor, vad det är för skillnad mellan förnybara och ickeförnybara energikällor, vilka energikällor vi behöver använda oss mer av i framtiden och varför. Du kommer även lära dig mer om olika former av energi som t ex värme.

Innehåll

Arbetsområde: Energikällor  (åk 4)

Det här arbetsområdet handlar om olika former av energi (t ex värme) och olika energikällor. Du kommer bl a få lära dig mer om:
Värme:
- vad värme är för någonting och hur värme kan spridas. 
- vad som händer med olika ämnen när de värms upp/kyls ner. 
- vilka ämnen som leder värme bra/dåligt.
- hur man kan klä sig för att hålla kvar värmen.
- hur djur klarar att leva i stark kyla.        ...

Energikällor:
- vad energi är för någonting och vad vi behöver energi till i vår vardag.
- vad energikällor är för något och var finns de.
- vad det finns för olika energikällor och hur de fungerar.
- vad det är för skillnad på förnybara/icke förnybara energikällor och hur de påverkar miljön (positivt/negativt).
- vilka energikällor vi ska använda oss mer av i framtiden och varför.
- hur vi kan minska oss av energianvändningen där hemma.    ...

 Det här ska du utveckla (förmågor)

  • använda kunskaper i fysik för att /.../ kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

  • använda fysikens begrepp, /.../ och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  • använda kunskaper i kemi för att /.../, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

  • använda kemins begrepp, /.../ och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Det här ska du arbeta med: 

ur centralt innehåll åk 4-6:

Fysiken i naturen och samhället
* Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Fysiken och vardagslivet
*Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Fysiken och världsbilden
* Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Fysikens metoder och arbetssätt
*Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemin i naturen
* /.../ Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
* Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna /.../ ledningsförmåga /.../.
* Vattnets egenskaper /…/ .
* Luftens egenskaper /…/ .
Kemin i vardagen och samhället
*Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Kemin och världsbilden
* Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Kemins metoder och arbetssätt
* Enkla systematiska undersökningar.
* Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter /.../.
* Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Kunskapskrav (vad bedöms)

Under det här arbetsområdet ska du visa:

* att du kan ge något exempel på:
  - ämnen som leder värme bra respektive dåligt och hur vi kan använda oss av detta i vår vardag. 
  - några ickke förnybara och förnybara energikällor.

* att du på ett enkelt sätt kan beskriva och förklara vad som händer när ämnen som t ex luft och järn värms upp och vad som då kan hända.

* förståelse för hur och varför man behöver klä sig på ett visst sätt vid kyla och värme.

* att du på ett enkelt sätt kan ställa hypoteser och dokumentera enkla undersökningar, samt kan delta i resonemang om undersökningarnas  genomförande, resultat och slutsatser.

* att du på ett enkelt sätt kan förklara t ex skillnaden mellan förnybara och ickeförnybara enegikällor, hur några olika aenergikällor fungerar och hur djur kan klarar av stark kyla. Du ska ska då kunna använda dig av några viktiga begrepp och relevant fakta.

* att du kan delta i samtal och resonemang om t ex fördelar/nackdelar med användningen av olika energikällor, vilka energikällor vi ska använda oss mer av i framtiden och hur vi kan bidra till en mer hållbar utveckling. När du samtalar och resonerar ska du kunna använda några viktiga begrepp och relevant fakta.

 

Viktiga begrepp
energi, värme, strålning, strömning, ledning, isolering, leder ...
energikälla, förnybar/icke förnybar energikälla, fossila bränslen, hållbar utveckling, radioaktiv, uran, olja, kol, naturgas, kärnkraft, solenergi, geotermisk energi, jord- och bergvärme, vattenkraft, vindkraft, biogas ... 

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

Vi kommer att:

* på olika sätt träna för att befästa och använda faktakunskaper inom arbetsområdet
 

* lyfta och resonera kring viktiga begrepp, samt träna på att använda dessa

* arbeta på olika sätt i olika konstellationer

* använda oss av:
  - www.binogi.se (korta filmer + quiz)
  - www.clio.me (faktatexter, aktiviteter, quiz)
  - Boken om Fysik och Kemi + ILT
  - PowerPoints
  - www.sli.se (filmer)
  - läsförståelsefrågor (Värme)
  - google classroom
  

* göra enkla undersökningar

* samtala och resonera kring det vi läst och sett, samt träna oss på att beskriva och förklara
 

* skriva sammanfattningar om det vi lärt oss med hjälp av viktiga begrepp och faktakunskaper
   

                  

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:
- hur du deltar i samtal och resonemang
- hur du använder dig av viktiga begrepp och faktakunskaper, både muntligt och skriftligt 
- hur du dokumentera och deltar i gemensamma undersökningar
- hur du förklarar och beskriver med hjälp av viktiga begrepp och faktakunskaper
- hur du resonerar genom att använda viktiga begrepp, faktakunskaper och egna erfarenheter