👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige natur och kulturlandskap

Skapad 2022-06-12 12:54 i Hällingsjö skola Härryda
Planering för arbetsområdet Sverige
Grundskola 4 Svenska Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land.

Innehåll

 

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet geografi ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

I ämnet geografi kommer vi fokusera på landet Sverige. Vi arbetar med natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelning och naturresurser. Vi kommer även att utforska olika livsmiljöer; fjällen, skogen, staden. 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- grundläggande kunskaper i om Sveriges namngeografi.

- använda kartor och andra geografiska källor

- Sveriges tre landsdelar och att markera ut dem på en karta

- hur många landskap Sverige har och kunna namnge några 

- länsstyrelsens uppgift och hur många län Sverige har

- kommunens uppgifter och hur många kommuner Sverige har

-  det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.

- Sveriges naturtyper och markera ut dem på en Sverigekarta

- om urskog och blandskog samt energiskogar

-  namnge några av Sveriges vanligaste barr- och lövträd samt vad de kan användas till

- hur städer bildats och Sveriges största städer

- om Sveriges hav och kuster 

- om Sveriges största sjöar 

- hur människan och naturen påverkar jordytan

- använda olika geografiska begrepp

- förstå olika texter och deras budskap

- skriva texter med tydlig innehåll och ämnesspecifika ord

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- arbeta med Boken: Sveriges natur- och kulturlandskap

- arbeta med Boken: Geografens testamente 

- enskilt och i grupp

- se pedagogiska filmer

- skriva faktatexter

- läsa olika faktatexter

- diskutera i helklass eller i mindre grupp

- samtala och diskutera

- söka fakta på internet

- använda en kartbok eller Google maps

 

Bedömning- Vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- dina grundläggande kunskaper i om Sveriges namngeografi.

- din förmåga att använda kartor och andra geografiska källor

- din förmåga att kunna Sveriges tre landsdelar och att du kan markera ut dem på en karta

- din förmåga att kunna hur många landskap Sverige har och din förmåga att kunna namnge några 

-  din förmåga att kunna förklara länsstyrelsens uppgift och hur många län Sverige har

-  din förmåga att kunna  förklara kommunens uppgifter och hur många kommuner Sverige har

-  din förmåga att kunna förklara det svenska natur- och kulturlandskapet.

- din förmåga att kunna förklara vilka Sveriges naturtyper är och din förmåga att markera ut dem på en Sverigekarta

- din förmåga att kunna att förklara om urskog och blandskog samt energiskogar

- din förmåga att kunna namnge några av Sveriges vanligaste barr- och lövträd samt vad de kan användas till

- din förmåga att kunna hur städer bildats och kännedom om Sveriges största städer

- din förmåga att kunna Sveriges hav och kuster 

- din förmåga att kunna Sveriges största sjöar 

- din förmåga att kunna förstå hur människan och naturen påverkar jordytan

- din förmåga att använda olika geografiska begrepp

- din förmåga att förstå olika texter och deras budskap

- din förmåga att skriva texter med tydlig innehåll och ämnesspecifika ord

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- aktivt du deltar på lektionerna när du arbetar enskilt och i grupp

- aktivt du deltar i gemensamma diskussioner

- du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ på lektionerna

- du tar ansvar för ditt arbete och ditt lärande

- jag läser dina texter

- du använder dig av ämnesspecifika ord

- du söker information i texter, böcker eller internet

- du använder och kan söka information i en kartbok eller på Google maps

- du visar dina kunskaper i skriftliga test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverige

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi 1
Du ska kunna markera var Norrland, Svealand och Götaland ligger i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan någon av Sveriges tre landsdelar.
Du kan Sveriges tre landsdelar.
Du kan Sveriges tre landsdelar och kan markera ut dem på en Sverigekarta.
Namngeografi 2
Du ska kunna hur många landskap Sverige har och kunna namnge några.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan att Sverige har 25 landskap.
Du kan att Sverige har 25 landskap och kan namnge några landskap.
Du kan att Sverige har 25 landskap och kan namnge alla landskap.
Namngeografi 3
Du ska kunna hur städer bildats och kännedom om Sveriges största städer
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur städer bildats och du kan någon stor stad i Sverige.
Du kan förklara hur städer bildats och du kan några större städer i Sverige.
Du kan utförligt förklara hur städer bildats och du kan många av de större städer i Sverige.
Geografiska begrepp 1
Du ska kunna förklara länsstyrelsens uppgift och hur många län Sverige har.
 • Ge  E 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara länstyrelsen uppgift.
Du kan på ett enkelt sätt förklara länsstyrelsens uppgift och du vet hur många län Sverige har.
Du kan på ett utförligt sätt förklara länsstyrelsens uppgift och du vet hur många län Sverige har.
Geografiska begrepp 2
Du ska kunna förklara kommunens uppgifter och hur många kommuner Sverige har.
 • Ge  E 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara kommunens uppgift.
Du kan på ett enkelt sätt förklara kommunens uppgift och du vet hur många kommuner Sverige har.
Du kan på ett utförligt sätt förklara kommunens uppgift och du vet hur många kommuner Sverige har.
Kartkunskap
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
 • Ge  E 6
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Du kan på välutvecklat sätt använda kartbokens rutsystem och register. Du ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Och du kan förklara för en kamrat hur de fungerar.
Natur och kulturlandskap
Du ska kunna förklara det svenska natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp förklara det svenska natur- och kulturlandskapet.
Du kan på ett enkelt sätt förklara det svenska natur- och kulturlandskapet.
Du kan utförligt förklara det svenska natur- och kulturlandskapet.
Landskap, resurser och befolkning 1
Du skall känna till vilka de vanligaste naturtillgångarna är och hur befolkningen är fördelad i Sverige.
 • Ge  E 6
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges befolkning och naturtillgångar.
Du har goda kunskaper om Sveriges befolkning och naturtillgångar.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges befolkning och naturtillgångar samt du kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Landskap, resurser och befolkning 2
Du ska kunna förklara vilka Sveriges naturtyper är och kunna markera ut dem på en Sverigekarta
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp förklara vilka som är Sveriges naturtyper och kan markera ut någon korrekt på en karta.
Du kan förklara vilka som är Sveriges naturtyper och kan markera ut någon korrekt på en karta.
Du kan förklara vilka som är Sveriges naturtyper och kan markera ut de korrekt på en karta.
Landskap, resurser och befolkning 3
Du ska kunna namnge några av Sveriges vanligaste barr- och lövträd samt vad de kan användas till
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan namnge någon av Sveriges barr- och lövträd.
Du kan namnge några av Sveriges barr- och lövträd och vad de kan användas till.
Du kan flera av Sveriges barr- och lövträd och vad de kan användas till.
Landskap, resurser och befolkning 4
Du ska kunna att förklara om urskog och blandskog samt energiskogar
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp förklara om urskog, blandskog och energiskogar.
Du kan enkelt förklara om urskog, blandskog och energiskogar.
Du kan utförligt förklara om urskog, blandskog och energiskogar.
Landskap, resurser och befolkning 5
Du ska kunna förstå hur människan och naturen påverkar jordytan
 • Ge  E 6
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur människan och naturen påverkar jordytan.
Du kan förklara hur människan och naturen påverkar jordytan.
Du kan förklara på ett utförligt sätt hur människan och naturen påverkar jordytan.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Du ska kunna Sveriges hav och kuster
 • Ge  4-6
Du kan någon av Sveriges kuster eller hav .
Du kan flera av Sveriges kuster och hav.
Du kan alla Sveriges kuster och hav.
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
Du ska kunna Sveriges största sjöar
 • Ge  4-6
Du kan någon av Sveriges större sjöar.
Du kan flera av Sveriges större sjöar.
Du kan många av Sveriges större sjöar.
Läsa och skriva
Du ska kunna förstå olika texter och deras budskap
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
Du kan med stöd förstå det viktiga i olika lätta texter och med hjälp hämtar enkel fakta från en källa.
Du kan förstå det viktiga i olika texter och kan hämta fakta från en källa.
Du kan på egen hand förstå det viktiga i längre texter och att de har olika syften. Samt hämta fakta från flera olika källor.
Språk bruk
Du ska kunna skriva texter med tydlig innehåll och ämnesspecifika ord
 • Sv  4-6
Du kan skriva en kortare faktatext utan styckeindelning.
Du kan skriva en kortare faktatext med styckeindelning.
Du kan skriva en längre faktatext med styckeindelning och har börjat ha med några ämnesspecifika ord.