👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2022-06-12 18:52 i Forsbacka skola Gävle
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Under höst- och del av vårterminen arbetar vi med Matteborgen 5A. Kapitlen tar upp områdena stora tal, geometri, decimaltal, vikt och volym samt temperatur och diagram.

Innehåll

 

Mål

Kapitel 1 "Stora tal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".


"Kapitel 2 Geometri"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area.
 • använda enheterna cm ² och m ² för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.


"Kapitel 3 Decimaltal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.


"Kapitel 4 Vikt och volym"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • växla mellan olika volymenheter.
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • växla mellan olika viktenheter.


"Kapitel 5 Temperatur och diagram"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern.
 • läsa av och förstå linjediagram.
 • rita linjediagram.
 • räkna ut medelvärde.
 • läsa av och försåt cirkeldiagram.

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Bedömningsuppgifter
 • Problemlösningsuppgifter
 • Praktisk matematik
 • Bingelövningar 

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnoser, mattetest, muntliga samt laborativa övningar, arbetet i klassrummet och dokumenteras i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en matteskiss eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 5 (Matteborgen)

De fyra räknesätten
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
Du förstår positionssystemet men visar osäkerhet när du använder det.
Kan läsa och skriva stora tal så som 564 216.
Kan relatera stora tal till verkligheten.
Addition
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Subtraktion
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Multiplikation
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Division
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Huvudräkning
Du tar tid på dig men kommer oftast fram till rätt svar.
Du har automatiserat ett par av räknesätten men behöver lite mer tid för de övriga.
Du visar stor säkerhet i din huvudräkning i alla fyra räknesätt.

Decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Decimaltalets delar
siffrans betydelse samt orden deci, centi och milli
Du kan skriva tal i decimalform men du är osäker på siffrornas värde.
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas samt kan placera decimaltal på en tallinje.
Du har mycket goda kunskaper kring siffrors värde samt använder dig av dem i din vardag.
Jämföra
storleksordna och placera på tallinje
Kan storleksordna enkla tal tex 0,5 1 och 1,7
Storleksordna tal som består av heltal och tiondelar.
Storleksordna tal som består av heltal, tiondelar och hundradelar
De fyra räknesätten
addera, subtrahera, multiplicera, dividera decimaltal
Du kan addera och subtrahera, du är osäker på att multiplicera och dividera decimaltal
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
Du är helt säker på att räkna decimaltal med de fyra räknesätten.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Längdenheter
Du kan använda och mäta upp sträckor med enheten cm, dm eller m.
Du mäter sträckor korrekt och kan även växla mellan längdenheterna samt räkna ut omkrets.
Du mäter sträckor och räknar ut omkrets med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan längdenheterna.
Area och areaenheter
Du kan räkna ut area med hjälp av areamallar.
Du kan räkna ut arean för rektanglar och kvadrater. Du kan använda rätt enhet.
Du kan med stor säkerhet räkna ut arean för kvadrater, rektanglar och sammansatta figurer utan att behöva rita upp areamallar (rutnät).
Skala
Du förstår skala och kan med viss säkerhet förminska och förstora korrekt.
Du förstår skala och kan se samband mellan storleken på saker på bild och i verkligheten.
Du förstår och använder skala med stor säkerhet och kan räkna med många olika skalor.

Vinklar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mäta och namnge
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du kan med viss säkerhet mäta och rita vinklar med hjälp av gradskivan.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du kan mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är mycket säker på att använda gradskiva.
Vinkelsumma
Varv, vinkelsumma
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel.
Du vet hur många grader ett halvt och ett helt varv är samt vet och kan använda vinkelsumman i en triangel och andra geometriska figurer.

Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikt
Kan storleksordna enheterna kilogram, hektogram och gram och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex kg=kilogram.
Kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram. Kan växla mellan enheterna.
Använder viktenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna.
Volym
Kan storleksordna enheterna liter, deciliter och centiliter och vet när man använder dem. Kan deras förkortningar och vet vad de betyder, tex dl=deciliter.
Kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. Kan växla mellan enheterna.
Använder volymenheterna med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan enheterna även när det blir decimaltal.

Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
Kan med viss säkerhet läsa av tidtabeller, stapel-, linje- och cirkeldiagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka enklare tabeller och diagram.
Läser av, tolkar och kan tillverka flera tabeller och diagram och dra slutsatser utifrån dessa.
Medelvärde
Du förstår vad medelvärde används till och förstår till viss del hur det räknas fram.
Du kan räkna ut enklare medelvärden.
Kan tydligt med mattespråk visa hur man räknar ut medelvärdet och räkna ut olika medelvärden.