👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete / Junibacken 2022

Skapad 2022-06-13 09:10 i Förskolan Kinnekulle Kungsör
Förskola
Systematiska kvalitetsarbete / Junibacken 2022

Innehåll

Nyttiga länkar inför din planering

Innan du påbörjar din planering kan dessa sidor vara till din hjälp: 

1. Tidigare erfarenheter

 • Att vi pedagoger har struktur och syftet klart för oss och att barnen ges möjligheter att göra saker i sin takt och därigenom får känna sig delaktiga i verksamheten.
 • Att hela arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt och jobbar mot samma mål skapar trygghet, tydlighet och lugn samt att vi arbetar tillsammans med ALLA barn.
 • Vi ser att kommunikationen med barnen gynnas av att vi använder tecken, bilder, föremål och ord för att stärka barnens språk. 

2. Nuläge – Kartläggning

 • Vi upplever att många barn i gruppen ännu inte kommit så långt i sin språkliga utveckling så att det använder ett talat språk.
 • Vi pedagoger ser att intresset för TAKK, bilder och föremål finns och behöver synliggöras mera.
 • Vår miljö behöver bli tydligare med hjälp av bilder och tecken som vi märker upp på väggar, hyllor med mera tecken om hållbar utveckling.

3. Problemformulering

Hur kan vi genom hållbar utveckling få barnen mer kommunikativa?

4. Mätbart mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.”

5. Definition av målet

 • Vi tolkar att utveckla ett växande ansvar kan vara att kommunicera sin förståelse för hållbar utveckling.
 • Vi tolkar att kommunicera kan vara att göra sig förstådd med tecken, bilder och kroppsspråk.
 • Vi tolkar att aktivt delta i samhället kan vara att barnen ges förutsättningar att värna om vår miljö både ute och inne.

6. Målkriterier

 •         Vi ser att barnen kommunicerar om hållbar utveckling mer med tecken, bilder och tal.
 •         Vi ser att barnen kommunicerar med varandra om hållbar utveckling genom att de tex hjälper varandra källsortera.
 •        Vi ser att vår tydliggörande miljö kring hållbar utveckling har gjort att barnen lättare kan samspela och aktivt delta i ett gemensamt växande ansvar. 

·

7  7. Aktiviteter

 •        Att vi skapar situationer där barnen stöttar och vägleder varandra med fokus på hållbar utveckling.
 •        Låta barnen med hjälp av bilder och tecken sortera material i olika källsorteringskärl.
 •       Vi använder oss av litteratur, sånger och ramsor för att kommunicera och synliggöra hållbar utveckling.

8. Metoder och ”verktyg”

Metoder:

 • Observationer
 • Dokumentationer
 • Foton, bilder, teckningar, film, ljud, text
 •         Självskattning
 •         Reflektioner
 •         Återkopplingar
 •        Uppföljningar
 •         Analys
 •         Utvärdering

Verktyg:

 • Observation
 • Pedagogisk dokumentation, Post-IT lappar, gemensamma dokumentationsmallar
 • Digitalkamera, IPAD, projektor, dator
 •         BRUK - självskattning
 •         Lärande samtal

9. Tidplan för insamling av data: uppföljning, analys och utvärdering:

Uppföljning 1

Datum för Uppföljning 1: 2022-03-21

Styrkor

 • Vi ser att flera av barnen har börjat använda sig av tecken som stöd i samspelet med oss pedagoger i vårt arbete med hållbar utveckling.
 • Vi upplever att barnens intresse för källsortering har ökat. 

Svagheter

Vi vill utveckla miljön med tydliggörande bilder och text ytterligare kring temat hållbar utveckling.

Måluppfyllelse

Arbetet har påbörjats och vi upplever att vi har väckt barnens intresse kring hållbar utveckling och kommunikation.

Uppföljning 2

Datum för Uppföljning 2: 2022-06-13

Uppföljning 2 ger en samlad översiktsbild. En saklig, värderingsfri neutral information inkl. nyckeltal, måluppfyllelse och liknande. En kortare beskrivning hur arbetet har gått, avtryck i verksamheten utifrån planen.

Styrkor

 •  Vi vägleder även våra små barn att vara delaktiga i vårt dagliga arbete med källsortering som tex sortera olika material i olika kärl.
 • Barnen var uppmärksamma och aktiva under våra skräpplockar promenader.

Svagheter

 • Våra barn som var förebilder i arbetet med hållbar utveckling har bytt avdelning så vi har fått lagt arbetet på en annan nivå.
 • Vi vill utveckla miljön med tydliggörande bilder och text ytterligare kring temat hållbar utveckling.
 • Vi använder inte oss av tecken i samma utsträckning som tidigare så det behöver vi bli bättre på.

Måluppfyllelse

Arbetet har påbörjats och vi upplever att vi har väckt barnens intresse kring hållbar utveckling och kommunikation.

Analys

Datum för Analys: åååå-mm-dd

Reflekterande och analyserande beskrivning av avtryck/resultat i förskoleverksamheten utifrån planen, forskning och andras beprövade erfarenheter: "Varför har det blivit som det har blivit, när vi gör som vi gör och tänker som vi tänker?". Tolkningar, jämförelser som skapar en djupare förståelse av de resultat som uppnåtts eller den verksamhet som bedrivits. Kartläggning av tydliga mönster, förklaring av orsaker till dessa mönster och en bedömning av deras konsekvenser.

Styrkor
Positiva avtryck/effekter

Svagheter
Brister/dilemman

Mönster 
Förklaringar till samband och konsekvenser till dessa t.ex. ”Vad skiljer olika arbetslags/personals sätt att arbeta? Och vad säger forskning?”

Sammanfattande analys
Reflektioner, egna tankar, tolkningar och jämförelser utifrån ovanstående styrkor, svagheter, mönster, uppnådda resultat + måluppfyllelse + självskattning och verksamheten som bedrivits även i relation till forskning och andras beprövade erfarenheter.

Utvärdering 

Datum för Utvärdering: åååå-mm-dd

Djupare sammanfattande analys
En djupare analys, en granskning och värdering av utvalt område (en sammanfattning utifrån planen, uppföljningarna, analysen, resultatet/måluppfyllelsen som avslutas med slutsatser, lärdomar, framgångsfaktorer och utvecklingsbehov).

Resultat och måluppfyllelse
Inkl. BRUK, granskning och värdering av utvalt område.

Slutsatser och lärdomar

Framgångsfaktorer

Utvecklingsbehov