👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyktfest - HT 2022

Skapad 2022-06-13 13:16 i Hattstugan Fristående förskolor
Förskola
Lyktfesten sker varje år i oktober. Barnen får göra sina egna lyktor och får sedan visa upp lyktorna och de sånger dem har lärt sig för vårdnadshavare.

Innehåll

Lyktfest
 
Följande planeringsunderlag är tänkt att användas för 1 – 6 åringar. Detta planeringsunderlag har en uttalad tidsram då den är förknippad med en viss årstid och månad. Lyktfesten är något vi har varje år med barnen. Barnen har tyckt genom åren att detta har varit något att se framemot. Inför uppstarten av detta tematiska arbete försöker vi skapa en nyfikenhet kring lyktfesten för att öka barnens intresse. 
 
Mål och syfte
 
Våra mål till detta projektarbete är: 
-  Barnen kommer få träna sig i att skapa med olika material.
-  Låta barnen öva på sin finmotorik.  
-  Träna sitt minne. 
 
Nedan finns det aktuella läroplansmålen för detta projekt. 
 
Arbetsformer
 
De kommer ske aktiviteter både inomhus och utomhus, bland annat kommer barnen få lyssna på sagan om flickan som bar en strålande lykta. 
 
Genomförande
 
Lyktfesten sker i oktober varje år. Alla pedagoger och barn firar gemensamt genom att gå ett lykt-tåg som visas upp för vårdnadshavare samt så får även barnen träna in flera sånger som de får sjunga på festen. Barnen börjar under vecka 45 att öva på de olika sångerna som ska sjungas. Sedan får barnen börja göra sina egna lyktor och så får de höra sagan om flickan som bar på en strålande lykta. Det avslutande momentet blir lyktfesten där de även sker en uppvisning för vårdnadshavare där barnen får visa upp sina lyktor som de har arbetat med samt även få sjunga sångerna de har lärt sig. 
 
Vi kommer att fånga barnens intresse genom att starta arbetet genom att berätta om lyktfesten och dess innebörd, detta för att skapa nyfikenhet kring lyktorna. 
 
Dokumentation
 
Dokumentation kan exempelvis inbegripa foto, anteckningar och lärloggar som vårdnadshavare kan ta del av. Under arbetets gång så dokumenterar vi verksamheten löpande. Som förälder och pedagog kan man alltid gå in på unikum och få insyn i verksamheten, något som vi tycker är väldigt bra då den blir ett fönster av verksamheten utåt sett.
 
Utvärdering och återkoppling
 
Efter avslutat arbete diskuterar arbetslaget om hur allt har gått. Barnen får även i grupp prata om vad de tyckte var roligt och intressant, och vi pratar om nya kunskaper vi tillägnat oss. Barnens egna ord, citat och reflektioner kommer skrivas ner. Allt samlas på unikum, där pedagogerna och föräldrarna kan gå tillbaka och reflektera över temaarbetets innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18