👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - naturen VT 2023

Skapad 2022-06-13 13:50 i Hattstugan Fristående förskolor
Förskola
Detta är en översikt över de övergripande mål och syften vi har med i detta temaarbete. Vi har valt att fokusera på naturen då det är ett intresse hos barnen som har uppkommit nu under våren.

Innehåll

Planeringsöversikt

 
Tema natur 
 
Följande planeringsunderlag är tänkt att användas på för 1 – 6 åringar. Detta planeringsunderlag har ingen uttalad tidsram då vi i arbetslaget anser att det är viktigt att man arbetar med ett tema till dess att det känns ”färdigt” och så länge som barngruppen är intresserade. Inför uppstartandet av detta tematiska arbete utgick vi från barnens intressen. Många av barnen pratade om och visade ett intresse kring blommor, skog och annan natur.  
 
Mål och syfte
 
Målen för temaarbetet: 
- Öka barnens förståelse för hur människan och naturen behöver varandra. 
- Få upptäcka hur växter tillkommer samt hur deras tillväxt process ser ut. 
- träna sin grovmotorik. 
 
De läroplansmål vi har valt till detta projekt finnes längst ner på sidan. 
 
Arbetsformer
 
Vi kommer göra flera olika aktiviteter som sker både inomhus och utomhus. Aktiviteter som kommer ske är bland annat, naturruta samt plantering av egna tomater. 
 
 Genomförande
 
Vi kommer ägna oss åt diskussioner som äger rum utifrån barnens villkor. Här ges barnen större utrymme att stärka sin självkänsla och bidra som en betydande individ i större utsträckning än i en storgrupp. Dokumentation i olika former, bland annat genom fotografi. Arbetssättet utgår från barnens olika erfarenheter där vi exempelvis kan lära oss om olika blommor. Vi kommer att fånga barnens intresse, bland annat genom att experimentera och undersöka hur naturen fungerar. Under momenten kommer vi tillsammans med barnen problematisera så att barnen får tänka och prova sig fram på egen hand. Aktiviteterna anpassas efter barnens intresse. Vårt syfte är att via olika aktiviteter göra barnen medvetna om naturen och dess betydelse för jorden och människan.
 
Dokumentation
 
Dokumentation kan exempelvis inbegripa foto, anteckningar och lärloggar som vårdnadshavare kan ta del av. Under arbetets gång så dokumenterar vi verksamheten löpande. Som förälder och pedagog kan man alltid gå in på unikum och få insyn i verksamheten, något som vi tycker är väldigt bra då den blir ett fönster av verksamheten utåt sett.
 
Utvärdering och återkoppling
 
Efter avslutat arbete diskuterar arbetslaget om hur allt har gått. Barnen får även i grupp prata om vad de tyckte var roligt och intressant, och vi pratar om nya kunskaper vi tillägnat oss. Barnens egna ord, citat och reflektioner kommer skrivas ner. Allt samlas på unikum, där pedagogerna och föräldrarna kan gå tillbaks och reflektera över temaarbetets innehåll.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18